Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Solidarnie i wspierająco w szkole"

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Spraw Publicznych

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ    
 

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
 

„Solidarnie i wspierająco w szkole”

Kraków, 1- 2 czerwca 2023

 

Miejsce konferencji:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz lokalizacje Partnerów konferencji 

 

Zapraszamy badaczy i praktyków na konferencję, która stanowi kontynuację serii konferencji pod wspólnym tytułem „Dialog, współpraca, profesjonalizm” zawieszonej w powodu pandemii COVID-19.

W dalszym ciągu chcemy się mierzyć z wyzwaniami współczesności, kulturą konsumpcji i nadmiaru, bezsensownym wyścigiem prowadzącym do wypalenia i depresji, wierząc, że w edukacji tkwi olbrzymi potencjał dla korzystnej zmiany, która nie ograniczy się do kolejnej manipulacji programami.

Swoimi działaniami ludzie doprowadzili świat, środowisko, w którym żyją do stanu permanentnego kryzysu przejawiającego się w najróżniejszych obszarach i przynoszącego nieprzewidywalne, aczkolwiek groźne, a nawet przerażające konsekwencje. Z różnych powodów nie jesteśmy w stanie efektywnie przeciwdziałać zmianom klimatu, a zatem i ich skutkom; niektórzy nawet zaprzeczają ich istnieniu.

Kiedyś mogliśmy, w większym stopniu niż dzisiaj, liczyć na naukę i edukację oraz instytucje, które stworzyliśmy dla efektywnego działania - ośrodki badawcze, uniwersytety, szkoły. Dzisiaj, między innymi, z powodu spadku zaufania do instytucji i autorytetów ich rola się zmniejsza. Różne manipulacje, mechanizmy komunikacji przez media społecznościowe, koncentrowanie się na błędnych priorytetach i ich finansowanie utrudnia pracę ludzi nauki i edukacji. Z kolei presja na wyniki w dobie osłabionych relacji międzyludzkich zmniejsza komfort pracy i życia, prowadząc do problemów zdrowotnych czy osobistych.

Czy szkoły i uniwersytety są w stanie wesprzeć nas w działaniu na rzecz dobrego dzisiaj i lepszego jutra? Niestety coraz wyraźniej widać, że, wspomniane już, tradycyjne instytucje i systemy szkolne osiągnęły szczyt swoich możliwości, jeśli chodzi o służenie dzieciom, młodym ludziom i społeczeństwom. W czasach coraz szybszych zmian i ogromnych wyzwań koncentrują się głównie na podnoszeniu wydajności rozumianej jako wyniki testów i egzaminów. Wygląda to jak zaklinanie rzeczywistości przez ignorowanie realnych problemów. Uczniowie deklarują brak zaangażowania w szkole, większość przyznaje się, że nie potrafi weryfikować wiadomości, na które napotykają w sieci oraz skarży, że nie potrafi rozwiązywać problemów. Coraz mniej absolwentów studiów jest gotowych do podjęcia kariery zawodowej. Obecne pokolenie nastolatków jest niespokojne, przygnębione, nadmiernie zestresowane i przestraszone. To zwiększa ich poczucie bezradności, podatność na manipulację, wycofanie.

Czy możemy i umiemy o tym rozmawiać? Co wskazuje nasz kompas? Jakie mamy priorytety? Ponownie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Krakowie.

Tak jak w przeszłości wychodzimy z inicjatywą rozmów i współpracy międzyobszarowej: świata uniwersyteckiego - badaczy oraz środowiska oświatowego - praktyków. Spotkajmy się, aby wspólnie zastanowić się, jak działać w sytuacji kryzysu. Porozmawiajmy, jak projektować równolegle działania strategiczne, długookresowe oraz te natychmiastowe, ratujące sytuację tu i teraz. Nie stać nas na długie rozważania - młodzi ludzie nie mają czasu.

Lista pytań nigdy nie zostanie zamknięta. Stawiajmy kolejne zadania przed systemem, ludźmi i pojedynczymi organizacjami, ale i pytajmy: Co wiemy o procesie uczenia się? Jaka jest prawda o zdolności szkół do wspierania tego procesu? Kto decyduje o tym, jakie są nasze szkoły? Z jakich badań i dowodów korzystamy dzisiaj przy podejmowaniu decyzji o szkole i czy w ogóle korzystamy? Jak zmienić system na sprawiedliwy i włączający? Jak wspierać ludzi w ich niepowtarzalności i różnorodności? Jaka w tym rola przywódców edukacyjnych? Czy jesteśmy w ogóle w stanie wspierać młodych w trudnych sytuacjach? Czy szkoła jest uważna? Czy budujemy poczucie bezpieczeństwa osób, które stają się celem różnych form dyskryminacji, opresji czy przemocy? W jaki sposób wykorzystujemy kapitał społeczny do zmiany szkoły na lepsze?

Jesteśmy otwarci na wszystkie tematy, które prowadzą do odpowiedzi na pytanie o to, jak naprawić sytuację. Zapraszamy do dzielenia się pomysłami na przekraczanie granic, do inspirowania do współpracy i dyskusji podczas sesji. Czekamy też na innowacyjne kierunki myślenia, idące w poprzek utartym tradycjom i proponującym pożegnanie, wciąż obecnych, szkodliwych i toksycznych praktyk edukacyjnych.

 

Do zobaczenia w Krakowie

Organizatorzy

Wątki konferencji

 1. Dobrostan w szkole (kondycja psychofizyczna, podmiotowość, sprawczość, włączanie i wspieranie grup marginalizowanych społecznie, wsparcie uczniów, nauczycieli i przywódców edukacyjnych, krytyczne myślenie, empowerment, itp.).
 2. Polityka edukacyjna (diagnoza i perspektywa edukacji, uczenie się dla przyszłości, wizje rozwoju, nowe kompetencje, wyzwania i bariery, edukacja 2030 itp.).
 3. Różnorodność, odpowiedzialność i solidarność (uczenie się i nauczanie w zróżnicowanym kontekście, zapewnianie indywidualnego podejścia w zmieniającym się świecie, rola edukacji w budowaniu wspólnoty demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego itp.).
 4. Nowe metody dydaktyczne i technologie edukacyjne (prezentacja konkretnych działań, możliwych do wdrożenia w praktyce).
 5. Zrównoważony rozwój w dobie kryzysu (kryzys gospodarczy, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i klimatyczny - wyzwania dla szkół i przywódców edukacyjnych, od kryzysu do szansy: współpraca i wsparcie w szkole, dobre praktyki w zakresie działań prośrodowiskowych itp.).
 6. Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania edukacyjne (prezentacja wyników w dowolnym obszarze, związanym z edukacją).
 7. Zarządzanie w edukacji i przywództwo edukacyjne (współczesne wyzwania dla organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, wyniki badań, rola jednostek samorządu terytorialnego itp.).

Formy udziału w konferencji

 1. prezentacja referatu - max. 15 minut prezentacji + max. 15 minut dyskusji, 3 prezentacje podczas jednej sesji 1,5 godzinnej,
 2. przeprowadzenie warsztatu - w wymiarze 45 lub 90 minut,
 3. prezentacja plakatu - 1,5 godzinna sesja, podczas której uczestnicy przemieszczają się pomiędzy plakatami i dyskutują przedstawione treści,
 4. prezentacja w formie alternatywnej: poezja, grafika, film, klip z Youtube, blog z Internetu, krótka deklaracja lub wypowiedź, oświadczenie, interpelacja podczas sesji (5 minut) podczas sesji “Mój pomysł na szkołę”
  (Bardzo proszę w formularzu rejestracji opisać proponowaną formę wystąpienia, katalog form nie jest enumeratywny)
 5. uczestnictwo bez wystąpienia.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Nie planuje się udziału zdalnego ani hybrydowego uczestników.

Konferencja będzie miała charakter mobilny (ekspedycyjny) - sesje odbywać się będą w różnych miejscach i przestrzeniach Krakowa oraz składała się będzie z modułu badawczego i praktycznego, które umożliwią spotkanie się teorii z praktyką oraz udział w spotkaniu międzynarodowych uczestników.

Terminy i opłaty

 1. Terminy dla osób z wystąpieniem:
 • 12 kwietnia 2023 - termin nadsyłania abstraktów
 • 14 kwietnia 2023 - informacja o przyjęciu zgłoszenia
 • 30 kwietnia 2023 - termin wnoszenia opłat konferencyjnych
 • 1-2 czerwca 2023 - Konferencja
 • 30 czerwca 2023 - termin przesyłania artykułów

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:

https://forms.office.com/e/x47vzwnNYj

 1. Termin dla osób bez wystąpienia:
 • 30 kwietnia 2023 – termin rejestracji
 • 30 kwietnia 2023 - termin wnoszenia opłat konferencyjnych

 

 1. Opłata konferencyjna wynosi:
 1. 700 zł – koszty uczestnictwa w konferencji, wyżywienie: lunch, kolacja, napoje, pakiet konferencyjny i publikacja artykułu (możliwa publikacja dwóch artykułów)
 2. 550 zł – opłata dla studentów i doktorantów, uwzględnia zakres jak powyżej
 3. 550 zł – uczestnictwo bez wystąpienia i publikacji, uwzględnia udział, wyżywienie, pakiet konferencyjny

 

Opłaty należy wnosić na nr konta bankowego WZiKS w Banku PeKaO :

94 1240 4722 1111 0000 4856 6759, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

tytułem: Konferencja „Solidarnie i wspierająco w szkole” +  imię i nazwisko uczestnika

Publikacja

 1. Artykuły należy przesłać do dnia 30 czerwca 2023r. zgodnie z wymogami na stronie https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/, zakładka: informacje dla Autorów.
 2. Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Zarządzanie Publiczne ISSN 1896-0200, punkty MEiN: 20.
 3. Warunkiem opublikowania artykułu są pozytywne recenzje.

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konferencji „Solidarnie i wspierająco w szkole”
pdf
Harmonogram konferencji