Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Rozwoju Społecznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Rozwoju Społecznego

Zakład prowadzi interdyscyplinarne badania i działania praktyczne w obszarze zarządzania organizacjami publicznymi rozumianego w sposób, który służyć ma rozwojowi na różnych poziomach. Po pierwsze na poziomie rozwoju indywidualnego jednostek, w tym w szczególności rozwoju profesjonalnego ludzi w organizacjach publicznych. Po drugie na poziomie rozwoju grup i zespołów funkcjonujących w ramach organizacji i tych organizacji jako całości. Po trzecie wreszcie na poziomie rozwoju społecznego i cywilizacyjnego w szerszym kontekście współczesnego świata.

Zakład Rozwoju Społecznego rozwija swą działalność naukową, dydaktyczną i praktyczną w ścisłej współpracy z różnymi organizacjami sfery publicznej, których funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla widzianych na różnych poziomach procesów rozwoju. Zakład buduje swą działalność w sposób zintegrowany z rozwojem działalności dydaktycznej Instytutu Spraw Publicznych, który prowadzi studia z zarządzania i polityki społecznej. Rozwój różnych form działań Zakładu zmierzać będzie do rozwoju teorii i praktyki zarządzania w sferze publicznej poprzez twórcze wykorzystanie dorobku takich nauk jak socjologia, psychologia, ekonomia i inne nauki podnoszące kwestie istotne z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania. W podejściu badawczym reprezentowanym przez Zakład silny nacisk kładziony jest na aspekty praktyczne poprzez podejmowanie projektów i działań praktycznych we współpracy z różnymi organizacjami publicznymi, z którymi pracownicy Zakładu realizują od lat wiele różnych przedsięwzięć.
W realizowanych przez Zakład badaniach podmiotami są w pierwszej kolejności ludzie, jako rozwijające się jednostki, członkowie rozwijających się zespołów i aktywne podmioty społeczne wywierające wpływ na procesy rozwoju na poziomie lokalnym i globalnym. Zakład stawia sobie za cel poszukiwanie nowych metod i podejść badawczych poprzez korzystanie z doświadczeń różnych pokrewnych zarządzaniu nauk społecznych i humanistycznych.

Skład osobowy:

dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ - kierownik Zakładu

dr Bożena Freund

dr Wioleta Karna

dr Rafał Musialik

dr Kamilla Noworól