Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Marzec

Jednostka: Laboratorium innowacji

e-mail: malgorzata.marzec@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Doktor nauk ekonomicznych (tytuł rozprawy doktorskiej „Determinanty rozwoju bankowości ubezpieczeniowej w Polsce", obronionej w 2003 na Akademii Ekonomicznej w Krakowie).Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowości oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznych w Krakowie. W latach 2003 – 2005 vice-kierownik studiów podyplomowych z zakresu badań marketingowych.
Specjalizuje się i prowadzi badania naukowe w zakresie rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń, finansów (instytucji biznesowych oraz instytucji nonprofit) badań rynkowych i marketingowych dot. instytucji finansowych, biznesowych i nonfrofit. Od kilku lat zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na problematyce zaufania, w szczególności znaczenia zaufania dla sektora publicznego i pozarządowego.

 

 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Rachunkowość instytucji sfery społecznej
 • Badania Marketingowe
 • Zarządzanie zaufaniem w sektorze publicznym
 • Zarządzanie zaufaniem w instytucjach sektora społecznego

 • Determinants which shape confidence in third sector organizations, International Journal of Contemporary Management nr 2017
 • Trust as an element of strategic management in public organizations, „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”  nr 42/2017
 • Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w planowanie strategicznym organizacji publicznych,  Zarządzanie Publiczne nr 4/2017
 • Znaczenie informacji pochodzącej z rachunkowości dla budowania zaufania organizacyjnego w: Jakość zarządzania : refleksje, wymiary, problemy, Bugdol M., Jedynak P. (red.) 2017, Uniwersytet Jagielloński, 239-248
 • Zaufanie w zarządzaniu sprawami publicznymi na szczeblu lokalnym, (współautorstwo K. Peter-Bombik)  w: Jakość zarządzania : refleksje, wymiary, problemy, Bugdol M., Jedynak P. (red.) 2017, Uniwersytet Jagielloński, 135-143
 • Level of the analysis of trust in public organisations, w; The complex identity of public management : aims, attitudes, approaches. Monographs and Studies of the Jagiellonian University Institute of Public Affairs ,Jałocha B., Lenart-Gansiniec R., Bogacz-Wojtanowska E., Prawelska-Skrzypek G. (red.) 2017, Kraków: Jagiellonian University Institute of Public Affairs
 • Rachunkowość jako źródło informacji planistycznych w JST, rozdział w monografii U. Kobylińska, A.J. Kożuch, K. Liczmańska, M.Marzec, A. Świrska Satysfakcja obywateli i innych interesariuszy a instrumenty zarządzania w JST; Towarzystwo Współczesnego Zarządzania, 2016, (89 -115)
 • Motywy podjęcia studiów na kierunku zarządzanie publiczne w ISP UJ, w: Sasak J. Krukowski K.Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016, 168- 181;
 • Znaczenie zaufania kompetencyjne w świadczeniu usług publicznych Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2016 | t. 17, z. 7, cz. 1 Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami ; s. 339--352
 • Controlling a budowanie zaufania do jednostek samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 687 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia NR 48 2011, s. 147 -160.
 • Poszukiwanie nowych sposobów społecznej legitymizacji  misji obecność przez zaufanie, (współautorstwo Baran G.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 685 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia NR 46 2011, s. 24 -35,
 • Zaufanie do OFE, Polityka Społeczna  s. 14 – 16; https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Miziolek/publication/279528444_Pasywne_inwestycje_funduszy_emerytalnych/links/5595289008ae99aa62c5da5d.pdf#page=16
 • Społeczna odpowiedzialność źródło zaufania do organizacji sektora emerytalnego, współautorstwo Baran G. Polityka społeczna, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/06/ps_3-3t_2011.pdf#page=13, s. 11-13
 • Struktura pieniądza a rozwój rynku, w: Rynek a rozwój społeczny, Materiały Pokonferencyjne – II Międzynarodowa Konferencja zorganizowane przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,1998 rok; wygłoszenie i publikacja referatu.
 • Nowe produkty bankowe formą strategii marketingowej banków (na przykładzie kart płatniczych), Materiały Pokonferencyjne - Konferencja Naukowa nt.: Marketing w praktyce polskiej gospodarki. Doświadczenia - tendencje rozwojowe, Zeszyty Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,  Zeszyt nr 2, Tarnów 1999 rok; publikacja artykułu.
 • Tworzenie konglomeratów bankowo-ubezpieczeniowych – odpowiedź  na europejski rynek finansowy, Materiały Pokonferencyjne - Konferencja naukowa nt.: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 1999 rok; publikacja artykułu.
 • Kierunki rozwoju usług finansowych – grupy bankowo-ubezpieczeniowe, w: Społeczna Gospodarka Rynkowa w Polsce, Materiały Pokonferencyjne - III Międzynarodowa Konferencja zorganizowane przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000 rok.
 • Grupy bankowo-ubezpieczeniowe – odpowiedź na wyzwania rynku, Nasz Rynek Kapitałowy nr 6/114, czerwiec 2000 rok; publikacja artykułu w miesięczniku branżowym.
 • Perspektywy rozwoju bancassurance w Polsce, Nasz Rynek Kapitałowy nr 6 - 7/126 - 127, czerwiec 2001 rok; publikacja artykułu w miesięczniku branżowym.
 • Bankowość ubezpieczeniowa w Polsce - stan i perspektywy rozwoju, w: Ekonomia - Informatyka - Zarządzanie, V Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Wydział Zarządzania AGH w Krakowie, 2002 rok; publikacja i wygłoszenie artykułu.
 • Zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych - zapotrzebowanie na produkty bankowości ubezpieczeniowej, referat przygotowany na V Międzynarodowa Konferencja zorganizowane przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 rok; publikacja i wygłoszenie artykułu.
 • Analiza rynkowa nt.. Rynek cegły klinkierowej w Polsce – styczeń 2004; przygotowanie raportu na podstawie danych zebranych GUS, instytucji branżowych, czasopism fachowych.
 • Ekspertyza ekonomiczna dla ZCB EkoKlinkier Bogdanka SA – styczeń 2004; przygotowana na podstawie danych otrzymanych od ZCB EkoKlinkier, literatury fachowej oraz własnej wiedzy i zdobytego doświadczenia.
 • Raport pt.: „System pomocy publicznej dla MSP w Polsce  - zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną” – marzec 2004; współautorstwo przygotowanie desk research nt. „Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej” na podstawie danych GUS, UOKiK, PARP, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej, Komisji Europejskiej, Instytucji Europejskich, krajowej i zagranicznej literatury fachowej.
 • Rachunkowość. Podstawowe zagadnienia. Zeszyt ćwiczeń dla studentów II roku zarządzania publicznego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego