dr Justyna Maciąg

Jednostka: Katedra Zarządzania Publicznego

e-mail: justyna.maciag@uj.edu.pl

 

 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalizacja zarządzanie jakością.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki

 1. Lean Management i zarządzania jakością (w tym standardy ISO) i innych koncepcji zarządzania procesowego  w organizacjach publicznych oraz biznesowych.
   
 2. Oceny jakości usług w organizacjach publicznych (szkoły wyższe, starostwa powiatowe, gminy i miasta) oraz organizacjach biznesowych (na przykładzie usług hotelarskich, gastronomicznych, rekreacyjnych, medycznych).
   
 3. Ocena skuteczności i efektywności systemów zarządzania.

 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe  

1. Pełnomocnik Jakości - certyfikat kompetencji Pełnomocnika SZJ (TÜV) wg TGA-Leitfaden Qualitätsfachpersonal TÜV NORD CERT Gmbh

2. Auditor wewnętrzny TÜV NORD

3. Certificate APMG-International PRINCE2® Foundation Examination 11.08.2013

4. Lean Foundation PDCA Group 21.05.2016

5. Certyfikat Six Sigma Green Belt TQM Soft 2018

 

Zrealizowała projekty badawcze m.in. dla:  ENERGA S.A. (2016), Śląskiej Organizacji Turystycznej (2014, 2015), Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (2015), Silvan Spa (2015), Hotelu Racibor (2014), IW Travel (2014).

Obecnie realizuje projekt Uwarunkowania dojrzałości kultury Lean w szkołach wyższych w ramach grantu NCN Miniatura 1 oraz projekt naukowy pt. Wykorzystanie podejścia procesowego (Lean Management) do deregulacji oraz odbiurokratyzowania publicznych szkół wyższych w Polsce - patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji).

 

Pełnione funkcje

Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci LeanHE, koordynatorem sieci na Polskę (http://www.leanhehub.ac.uk/).
W ramach działań sieci organizuje cykliczne seminaria Lean Higher Education (więcej informacji na stronie http://www.isp.uj.edu.pl/projekty-w-trakcie-realizacji).

Od 2017 r. jest członkiem Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ. W ramach projektu ZintegrUJ koordynuje realizację zadania 7 – szkolenia z zakresu zarządzania procesami dla pracowników UJ (czas trwania projektu 2018-2021).

 

Działaność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty: metody i techniki zarządzania, współczesne koncepcje zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania procesowe, Lean Management, marketing.

W latach 2012 -2014 prowadziła wykłady w ramach programu ERASMUS w: University of Applied Sciences in Tampere w  Finlandii, Uniwersidad Europea de Madrid,  School of Business and Law w Hiszpanii, Instituto Politecnoco da Guarda, School of Technology and Management  w Portugalii, Turku University of Applied Sciences w Finlandii. 

 

Wybrane publikacje zwarte

 1. Maciąg J., Kantyka J., G. Prawelska-Skrzypek, Zarządzanie jakością usług rekreacyjnych w mieście i gminie. Monografie i Studia, Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2018.
 2. Maciąg J., Ocena systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej, Wyd. AWF w Katowicach, Katowice 2011 (monografia naukowa)
 3. B. Grzeganek- Więcek, J. Maciąg, Kantyka J., Hadzik A., Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami turystycznymi i sportowymi. Wyd. AWF w Katowicach, Katowice 2011 (podręcznik).
 4. Maciąg J., System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych). Wyd. AWF w Katowicach, Katowice 2010 (podręcznik).

 

Wybrane artykuły w czasopismach

 1. Kruczek Z., Maciąg J., Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065: 2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych. Turystyka Kulturowa, 2017, nr. 1, s. 184-201. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/820
 2. Maciąg J., .Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(47)/2016, s. 163-180. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/7534
 3. Maciąg J., Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Service w polskich szkołach wyższych Zarządzanie publiczne 2016, Numer 1 (33) Wyd. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 51-64. www.ejournals.eu/pliki/art/7362
 4. Maciąg, J. Wieloaspektowa ocena jakości usług edukacyjnych (na przykładzie AWF im J. Kukuczki w Katowicach). „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2/38/2011, s. 123-139. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3253
 5. Maciąg J., Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1/37/2011, s. 119-136.
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3232

 

Rozdziały w monografiach

 1. Maciąg J., Prawelska – Skrzypek G., Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów [w:] Ewaluacja w procesie tworzenia polityki naukowej i innowacyjnej. Pod red. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek, Wyd. PAN 2017
 2. Maciąg J.,  Szczudlińska-Kanoś A., Sasak J., Social participation in the process approach in public organisations (illustrated by the example of TSU) [in:]  The Complex Identity of Public Management: Aims, Attitudes, Approaches. Edited by Beata Jałocha, Regina Lenart-Gansiniec, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Grażyna Prawelska-Skrzypek. Institute of Public Affairs, Kraków 2017, s. 59-73.
 3. Maciąg J., Mapowanie strumienia wartości w procesie kształcenia w szkole wyższej : wyzwania teorii i praktyki [w:] Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce. Red. Wawak Tadeusz. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 118-128.
 1. Szczepańska K., Maciąg J., Zarządzanie usługami [w:] Podstawy zarządzania procesami. Red. nauk. M. Bugdol, K. Szczepańska, Wydawnictwo DIFIN,  Warszawa 2016, s. 309-319,
 2. Maciąg J., Koncepcja Lean Management w publicznych instytucjach kultury – przesłanki i bariery wdrażania. [w:]  Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Red. nauk. A. Kwiecień, B. Reformat, Wyd. UE Katowice, Katowice, 2016 r., s. 48-61.

 

Artykuły w materiałach pokonferencyjnych

 1. Maciąg J., The determining role of organizational culture in the implementation of  the lean management concept as examplified by Polish universities. Lean Conference 2016 "People, Culture and Lean in Higher Education" University of Stirling w Stirling w Szkocji 1.11-3.11.2016 r http://www.leanhehub.ac.uk/conference/former-hosts ;
  https://drive.google.com/drive/folders/0B0o0qNZiNb1uNkdNUDF5ZHNIME0
 2. Methods of quality management system efficiency measurement in HEIs. FICL6σ – 2013. First International Conference on Lean Six Sigma for Higher Education. Theme: Enhancing Process Efficiency and Effectiveness in Higher Education Using Lean Six Sigma 24- 25th June, 2013, Glasgow, Scotland, UK, 2013 s.90-101. ISBN: 10 0-947649-98-0, ISBN: 13 0-947649-98-2 
 3. Maciąg J., How can an institution of higher education become lean? Methods of higher school restructuring. [w:] Positive Futures for higher education: connections, communities and criticality Conference Papers Society for Research into Higher Education, Newport, Great Britain 2011.
 4. Maciąg J., Assessing learning outcomes from the poin of view of indywidual student. Case from Academy of Phisical Education in Katowice, Poland. [w:] Learning by Developing - New Ways to Learn, Outi Kallioinen (ed.). Proceedings of the 3rd Conference on Future Expertise in Higher Education October 12th-15th 2010, Finland Laurea University of Applied Sciences, Helsinki 2011, s. 94-116.
  https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/B40.pdf
 5. Maciąg J., Quality assurances system in creating value of higher education services. [w:] Valuing Higher Education. Conference Papers Society for Research into Higher Education, Liverpool, Great Britain 2008.