Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji (poprzednio Zakład Zarządzania w Oświacie) powstał w 1997 roku z inicjatywy profesora Adama Niemczyńskiego. 

Najważniejszymi zadaniami Zakładu są badania naukowe i eksploracja pól badawczych związanych z procesem uczenia się różnych grup społecznych, w różnych kontekstach i okresach oraz przygotowywanie osób do pełnienia ról przywódców edukacyjnych. Jesteśmy przekonani, że edukacja to warunek, a także mechanizm sukcesu społeczeństw  i jednostek. Aby tak się stało koniecznym jest rozszerzenie rozumienia przestrzeni edukacyjnej – nie może być ona ograniczana wyłącznie do formalnych placówek oświatowych czy szkolnictwa wyższego. Współcześnie ludzie uczą się zarówno przez całe życie, jak i nieustannie w sytuacjach nieformalnych, nieplanowanych, jak i przez nikogo niemonitorowanych. Niezbędnym więc warunkiem jest przygotowanie się do życia i pracy w społeczeństwie wiedzy, w którym podstawową działalnością jest tworzenie przydatnej wiedzy, stawianie pytań i rozwiązywanie problemów w samorządzających się zespołach.  

Główne obszary badań prowadzonych przez pracowników zakładu związanych z zarządzaniem w edukacji to przede wszystkim:

  • interdyscyplinarne podejście do problemów edukacji wobec wyzwań globalnego społeczeństwa wiedzy,
  • polityka edukacyjna (ustalanie i priorytety jej prowadzenia),
  • zmiana w edukacji (czynniki wspierające i hamujące),
  • przywództwo w edukacji (teorie, modele, procedury),
  • jakość kształcenia (definicje, sposoby rozumienia, ewaluacja),
  • rozwój zawodowy (przygotowanie, prowadzenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów),
  • współpraca międzyorganizacyjna i wewnątrzorganizacyjna (modele współpracy i uczenie się współpracy i we współpracy),
  • kultura organizacyjna instytucji edukacyjnych (czynniki kształtujące transformacje kultury),
  • uczenie się przez całe życie (uczenie się dorosłych)
  • edukacja interkulturowa i uczenie się nieformalne (przygotowanie i prowadzenie projektów międzynarodowych).

Realizowane przez pracowników zakładu kursy przeznaczone są przede wszystkim dla przyszłej i aktualnej kadry zarządzającej w szkołach i placówkach edukacyjnych, pracowników administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, i związane są z tematyką istotną w zmaganiach z wyzwaniami współczesności (na przykład ciągłą zmianą, rozwojem technologii, globalizacją, wielokulturowością, dylematami rozwoju indywidualnego człowieka, itp.)

Pracownicy zakładu zarządzania w edukacji angażują się w inicjatywy wykorzystywania refleksji naukowej w kształtowaniu rzeczywistości edukacyjnej w Polsce i praktycznych działaniach na rzecz zmiany. Najlepszym przykładem jest współprowadzenie projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły" etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o.  w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest ewaluacja jakości systemu oświaty. Innym przykładem może być projekt badawczy Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych.

Jednym z istotnych czynników wpływających na rozwój, zarówno Zakładu jak i dziedziny zarządzania w edukacji, jest partnerstwo i kooperacja międzynarodowa. Wśród instytucji blisko współpracujących z Zakładem Zarządzania w Edukacji w różnych projektach badawczych i dydaktycznych wymienić można między innymi Reading University, Canterbury Christ University, Glasgow University w Wielkiej Brytanii, Leiden University w Holandii, Bucharest University w Rumunii, Columbia University, Ohio State i Bowling Green State University w USA, Murcia University w Hiszpanii, University College Dublin w Irlandii czy Oslo University w Norwegii.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron projektów, jakie były realizowane w ostatnich latach w Zakładzie Zarządzania w Edukacji. Poniżej znajdziecie Państwo linki do poszczególnych stron internetowych.

"Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III", realizowanego w latach 2009-2015

http://www.npseo.pl – aktualna strona projektu

http://npseo.wzks.uj.edu.pl – archiwalna strona projektu

Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek", realizowanego w latach 2013-2015

http://www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl/pl - strona projektu

Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych", realizowanego w latach 2009-2012

http://www.przywodztwo.edu.pl - strona projektu

 

 

Zapraszamy do podpisania Deklaracji Przywództwa Edukacyjnego, osoby przyjęte podczas Konferencji Przywództwa Edukacyjnego w Krakowie 11 kwietnia 2015 r.

W tym celu należy kliknąć link poniżej:

 

 

Skład osobowy:

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ - kierownik Zakładu

prof. dr hab. Piotr Biliński

dr hab. Dariusz Grzybek, prof. UJ

dr Jakub Kołodziejczyk

dr Joanna Kołodziejczyk

dr Marta Shaw

dr Joanna Trzópek-Paszkiewicz

dr Bogna Halska-Pionka