Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Piotr Biliński

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: piotr.bilinski@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Zainteresowania naukowe

Absolwent studiów historycznych, historyk historiografii, specjalizuję się w historii Polski XIX-XX wieku, biografistyce, historii nauki, oświaty, kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem obyczajowości, mentalności i światopoglądu, historii ziemiaństwa polskiego, historii wojskowości, historii myśli ekonomicznej, historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w historii Kościoła katolickiego.

W latach 2015-2019 był kierownikiem grantu badawczego pt. Władysław Konopczyński (1880-1952) Dzienniki, finansowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „OPUS 8”, nr 2014/15/B/HS3/02223. Był też współwykonawcą grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku, 0033/FIL/206/90.

 

Książki

 • Władysław Konopczyński (1880-1952) Historyk i polityk II Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, ss. 164.
 • Żywoty biskupów krakowskich, Kraków 2000, ss. 160.
 • Feliks Koneczny (1862-1949) Życie i działalność, Warszawa 2001, ss. 245.
 • Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii rodu w XIX wieku, Kraków 2006, ss. 344.
 • Stanisław Kutrzeba (1876-1946). Biografia naukowa i polityczna, Kraków 2011, ss. 236.
 • Władysław Konopczyński (1880-1952). Człowiek i dzieło, Kraków 2017, ss. 632. 
 • Wacław Tokarz (1873-1937). Historyk walk o niepodległość, Kraków 2018, ss. 220.
 • Wiktor Bazielich (1892-1963). Historyk Starego Sącza, Stary Sącz 2019, ss. 60.

Opracowanie źródeł

 • W. Konopczyński, Dziennik 1918-1921, red. i oprac. P. Biliński, P. Plichta, cz. 1-2, Warszawa-Kraków 2016.
 • W. Konopczyński, Dziennik 1922-1926, oprac. P. Biliński, P. Plichta, cz. 1-2, Warszawa 2021.
 • S. Srokowski, Dziennik 1939-1944, oprac. P. Biliński, J. E. Szczepański, Warszawa 2021.  

