Web Content Display Web Content Display

Projekt "SZKOŁA KOMPETENCJI"

» Informacja o projekcie

Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z  o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 01.12.2017 r. - 30.09.2019 r.

Wartość Projektu: 6 723 438,47 zł., w tym wkład Funduszy Europejskich: 611 221,67 zł.

Cel główny Projektu: podniesienie kompetencji 768 przedstawicieli kadry kierowniczej 768 szkół, w tym, co najmniej 384 z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w woj. śląskim w zakresie zarządzania szkołami w okresie XII 2017- IX.2019 , w szczególności w zakresie wspomagania, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Podniesienie kompetencji nastąpi poprzez wdrożenie programu szkoleniowo-doradczego wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE.

Przeprowadzone szkolenia 768 uczestników przygotują ich do pełnienia roli przywódcy nakierowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, pomogą im w prowadzeniu w szkole wspomagania nauczycieli w celu podniesienia efektywności nauczania w szkołach. Na bazie umiejętności pozyskanych podczas szkoleń ich uczestnicy, wspierani przez beneficjenta, przeprowadzą w 768 szkołach cykl doskonalenia (wspomagania szkół), od diagnozy potrzeb przez zaplanowanie działań prowadzonych w ramach wspomagania w wybranych obszarach i ich zrealizowanie

Warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie: „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” z dnia 12.01.2018r.
 

Formy wsparcia

1. Szkolenie kadry kierowniczej szkół (768 osób),  składające się z 72 godzin rozbitych na 3 spotkania po 3 dni dla każdej 16-osobowej grup

Szkolenia:

 • wzmocnią umiejętności przywódcze kadry kierown. szkół dla kształcenia  kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
 • przygotują ją do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący  kształtowaniu ww. kompetencji uczniów.
 • przygotują ją do realizacji procesu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół, w tym diagnoz potrzeb oraz planów wspomagania.

 

2. Indywidualne doradztwo:

 • wspieranie wykorzystania umiejętności przywódczych w zakresie tematyki szkolenia  - 24 godziny na uczestnika/uczestniczkę.
 • zapewnienie uczestnikom/uczestniczkom udziału w sieciach współpracy – 30 godzin na osobę.
 • prowadzenie sieci współpracy dla doradców.
   

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

▪ nocleg

▪ materiały szkoleniowe,

▪ wyżywienie podczas szkoleń,

▪ wsparcie indywidualnego doradcy w swoim miejscu pracy

▪ dostęp do sieci współpracy 
 

» Dokumenty do pobrania

 

Pakiet materiałów szkoleniowych:

ZJAZD I

ZJAZD II

 1. materiały do pobrania
 2. materiały do pobrania

ZJAZD III

 1. materiały do pobrania
 2. materiały do pobrania

 

Doradztwo - MATERIAŁ DLA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

http://www.oswiata.slask.pl/media_files/material_dla_kadry-kierowniczej_09,158.pdf

 

Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

http://www.oswiata.slask.pl/media_files/pakiet-przykladowych-rozwiazan_szkola-kompetencji-,166.pdf

» Kontakt

Biuro Lidera Projektu: 

UWAGA!

W związku z urlopem w dniach 21-06.-30.07.2019 biuro projektu będzie nieczynne.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy joanna.kotlarz@uj.edu.pl lub poprzez WhatsApp/Messenger (0048) 691428742

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Instytut Spraw Publicznych

Zakład Zarządzania w Edukacji

Ul. Łojasiewicza 4/3.342, 30-348 Kraków

tel. +48 12 664 57 40

email. joanna.kotlarz@uj.edu.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek 10.00-13.00

 

Biuro Partnera Projektu: 

Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA

al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

tel. +48 32 204 14 73 w. 22. 

e-mail: odn@oswiata.slask.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-16.00

 

» Archiwum szkoleń

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnika

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Harmonogram uczestników projektu

http://www.oswiata.slask.pl/aktualnosci

 

Rekrutacja elektroniczna prowadzona będzie w systemie ciągłym od dnia 24 stycznia 2018 r.
Dostęp do  formularza rejestracji: https://economicus.edu.pl/login

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

▪ Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

▪ Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

▪ kadra kierownicza szkół i przedszkoli zlokalizowanych w gminach wiejskich i wiejsko- miejskich województwa śląskiego

Zasady naboru do projektu:

 1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Lidera http://www.isp.uj.edu.pl/ogolne oraz Partnera http://www.oswiata.slask.pl
 2. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma, wypełni i wyśle na maila wskazanego przez Lidera ankiety na temat kompetencji.
 3. Potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie zostanie przekazane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszenia
 4. Osoby zakwalifikowane podpiszą i wyślą na wskazany adres e-mail  Deklarację udziału w Projekcie oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

» Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenie o otwartym naborze
Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na podstawie  o art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

ogłasza nabór otwarty na Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją Projektu
w konkursie nr POWER.02.10.00-IP.02-00-006/17

 

Ogłoszenie dla województwa dolnośląskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa lubuskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa małopolskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa opolskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa podkarpackiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa śląskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE WYBORU PARTNERA
 

Ogłoszenie dla województwa świętokrzyskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1
 

Ogłoszenie dla województwa zachodniopomorskiego

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1