Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wioleta Karna

Jednostka: Zakład Rozwoju Społecznego

e-mail: w.karna@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomicznego. Starszy wykładowca w Zakładzie Rozwoju Społecznego Instytutu Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na uczelniach wyższych. Autorka publikacji z dziedziny zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i prywatnych. Specjalizuje się w problematyce  dotyczącej m.in. zarządzania w organizacjach publicznych, współczesnych wyzwań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (w szczególności zarządzania kompetencjami, zarządzania talentami, zarządzania międzykulturowego, przywództwa, motywacji), zarządzania zmianą. Dorobek naukowy obejmuje autorstwo dwóch monografii naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 20 prac naukowych, opublikowanych w Polsce, Hiszpanii, Czechach. Prowadzenie ćwiczeń i wykładów na kierunku zarządzanie oraz polityka społeczna z przedmiotów m.in.: ekonomia sektora publicznego, koncepcje zarządzania, marketing terytorialny, marketing społeczny, nauka o organizacji, postawy ekonomii społecznej, podstawy zarządzania publicznego, strategie rozwoju społecznego, usługi społeczne, Human Resource Management, zarządzanie kadrami w organizacjach publicznych i obywatelskich, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz seminarium licencjackie.

Monografie autorskie

 • Karna, W.J., (2011), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Instytut Spraw Publicznych, Kraków.
 • Karna, W.J., (2008), Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wyd. UJ, Kraków.

Monografie współautorskie

 • Balcerzyk, R., Bem, A., Karna, W., Kożuch, A., Kożuch, B., Marzec, I., Ucieklak-Jeż, P., (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław.

Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach

 • Karna, W.J., Knap-Stefaniuk, A., Motywowanie pracowników jako wyzwanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] „Studia i Prace WNEiZ US”, Uniwersytet Szczeciński, s. 161-171.
 • Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J., Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach zatrudniających imigrantów, [w:] T. Kupczyk (red.), Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawca Gazeta Wyborcza, Wrocław, s. 53-73.
 • Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J., The role of Leadership in International Human Resource Management, [w:] O. Prokopenko, T. Kurbatova [ed.], International economic relations and sustainable development, Studio Graficzne Omnidium, Ruda Śląska, s. 77-89.
 • Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J., Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, Knap-Stefaniuk A., Karna W., [w:] Perspektywy kultury nr 16 (1)/2017, Kraków, s. 101-121.
 • Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J., Wyzwania współczesnego przywództwa, [w:] T. Oleksyn, B.A. Sypniewska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne. Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, s. 273-290.
 • Kożuch, B., Karna, W., Lewandowski, M., Modele kompetencyjne pracowników jako narzędzie doskonalenia ZZL w organizacjach publicznych, [w:] K. Krukowski, M. Siemiński (red.), Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach. Wyd. UWM w Olsztynie, s. 39-56.
 • Lewandowski, M., Kożuch, B., Karna, W., (2014),  Bariery we wdrażaniu systemu rozwoju kompetencji kadr w urzędach gminy, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 222-229.
 • Karna, W.J., (2013), Kompetencje menedżera publicznego a działania podejmowane w obszarze zasobów ludzkich w organizacji publicznej. Studia Ekonomiczne; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2083-8611. 2013 nr 169/14, s. 52-62
 • Karna, W.J., (2011), Partycypacja w zarządzaniu a jakość usług edukacyjnych, Kwartalnik Współczesne Zarządzanie, nr 4/2011, s. 69-79
 • Karna, W.J., (2009), Specyfika zarządzania kadrami w organizacjach publicznych, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ, nr 4/2009, s. 39
 • Karna, W.J., (2009), Umiejętności i funkcje menedżerów jako czynniki sukcesu organizacji. Praca i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji”, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3/2009, s. 992-1000
 • Karna, W.J., (2009), Zmiany w strukturze organizacyjnej jako instrument usprawniający zarządzanie w publicznych instytucjach kultury. Zeszyty Naukowe serii Ekonomiczne problemy usług, nr 45/2009 „Nowoczesna administracja publiczna”, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 277-285
 • Karna, W.J., (2008), Specyfika funkcjonowania publicznych instytucji kultury, [w:] Przygodzka R. (red.), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 99-112
 • Karna, W.J., (2008), Zmiany warunków świadczenia usług publicznych w sferze kultury. Kwartalnik Współczesne Zarządzanie, Wyd. Fundacji Współczesne Zarządzanie, nr 2/2008, s. 101-108
 • Karna, W.J., (2007), Zasady wprowadzania zmian w powiatowych urzędach pracy, [w:] Kożuch B., Prawelska-Skrzypek G. (red.), Poradnik wdrażania zmian organizacyjnych w PUP, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Karna, W.J., (2007), Kompetencje menedżerów publicznych a sprawność zarządzania publiczną instytucją kultury, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ, nr 3/2007, s. 97-108
 • Karna, W.J., (2007), Postawy i zachowania menedżerów publicznych instytucji kultury w sytuacji zmian, Kwartalnik Współczesne Zarządzanie, Wyd. Fundacji Współczesne Zarządzanie, nr 4/2007, s. 101-108
 • Karna, W.J., (2007), Ocena zaawansowania zmian w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, [w:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa, s. 282-288

 • 20-26 lipca 2013 - uczestnik i współprowadzenie warsztatów (wspólnie z dr M. Lewandowskim) pt. Proinnovative leadership in cultural education na ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME: Leadership for Democratic Citizenship in European Schools – Universidad de Murcia, Hiszpania.
 • 2011-2012 - konsultant i współautor raportów w projekcie pod nazwa "Urząd Gminny - sprawny i przyjazny" POKL.05.02.01-00-102/10 współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zadania 4 WDROŻENIE SYSTEMU ROZWOJU KOMPETENCJI KADR OPARTEGO NA BADANIU LUK KOMPETENCYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH OPISÓW STANOWISK - projekt realizowany przez PWSZ w Oświęcimiu w latach 2011-2014.
 • Kierownik projektu badawczego pt. „Zmiany w kierowaniu instytucjami kultury (na przykładzie publicznych teatrów).” 0279/H02/2005/29 z dnia 08.12.2005 r.; nr 1 H02D 001 29. Okres realizacji projektu – 06.12.2005-05.06.2007