Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ

Jednostka: Laboratorium innowacji

e-mail: g.baran@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Teoretyk i praktyk zarządzania, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem kierunków: zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie, socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzania i nauk społecznych w University of Teesside w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się i prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania strategicznego i systemów zarządzania, metodologii nauk społecznych, marketingu, innowacji społecznych oraz wykorzystania metodologii design thinking w zarządzaniu. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i raportów badawczych, w tym monografii pt. „Marketing współtworzenia wartości z klientem”. Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się szczególnie na problematyce tworzenia wyjątkowej wartości dla klientów i użytkowników poprzez innowacje w zarządzaniu i nowatorskie modele biznesu, szczególnie wykorzystujące metodologie twórczego działania oraz podejście do zarządzania wpisującego się w logikę design science. Wykłada m.in. zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami, marketing i badania marketingowe oraz społeczną odpowiedzialność biznesu.

 • 2018, The role of design thinking in education management  as a design science. In R. Dorczak (Ed.), Leading and managing for development, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków, s. 25-37.
 • 2018, Czynniki sukcesu wdrażania centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego (wspólnie z G. Prawelska-Skrzypek), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 2(3), s. 189-205.
 • 2018, Design-led approach to social innovation, Przedsiębiorczość I Zarządzanie, nr 19(9, cz. 3), s. 467–482.
 • 2017, Design thinking as a source of management innovation, International Journal of Contemporary Management, nr 3(16), s. 51-57.
 • 2017, Design thinking jako przestrzeń dla przełomowych innowacji (wspólnie z J. Bąk), Przedsiębiorczość I Zarządzanie, nr 18(12, cz. 2), s. 233–246.
 • 2016, Przełom na uniwersytecie : słabe sygnały zmian (wspólnie z J. Bąk), Przedsiębiorczość I Zarządzanie, nr 17(7, cz. 1), s, 59–73.
 • 2015, Nowe modele biznesu w kontekście współtworzenia wartości z klientem (wspólnie z J. Bąk), Przedsiębiorczość I Zarządzanie, nr 16(12, cz. 1), s. 33–47.
 • 2015, Przełomowe innowacje jako sposób rozwoju uniwersyteckiej przedsiębiorczości na przykładzie masowych otwartych kursów online MOOC  (wspólnie z J. Bąk), w: M. Maciejewski, B. Pera (red.), Przedsiębiorczość w kontekście globalnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 9-19.
 • 2014, Marketing współtworzenia wartości z klientem, w: J. Otto, Ł. Sułkowski (red.), Metody zarządzania marketingowego, Difin, Warszawa, s. 117-152.
 • 2013, Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie interakcyjnego środowiska doświadczeń, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2011, Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR: Analiza wyników i rekomendacje, w: A. M. Nikodemska-Wołowik, RespEn: Odpowiedzialna przedsiębiorczość, www.responsiblesme.eu (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2011 (ISBN: 978-83-932564-0-2), s. 50 – 71.
 • 2011, Społeczna odpowiedzialność jako składowa strategii konkurencyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: A. M. Nikodemska-Wołowik, RespEn: Odpowiedzialna przedsiębiorczość, www.responsiblesme.eu (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2011 (ISBN: 978-83-932564-0-2), s. 33 – 45.
 • 2010, Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji w świetle teorii strukturacji Anthony Giddensa (z J. Bąk), Przegląd organizacji 9/2010, s. 12 – 15.
 • 2010, Management of the transition from university to professional life in the context of key doctoral students' competences, MCDN, Kraków, ss.202, (z G. Prawelska-Skrzypek); także francuska i polska wersja językowa: La gestion de la transition de l'universite vers la vie professionnelle dans la contexte des competences cles des doctorants; Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów.
 • 2009, Raportowanie jako ważny element powiązania społecznej odpowiedzialności ze strategią organizacji, (w:) A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009, s. 102–115.
 • 2009, Rola wizerunku powiatowych urzędów pracy w zarządzaniu relacjami z przedstawicielami sektora biznesu, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, Nr 1(5)/2009, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 71-85.
 • 2008, Wybrane sposoby rozwiązywania ważnych problemów i kwestii społecznych, (w:) G. Prawelska-Skrzypek (red.), Rozwój przez partnerstwo, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 25–40.
 • 2007, Wykorzystanie zarządzania projektami w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych, (w:) A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2007, s. 282–293.
 • 2007, Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy. Kształtowanie relacji powiatowych urzędów pracy z pracodawcami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 94 strony.
 • 2006, Istota i rola marketingu społecznego, (w:) G. Prawelska–Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 140­–158.
 • 2006, Sektor komercyjny jako potencjalny partner międzysektorowej współpracy w województwie małopolskim, (w:) E. Bogacz-Wojtanowska, G. Prawelska-Skrzypek (red.), Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006, s. 48–61.
 • 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, (w:) Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, nr 6, lato 2006, s. 104–112.
 • 2005, Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, (w:) A. Nalepka (red.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumenta, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Nowy Sącz 2005, s. 13–26.
 • 2004, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument marketingu, (w:) A. Nalepka, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2004, s. 360–385.
 • 2003, Komunikacyjna redukcja ryzyka w społeczeństwie informacyjnym, (w:) Społeczeństwo Informacyjne. Wiedza – Praca – Rozwój, Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2003, s. 17–26.
 • 2002, Organizacja ucząca się a rozwój jednostki, (w:) Elżbieta Walkiewicz (red.), Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy, Gdańsk 2002, s. 123–132.
 • 2002, Wiedza jako instrument marketingu przedsiębiorstw (współautor z W. Sewera), Konsument – Firma – Rynek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002, 73–84.
 • 2002, Poszukiwania wiedzy w nowoczesnej gospodarce – implikacje dla polityki regionalnej (współautor z G. Prawelska-Skrzypek) (w:) Fedyna R. (red.), Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, 99–112.
 • 2001, Kapitał intelektualny a innowacyjność organizacji (współautor z W. Sewera), (w:) Waszkielewicz W. (red.), Zarządzanie firmą – teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2001, s. 387–394.
 • 2000, Metoda trój – wskaźnikowa analizy asortymentu sprzedaży (współautor z J. Bąk), XXI  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Tom: Zarządzanie i Marketing, Zielona Góra 2000, 10 stron.
 • 1999, Wykorzystanie metod portfelowych do analizy asortymentu sprzedaży przedsiębiorstwa (współautor z J. Bąk), Metallurgy and Foundry Engineering, vol. 25, No. ¾, 1999, 10 stron.