Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Marzec

Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

e-mail: malgorzata.marzec@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł rozprawy doktorskiej „Determinanty rozwoju bankowości ubezpieczeniowej w Polsce", obronionej w 2003 na Akademii Ekonomicznej w Krakowie).Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowości oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznych w Krakowie. W latach 2003 – 2005 vice-kierownik studiów podyplomowych z zakresu badań marketingowych.
Specjalizuje się i prowadzi badania naukowe w zakresie rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń, finansów (instytucji biznesowych oraz instytucji nonprofit) badań rynkowych i marketingowych dot. instytucji finansowych, biznesowych i nonfrofit. Od kilku lat zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na problematyce zaufania, w szczególności znaczenia zaufania dla sektora publicznego i pozarządowego.

 

 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Rachunkowość instytucji sfery społecznej
 • Badania Marketingowe
 • Zarządzanie zaufaniem w sektorze publicznym
 • Zarządzanie zaufaniem w instytucjach sektora społecznego

 • Instrumenty Work Life Balance w Polsce. Teoria i praktyka. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, ISBN 978-83-65688-91-0, ISBN 978-83-65688-92-7 (e-book), s. 139, (współautorstwo z A. Szczudlińska- Kanoś .
 • Work Life Balance jako wyzwanie dla zarządzania. Teoria i praktyka. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, ISBN 978-83-65688-89-7; ISBN 978-83-65688-90-3 (e-book), s. 159, (współautorstwo z A. Szczudlińska- Kanoś).
 • Praca czy życie rodzinne? - czyli kilka uwag dla zarządzających oraz władz publicznych [w:]  Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (współautorstwo z A. Szczudlińska- Kanoś), Kraków 2022.
 • Dylematy oceny podmiotów ekonomii społecznej przez pryzmat raportowania finansowego i niefinansowego, [w:] Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022
 • Legitimisation of Social Economy Entities: Theoretical Framework for Analysis in Polish Conditions, International Journal of Contemporary Management Vo. 57(2021)
 • Evaluation of the effectiveness of social economy entities during the coronavirus pandemic in Poland, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, tom. 13, 2020
 • Innovative work-life balance after covid-19, “International Journal of Contemporary Management”, (współautorstwo z A. Szczudlińska- Kanoś B. Freund, A. Miceikienė) (procedura wydawnicza )
 • The importance of Work Life Balance for contemporary management and public policies, “European Research Studies Journal”1/2023 (współautorstwo z A. Szczudlińska- Kanoś), (w procedurze wydawniczej)
 • Parents' Expectations about Educational Institutions during the Pandemic: Results of Nationwide Questionnaire Research in Poland, “Risks” 1/2022; (współautorstwo z A. Szczudlińska- Kanoś, B.Freund).
 • Opportunities and threats of robotic process automation in public service development, „Zarządzanie Publiczne, Public Governance”, Uniwersytet Ekonomiczy w Krakowie, Kraków 2020, lista MNiSW - 20 punktów (z: G. Baran, A. Berkowicz, M. Marzec, J. Sasak).
 • Work Life Balance and Remote Working during the Pandemic .; “Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference”; 2020, K. S. Soliman (ed.), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges; International Business Information Management Association, USA, Scopus, Web of Science; s. 3017- 3025.
 • Social Economy Entities Viewed through the Prism of Reported Information.  “Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference”, 2020; K. S. Soliman (ed.), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges; International Business Information Management Association, USA, 70 punktów lista MNiSW; Scopus, Web of Science s. 3026 – 3033.
 • Diagnoza sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii 2021, Raport, Librus 2021; https://files.librus.pl/art/21/05/4/Raport_UJ_Diagnoza_pracujacych_rodzicow_w_czasie_pandemii_Librus.pdf, s. 69; (z: M. Marzec) - Raport z ogólnopolskich badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na próbie 10 331 respondentów za pośrednictwem portalu Librus. Badanie prowadzone było w dniach 16 marca – 2 kwietnia 2021. W roku 2020 prowadzony był pilotaż. Głównym celem badań była kompleksowa ocena sytuacji pracujących rodziców w czasie pandemii, a w szczególności zdiagnozowanie jak pracownicy łączą swoje obowiązki zawodowe z opieką  nad dziećmi w czasie pandemii. W zamyśle analiz było także wypracowanie rekomendacji dla władz publicznych oraz pracodawców, które pomogłyby wykonywać pracę rodzicom wychowującym dzieci, przy jak największym uzyskaniu przez nich „work life balance”, zarówno w czasach epidemii, jak i rozwijającego się trendu pracy zdalnej.
 • Satysfakcja i obywateli i innych interesariuszy a instrumenty zarządzania w JST Kraków : Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, współautorstwo z : Kobylińska Urszula, Kożuch Artur J., Liczmańska Katarzyna, Marzec Małgorzata, Świrska Anna
 • Koncepcja nieufności. Podstawy teoretyczne dla analizy nieufności w polskich warunkach, Studia Ekonomiczne, tom 376, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, (współautorstwo z A. Świrska)
 • Major choice determinants. Comparative analysis of the public management major at the Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University, European Journal of Service Management, tom 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018 r.
 • Trust and distrust as distinct concepts. A framework for the public sector, Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 45 (118).
 • Analysis of the Efficiency of Preventive Programmes, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom 19, Społeczna Akademia Nauk Łódź 2018.
