Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

JednostkaKatedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

e-mail: regina.lenart-gansiniec@uj.edu.pl

Wizytówka USOS

Nauka Polska

Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, zwłaszcza zarządzania wiedzą, organizacyjnego uczenia się, crowdsourcingu oraz otwartych innowacji. Na jej dorobek naukowy składa się ponad 50 publikacji naukowych w postaci monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Swoje referaty wygłaszała na ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Realizatorka pięciu projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Członek zarządu International Research Society of Public Management, biegły sądowy w zakresu marketingu i sprzedaży, zastępca redaktora naczelnego International Journal of Contemporary Management.

  • czasopisma: „Management Studies", „International Journal of Contemporary Management", „Journal of Management and Marketing", „Chinese Business Review", „Journal of China-USA Business Review"
  • konferencje: EURAM 2015, VIII International Management Conference Management Challenges for Sustainable Development, Bucharest, The 2nd Virtual Multidisciplinary Conference, THOMSON s.r.o., Zilina

Doświadczenie w zarządzaniu organizacjami zdobywała m.in.: jako dyrektor oddziału, zastępca dyrektora, kierownik studiów podyplomowych. Pracowała również jako specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami, redaktor w czasopismach oraz dziennikarz w prasie codziennej. Uczestniczyła w procesie akredytacji i certyfikacji placówki doskonalenia nauczycieli oraz procesach certyfikacji ISO.

Książka

  1. Lenart R, „Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły", Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, liczba stron 252, ISBN: 978-83-264-3314-6. Recenzent: Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet.

 

Rozdziały w książkach

  1. Lenart R. (2015), „Optymalizacja organizacji systemu edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego", [w:] Kłóska I., „Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej", Wydawnictwo WSEH, Bielsko Biała 2015 (w druku).
  2. Lenart R. (2014), „Benchmarking w zarządzaniu placówką szkolną", [w:] Franek S., Będzieszak M., „Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking", Difin, Warszawa, s. 507-523, ISBN: 978-83-7930-475-2.
  3. Lenart R. (2014), „Postawy dyrektora szkoły wobec umiejętności pracowników",
    [w:] „Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym", Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), AT Wydawnictwo, Kielce, s. 433-441, ISBN 978-83-63910-25-9.
  4. Lenart R. (2011), „Wspieranie procesu absorpcji wiedzy z otoczenia w placówkach oświatowych", [w:] „Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia", Antonowicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 103-113, ISBN 978-83-7531-155-6.

1. Lenart R. (2015), Zarządzanie kapitałem relacyjnym w warunkach niepewności", Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces (przyjęte do druku).

2. Lenart R. (2015), „Współzarządzanie a rozwój organizacji publicznej", „Marketing i Rynek", nr 9/2015, s. 309-319.

3. Lenart R. (2015), „Strategia zarządzania oświatą – sieci współpracy
i samokształcenia", „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 39, t. 4, s. 135-152.

4. Lenart R. (2015), „Relacje między usługodawcą a usługobiorcą - wyzwania dla organizacji publicznej", „Marketing i Rynek", nr 1/2015, s. 901-915.

4. Lenart R. (2014), „Operationalization of Absorptive Capacity", „Contemporary Management Quarterly", nr 13(3), s. 86-98.

5. Lenart R. (2014), „The role of local authorities in development relational capital: rural schools perspective", „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development", vol. 36, nr 4, s. 881-889.

6. Lenart R. (2014), „Relational capital as an instrument of increasing competitiveness", „International Comparative Management", vol. 8, iss. 1, s. 14-26.

7. Lenart R. (2014), „Kapitał relacyjny jako podstawa sukcesu instytucji szkolnictwa w społeczeństwie ryzyka", [w:] Staniec I., „Problemy
i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 319-328.

8. Lenart R. (2013), „Zewnętrzne czynniki zdolności absorpcyjnej organizacji uczącej się", „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej", nr 1148, s. 175-186

9. Lenart R. (2013), „Zdolność absorpcyjna w organizacjach niedochodowych – wyniki badań", „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", vol. 49, nr 4, s. 389-400.

10. Lenart R. (2013), „Absorptive capacity of a learning organization", monografia pokonferencyjna „IV. INTERNATIONAL MASARYK VIRTUAL CONFERENCE for Ph.D. Students and Young Researchers", Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4.

11. Lenart R. (2012), „Zdolność absorpcyjna – wyzwania badawcze", „Przegląd Organizacji", nr 3/2012, s. 5-9.

12. Lenart R. (2012), „Zdolność absorpcyjna organizacji", „Współczesne Zarządzanie", nr 4, s. 251-260.

13. Lenart R. (2012), „Dyrektor szkoły jako menadżer w procesie budowania wiedzy", (w:) „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP UJ", vol. 2 (22), s. 187-195.

14. Lenart R. (2011), „Problemy pomiaru zdolności absorpcyjnej organizacji", [w:] „Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne", Urbanowska-Sojkin E. (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu", nr 170, s. 96-105.

15. Czakon W., Lenart R. (2011), „Zdolność absorpcyjna wiedzy jako czynnik skuteczności międzyorganizacyjnego uczenia się", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/1, s. 221-228.

16. Lenart R. (2011), „Interaction with the environment as a factor in the absorption capacity of the organization", [w:] „Contemporary Challenges towards Management III", Foltys J., Lesakova L., Uramova M., Wziątek-Staśko A., „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", nr 3067, s. 219-235.

17. Lenart R. (2011), „Wiedza bazowa a zdolność absorpcyjna organizacji", „Nauka i Gospodarka", nr 4, s. 26-32.

18. Lenart R. (2011), „Luki wiedzy jako stymulator organizacyjnego uczenia się", „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 10, s. 215-225.

19. Lenart R. (2011), „Inwestycje w B+R w aspekcie zdolności absorpcyjnej wiedzy", [w:] „Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji", Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R., Kraków, s. 55-63.

20. Lenart R. (2010), „Rola wspólnoty praktyków w strategii absorpcji wiedzy w szkole", [w:] „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'10", Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach",
nr 10, s. 411-418.

więcej o