Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projekty

w trakcie realizacji

Web Content Display Web Content Display

Projekty w trakcie realizacji

Read More o

W październiku 2022 r. dr inż. Maria Rybaczewska rozpoczęła projekt badawczy dotyczący rezyliencji sektora tzw. convenience stores wobec dynamiki zachowań konsumentów oraz wielowymiarowych zakłóceń podaży i popytu.
 
Z dumą przyjęliśmy informację, że projekt ten jest realizowany w ramach strategicznego programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytetu Jagiellońskiego i ma wymiar zarówno Polski jak i międzynarodowy - Szkocji (Wielka Brytania). Zaangażowane w niego są/będą zarówno jednostki naukowe, jak i organizacje branżowe oraz praktycy biznesu. Wobec powyższego ma on walory nie tylko teoriopoznawcze, ale także wysoką wartość implikacji menadżerskich.
 
Badanie opiera się zarówno na danych wtórnych jak i pierwotnych. W ramach 33 miesięcy przewiduje się zastosowanie nie tylko metod jakościowych, ale także ilościowych oraz szeroko zakrojone działania dyseminacji wyników wartościowych zarówno dla nauki, jak i praktyki biznesu w Polsce i poza jej granicami.
 
Projekt ten traktujemy jako swoisty początek badań w tym zakresie i mamy nadzieję na jego kontynuację w kolejnych latach we współpracy z kolejnymi organizacjami.

Kierownik projektu: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
Członkowie zespołu projektowego: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, prof. dr hab. Wojciech Czakon
Finansowanie: środki Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (DEC-2019/35/B/HS4/01446)

Okres realizacji: 2020-2023

 
Dynamika przemian społeczno-technologicznych w ostatnim dziesięcioleciu, postulaty demokratyzacji nauki, jej otwarcia, otwartego dostępu do danych, otwartej wzajemnej oceny oraz otwartych zasobów edukacyjnych (OECD, 2015) – sprawiają, że przemianom ulega sposób prowadzenia działalności badawczej przez nauczycieli akademickich. Coraz częściej podkreśla się, że naukowy crowdsourcing jest nowym modelem pracy nauczycieli akademickich, który stanowi uzupełnienie tradycyjnego podejścia do nauki oraz jest kolejnym krok w rozwoju nauki. Jest on o tyle cenny, że pozwala między innymi na pozyskiwanie przez naukowców wiedzy z wielu źródeł, gromadzenie danych i prowadzenie badań w dużych zespołach badawczych, testowanie nowych koncepcji i identyfikowanie problemów naukowych, rekrutację uczestników do badań, transkrypcję i analizę tekstów, nawiązywanie współpracy z wieloma badaczami z różnych stron świata, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące naukowców pytania, weryfikację jakości pomysłów badaczy, replikację uzyskanych wyników oraz pozyskanie dostępu do źródeł finansowania. W literaturze podkreśla się, że sukces inicjatyw crowdsourcing zależy od samych nauczycieli akademickich i ich intencji do wykorzystania rozwiązań opartych na naukowym crowdsourcingu. Stąd istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decydują o podjęciu przez nauczycieli akademickich decyzji o sięgnięciu po naukowy crowdsourcing? W literaturze nie podjęto prób rozpoznania behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego z perspektywy nauczycieli akademickich z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Dotychczasowe, zagraniczne badania, są bardzo ograniczone, natomiast w Polsce, nie były w ogóle prowadzone. 
 

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie, odnoszą się do rozpoznania behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego z perspektywy nauczycieli akademickich. Proponowane badania mają na celu zdobycie nowej wiedzy o crowdsourcing naukowym z perspektywy nauczycieli akademickich. Wnioski sformułowane na ich podstawie będą miały charakter teoriotwórczy i przyczynią się do rozwoju teorii nauk o zarządzaniu i jakości. Potrzeba i nowatorski charakter badań wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, rozpoznanie behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego z perspektywy nauczycieli akademickich nauk o zarządzaniu i jakości stanowi istotne wyzwanie badawcze, odpowiedź na rekomendacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz interesującą lukę poznawczą. Po drugie, zależności, jakie występują pomiędzy tymi zmiennymi nie były dotychczas w polu szerszej eksploracji badawczej. 

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest projektem, który poszerza oraz podnosi jakość procesu dydaktycznego z zakresu obserwacji i analizy dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania. W projekt zaangażowani są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci ISP oraz IDMiKS Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Link do strony internetowej: http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/start

Link do profilu na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/Obserwatorium-Dialogu-Obywatelskiego-UJ-i-MOWIS-350621385144845/?fref=ts