Artykuły

 • Feliks Koneczny, studioso della storia della Russia e dell’Europa Orientale, „Organon”, nr 32: 2003, [druk 2004], s. 71-92.
 • Landed gentry as a democracy carrier in Poland, „Transition Studies Review”, R.11: 2004, nr 3, s. 103-109.
 • The position of Władysław Konopczyński in the world humanities, „Organon”, nr 33, 2004, [druk w 2005], s. 169-188.
 • Feliks Koneczny - droga kariery akademickiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 50: 2005, nr 1, s. 95-115. 
 • Spory Wincentego Lutosławskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 50: 2005, nr 2, s. 203-229.
 • Władysław Konopczyński a Polish historian of the European caliber, „Transition Studies Review”, R. 12: 2005, nr 3, s. 527-547.
 • Feliks Koneczny a «Świat Słowiański», „Slovanstvi a věda v 19 a 20 stoleti. Práce z Archivu Akademie věd ČR”, Řada A, sv. 8, Praha 2005 [druk 2006], s.15-39.
 • Droga kariery akademickiej Józefa Feldmana na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 51: 2006, nr 3-4, s. 39-56.
 • Nieznana korespondencja Mariana Zdziechowskiego z Adolfem Černym, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 52: 2007, nr 2, s. 7-50. (współautorzy M. Durčanský i T. Skrzyński).
 • «Na archiwalnym szlaku». Korespondencja Stanisława Kutrzeby z Teodorem Wierzbowskim z lat 1901-1912, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 53: 2008, nr 2, s. 7-29.
 • Korespondencja Stanisława Kota z Jaroslavem Bidlo, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, R. 52, 2008, s. 239-267. (współautor z M. Durčanský).
 • Studium z dziejów Liceum i Gimnazjum św. Anny w Krakowie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 54: 2009, nr 1, s. 29-70.
 • Vzájemná korespondence Jaroslava Bidla a Stanisława Zakrzeského, „Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis”, 2009, [druk 2010] t. 49, fasc. 1, s. 95-111. (współautor z M. Durčanský).
 • Środowisko naukowe i rodzinne Stanisława Kutrzeby, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R:55, 2010, nr 1, s. 37-64.
 • Emanuel Rostworowski w drodze na historiograficzny Olimp, [w:] W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman – Emanuel Rostworowski – Jerzy Michalski, pod red. W. Kriegseisena i Z. Zielińskiej, Warszawa 2010, s. 19-44. (współautor Z. Zielińska).      
 •  Stanisław Kutrzeba na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2010, nr 1 (13), s. 53-67.  
 • Korespondencja Jana Ptaśnika z Jaroslavem Bidlo, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 56: 2011, nr 2, s. 7-44. (współautor M. Durčanský).
 • «Obrazy Włoch». Kartki pocztowe Stanisława Kutrzeby do rodziny z lat 1898-1899, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 56: 2011, nr 3-4, s. 77-87.
 • Zesłanie archangielskie w pamięci dziecka. Przypadek Leopolda Walczewskiego. [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, pod red. P. Bilińskiego, t. 1, Kraków 2011, s. 69-75. 
 • Stanisław August Poniatowski w narracji historycznej, [w:] Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, pod red. P. Bilińskiego i P. Plichty, t. 3, Kraków 2012, s. 11-18.
 • Spór Władysława Konopczyńskiego z Szymonem Askenazym, [w:] Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014, s. 191-217.
 • Władysława Konopczyńskiego «boje» o kształt Polskiego słownika biograficznego, „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej”, t. 7, 2015, s. 107-141. 
 • Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 61: 2016, nr 1, s. 7-39.
 • Władysław Konopczyński w polityce II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze”, 2016, nr 4, s. 33-63.
 • Kilka uzupełnień na marginesie wydania «Historyki» Władysława Konopczyńskiego, „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, 2016, t. 8, s. 175-182.   
 • The discrimination of Władysław Konopczyński in the people’s Republic of Poland, “Acta Poloniae Historica”, 2016, nr 114, s. 259-289.
 • Political activity of Stanisław Kutrzeba in 1945, “Práce z dějin Akademie věd”, č. 2, ročnik 8, 2016, s. 225-244.
 • Działalność Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym w latach 1913-1939, „Kwartalnik Historyczny”, R. 124, 2017, nr 1, s. 43-77. 
 • Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne, [w:] Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. P. Biliński, P. Plichta, Warszawa-Kraków 2017, s. 5-12. (współautor P. Plichta).
 • Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927-1931, „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, t. 10, 2018, s. 201-232. (współautor P. Sierżęga).
 • Zbrodnicza medycyna w Auschwitz-Birkenau, [w:] Zapisy terroru. Auschwitz-Birkenau. Ofiary zbrodniczej medycyny, t. 7, 2019, s. 18-31.
 • Feliks Koneczny’s biography against the background of the epoch, [w:] Feliks Koneczny, red. P. Skrzydlewski, Kraków 2020, s. 9-25.
 • The religious work of Feliks Koneczny and his koncept of social order in Poland, [w:] Feliks Koneczny, red. P. Skrzydlewski, Kraków 2020, s. 39-50.
 • Wacław Sobieski a jeho kontakty s Jaroslavem Bidlem, „Práce z dějin Akademie věd”, 2020, roč. 12, č. 2, s. 49-63. (współautor M. Durčanský).
 • Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla z lat 1901-1933, „Klio Polska. Studia i materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, R. 13, 2021, s. 149-179. (współautor M. Durčanský).
 • Profesor Adam Vetulani na celowniku krakowskiej bezpieki, „Dzieje Najnowsze”, R. 54: 2022, nr 2, s. 153-175.
 • Dziennik (Diary) by Władysław Konopczyński on Whiting a biografy of Stanisław Konarski, „Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis”, R. 62: 2022, fasc. 1, s. 57-72. (współautor Z. Zielińska).