 • BASES FOR TRUST IN PENSION FUNDS OPERATING IN POLAND PŁASZCZYZNY BUDOWANIA ZAUFANIA DO FUNDUSZY EMERYTALNYCH DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, nr 510, Wrocław 2018
 • LEGITIMIZATION OF PENSION INSTITUTIONS. NEED OR NECESSITY? LEGITYMIZACJA SYSTEMU EMERYTALNEGO. POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 9, 63/2019
 • Determinants which shape confidence in third sector organizations, International Journal of Contemporary Management nr 2017
 • Trust as an element of strategic management in public organizations, „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”  nr 42/2017
 • Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w planowanie strategicznym organizacji publicznych,  Zarządzanie Publiczne nr 4/2017
 • Znaczenie informacji pochodzącej z rachunkowości dla budowania zaufania organizacyjnego w: Jakość zarządzania : refleksje, wymiary, problemy, Bugdol M., Jedynak P. (red.) 2017, Uniwersytet Jagielloński, 239-248
 • Zaufanie w zarządzaniu sprawami publicznymi na szczeblu lokalnym, (współautorstwo K. Peter-Bombik)  w: Jakość zarządzania : refleksje, wymiary, problemy, Bugdol M., Jedynak P. (red.) 2017, Uniwersytet Jagielloński, 135-143
 • Level of the analysis of trust in public organisations, w; The complex identity of public management : aims, attitudes, approaches. Monographs and Studies of the Jagiellonian University Institute of Public Affairs ,Jałocha B., Lenart-Gansiniec R., Bogacz-Wojtanowska E., Prawelska-Skrzypek G. (red.) 2017, Kraków: Jagiellonian University Institute of Public Affairs
 • Rachunkowość jako źródło informacji planistycznych w JST, rozdział w monografii U. Kobylińska, A.J. Kożuch, K. Liczmańska, M.Marzec, A. Świrska Satysfakcja obywateli i innych interesariuszy a instrumenty zarządzania w JST; Towarzystwo Współczesnego Zarządzania, 2016, (89 -115)
 • Motywy podjęcia studiów na kierunku zarządzanie publiczne w ISP UJ, w: Sasak J. Krukowski K.Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016, 168- 181;
 • Znaczenie zaufania kompetencyjne w świadczeniu usług publicznych Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2016 | t. 17, z. 7, cz. 1 Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami ; s. 339--352
 • Controlling a budowanie zaufania do jednostek samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 687 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia NR 48 2011, s. 147 -160.
 • Poszukiwanie nowych sposobów społecznej legitymizacji  misji obecność przez zaufanie, (współautorstwo Baran G.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 685 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia NR 46 2011, s. 24 -35,
 • Zaufanie do OFE, Polityka Społeczna  s. 14 – 16; https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Miziolek/publication/279528444_Pasywne_inwestycje_funduszy_emerytalnych/links/5595289008ae99aa62c5da5d.pdf#page=16
 • Społeczna odpowiedzialność źródło zaufania do organizacji sektora emerytalnego, współautorstwo Baran G. Polityka społeczna, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/06/ps_3-3t_2011.pdf#page=13, s. 11-13
 • Struktura pieniądza a rozwój rynku, w: Rynek a rozwój społeczny, Materiały Pokonferencyjne – II Międzynarodowa Konferencja zorganizowane przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,1998 rok; wygłoszenie i publikacja referatu.
 • Nowe produkty bankowe formą strategii marketingowej banków (na przykładzie kart płatniczych), Materiały Pokonferencyjne - Konferencja Naukowa nt.: Marketing w praktyce polskiej gospodarki. Doświadczenia - tendencje rozwojowe, Zeszyty Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,  Zeszyt nr 2, Tarnów 1999 rok; publikacja artykułu.
 • Tworzenie konglomeratów bankowo-ubezpieczeniowych – odpowiedź  na europejski rynek finansowy, Materiały Pokonferencyjne - Konferencja naukowa nt.: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 1999 rok; publikacja artykułu.
 • Kierunki rozwoju usług finansowych – grupy bankowo-ubezpieczeniowe, w: Społeczna Gospodarka Rynkowa w Polsce, Materiały Pokonferencyjne - III Międzynarodowa Konferencja zorganizowane przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000 rok.
 • Grupy bankowo-ubezpieczeniowe – odpowiedź na wyzwania rynku, Nasz Rynek Kapitałowy nr 6/114, czerwiec 2000 rok; publikacja artykułu w miesięczniku branżowym.
 • Perspektywy rozwoju bancassurance w Polsce, Nasz Rynek Kapitałowy nr 6 - 7/126 - 127, czerwiec 2001 rok; publikacja artykułu w miesięczniku branżowym.
 • Bankowość ubezpieczeniowa w Polsce - stan i perspektywy rozwoju, w: Ekonomia - Informatyka - Zarządzanie, V Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Wydział Zarządzania AGH w Krakowie, 2002 rok; publikacja i wygłoszenie artykułu.
 • Zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych - zapotrzebowanie na produkty bankowości ubezpieczeniowej, referat przygotowany na V Międzynarodowa Konferencja zorganizowane przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 rok; publikacja i wygłoszenie artykułu.
 • Analiza rynkowa nt.. Rynek cegły klinkierowej w Polsce – styczeń 2004; przygotowanie raportu na podstawie danych zebranych GUS, instytucji branżowych, czasopism fachowych.
 • Ekspertyza ekonomiczna dla ZCB EkoKlinkier Bogdanka SA – styczeń 2004; przygotowana na podstawie danych otrzymanych od ZCB EkoKlinkier, literatury fachowej oraz własnej wiedzy i zdobytego doświadczenia.
 • Raport pt.: „System pomocy publicznej dla MSP w Polsce  - zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną” – marzec 2004; współautorstwo przygotowanie desk research nt. „Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej” na podstawie danych GUS, UOKiK, PARP, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej, Komisji Europejskiej, Instytucji Europejskich, krajowej i zagranicznej literatury fachowej.
 • Rachunkowość. Podstawowe zagadnienia. Zeszyt ćwiczeń dla studentów II roku zarządzania publicznego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego