Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Kalendarz obron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

szlifujemy talenty od 1997 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Kalendarz egzaminów dyplomowych 2023/2024

26, 27, 28 czerwca 2024 r.

1, 2 lipca 2024 r.

11, 12 września 2024 r.

24, 25, 28, 29, 30 października 2024 r.

Harmonogram czynności dla egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

 1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów, tj. m.in.:
  • uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia.
  • uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia.
 2. sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 4. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w zarządzeniu Rektora w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów.

Załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145181030/uchw_nr_24_2020_zal_1.pdf

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

ARCHIWIZOWANIE PRACY

 • zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl (login i hasło jak do USOS)
 • wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB
 • w przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ
 • ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP
 • praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: https://usosownia.uj.edu.pl/archiwum-prac

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca zostałazatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Dokumenty należy złożyć 7 dni przed planowaną obroną lub do 30 września w przypadku obrony planowanej w październiku. 

UWAGA! Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

Warunkiem podejścia do egzaminu przy użyciu platformy MS Teams jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl. W przypadku braku stosownego adresu, należy ubiegać się o jego założenie lub jeśli student posiada już konto w domenie usosweb.uj.edu.pl, należy dokonać odpowiednio wcześniej (przynajmniej 72h przed datą egzaminu) migracji konta do domeny student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.

Aby uzyskać wypis z Biblioteki WZiKS należy:

 1. Wysłać prośbę o wypis z Biblioteki WZiKS na adres e-mail: biblioteka.wzks@uj.edu.pl z adresu w domenie uj.edu.pl.
 2. W treści wiadomości należy podać numer legitymacji, który znajduję się na tylnej stronie dokumentu.

 

 

 

 

 1. Wypis uzyskają wyłącznie studenci, którzy nie posiadają zaległości książkowych i finansowych.
 2. Wypisy będą dokonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 3. Stan konta bibliotecznego można również sprawdzić na indywidualnych kontach czytelników (https://katalogi.uj.edu.pl). Login to numer legitymacji, hasło to numer PESEL.
 4. Przypominamy, że migracja danych w systemie USOS odbywa się następnego dnia dlatego należy dokonać wypisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2023/2024 dla kierunku:

Szanowni Państwo,
zachęcamy do wypełnienia specjalnego formularza znajdującego się na Usosweb w zakładce -> dla wszystkich -> absolwenci. W formularzu możecie Państwo wyrazić zgodę na udostępnienie numeru telefonu. Umożliwi to Biuru Karier kontakt z Państwem w celu przypomnienia o możliwości wypełnienia ankiety w badaniu Monitorowanie Losów Absolwentów. W formularzu możecie Państwo również podać nam prywatny adres e-mail, dzięki czemu, nawet po ukończeniu studiów, będziecie mogli otrzymywać informacje o oferowanych, bezpłatnych szkoleniach, zajęciach mentoringowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Biuro Karier. Udział w nich pomaga podnieść kompetencje zawodowe, stając się wartościowym elementem Państwa CV.

Pozostań z nami w kontakcie!

https://biurokarier.uj.edu.pl/

https://www.facebook.com/biuro.karier.uj/

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

1. Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, otrzymuje:

 • dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł
 • na wniosek – dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim (bezpłatnie) lub w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) – 40 zł i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim – bezpłatnie

2. Absolwent, który rozpoczął lub wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:

 • dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) – bezpłatnie;
 • na wniosek – odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) i/lub odpis suplementu w języku polskim lub angielskim – za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym uiszcza opłatę w wysokości 20 zł

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r.

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów tj. od dnia obrony pracy dyplomowej. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2019 r. wzorami dyplomów ukończenia studiów, absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii. Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta. 

W przypadku kiedy absolwent nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście, może złożyć upoważnienie i wskazać osobę, która odbierze w jej/jego imieniu dyplom wraz z kompletem odpisów i suplementami.

UWAGA! Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie, potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.