Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projekty zrealizowane

Głównym celem poznawczym projektu była identyfikacja i wyjaśnienie, w jaki sposób przebiegał proces projektyzacji sektora publicznego w Polsce, szczególnie w kontekście napływu środków unijnych, i jakie są jego konsekwencje i rezultaty. Przeprowadzone badanie pozwoliło na opisanie zjawiska projektyzacji polskiego sektora publicznego w odniesieniu do trzech jego poziomów – poziomu sektora jako całości i jego polityk (poziom makro), poziomu organizacji publicznych (poziom mezo) oraz poziomu pracowników sektora (poziom mikro). Projektyzacja rozumiana była jako zjawisko polegające na instytucjonalizacji projektów na wszystkich poziomach struktur społecznych poprzez adaptację metod, języka i praktyk projektowych (Jałocha, 2019). W przypadku badanego sektora procesy projektyzacyjne w sposób kaskadowy przenikały poszczególne jego poziomy i nakładały się na siebie.

Spojrzenie przez pryzmat teorii neoinstytucjonalnej i koncepcji europeizacji umożliwiło ustanowienie ram interpretacyjnych dla zjawiska projektyzacji polskiego sektora publicznego. Przede wszystkim pomogło zrozumieć projektyzację w wymiarze ponadorganizacyjnym i osadzić ją w szerszym kontekście społecznym. Mechanizmy izomorficzne, prowadzące do projektyzacji polskiego sektora publicznego, obserwowalne były na poziomie makro, mezo oraz mikro badania projektyzacji. Na poszczególnych poziomach dominowały wybrane formy mechanizmów izomorficznych, aczkolwiek często się przenikały i na siebie nakładały.

Opublikowane prace

 • Jałocha, B. (2019). Projektyzacja jako przedmiot badań w ramach studiów nad projektami. Przegląd Organizacji, 8, 34-41.
 • Jałocha, B. (2019). The European Union’s multi-level impact on member state projectification in light of neoinstitutional theory. International Journal of Managing Projects in Business, 12(3), 578-601. doi:10.1108/IJMPB-09-2018-0198
 • Jałocha, B. (2018). How to projectify a country? The impact of the European Union on the projectification of the Polish public sector. Project Management and its Impact on Societies. Proceedings of 6th IPMA Research Conference, Rio de Janeiro, Brazil.
 • Jałocha, B. (2018). Are projects changing public servants into projectarians? Projectification’s influence on employees in the Polish public sector. International Journal of Contemporary Management, 17(2), 63-83. Doi: 10.4467/24498939IJCM.18.018.8542.
 • Jałocha, B., & Prawelska-Skrzypek, G. (2017). Public policies and projectification processes. In B. Jałocha, R. Gansiniec-Lenart, E. Bogacz-Wojtanowska, & G. Prawelska-Skrzypek (Eds.), The complex identity of public management: aims, attitudes, approaches (pp. 135-148). Kraków: Instytut Spraw Publicznych.
 • Jałocha, B. (2021). Projektyzacja sektora publicznego. Przyczyny, przebieg i rezultaty, Wydawnictwo Naukowe PWN (w druku).

Wystąpienia konferencyjne

 • Jałocha, B. (2018). The story of projectfication – past, present and an outlook on its future development. IPMA Research Conference, Rio de Janeiro, 3-4.09.2018.
 • Jałocha, B. & Jacobsson, M. (2018), A literature review on projectification: Trends, emerging ideas and avenues for future research, IRNOP 2018, Melbourne, 10-12.12.2018.
 • Jałocha B. (2019), prezentacja realizowanego projektu badawczego, EURAM Early Career Colloquium, Norymberga, 27.02-01.03.2019.
 • Jałocha B. (2018), Projektyzacja i jej wpływ na społeczeństwo, organizacje oraz jednostki Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji, 22-23.03.2018, Kraków

Inne prezentacje na seminariach krajowych (naukowych)

 • "Życie w świecie projektów. Jak projektyzacja zmienia ludzi, organizacje i społeczeństwa?" - 8.02.2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • „Project manager – refleksyjny praktyk. Wykorzystanie Action Research oraz Critical Project Studies w nauczaniu zarządzania projektami", 15.11.2018, Seminarium PM Edukacja 2017, SGH.

Kierownik projektu: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
Członkowie zespołu projektowego: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, prof. dr hab. Wojciech Czakon
Finansowanie: środki Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (DEC-2019/35/B/HS4/01446)

Okres realizacji: 2020-2023

 
Dynamika przemian społeczno-technologicznych w ostatnim dziesięcioleciu, postulaty demokratyzacji nauki, jej otwarcia, otwartego dostępu do danych, otwartej wzajemnej oceny oraz otwartych zasobów edukacyjnych (OECD, 2015) – sprawiają, że przemianom ulega sposób prowadzenia działalności badawczej przez nauczycieli akademickich. Coraz częściej podkreśla się, że naukowy crowdsourcing jest nowym modelem pracy nauczycieli akademickich, który stanowi uzupełnienie tradycyjnego podejścia do nauki oraz jest kolejnym krok w rozwoju nauki. Jest on o tyle cenny, że pozwala między innymi na pozyskiwanie przez naukowców wiedzy z wielu źródeł, gromadzenie danych i prowadzenie badań w dużych zespołach badawczych, testowanie nowych koncepcji i identyfikowanie problemów naukowych, rekrutację uczestników do badań, transkrypcję i analizę tekstów, nawiązywanie współpracy z wieloma badaczami z różnych stron świata, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące naukowców pytania, weryfikację jakości pomysłów badaczy, replikację uzyskanych wyników oraz pozyskanie dostępu do źródeł finansowania. W literaturze podkreśla się, że sukces inicjatyw crowdsourcing zależy od samych nauczycieli akademickich i ich intencji do wykorzystania rozwiązań opartych na naukowym crowdsourcingu. Stąd istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decydują o podjęciu przez nauczycieli akademickich decyzji o sięgnięciu po naukowy crowdsourcing? W literaturze nie podjęto prób rozpoznania behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego z perspektywy nauczycieli akademickich z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Dotychczasowe, zagraniczne badania, są bardzo ograniczone, natomiast w Polsce, nie były w ogóle prowadzone. 
 

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie, odnoszą się do rozpoznania behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego z perspektywy nauczycieli akademickich. Proponowane badania mają na celu zdobycie nowej wiedzy o crowdsourcing naukowym z perspektywy nauczycieli akademickich. Wnioski sformułowane na ich podstawie będą miały charakter teoriotwórczy i przyczynią się do rozwoju teorii nauk o zarządzaniu i jakości. Potrzeba i nowatorski charakter badań wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, rozpoznanie behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego z perspektywy nauczycieli akademickich nauk o zarządzaniu i jakości stanowi istotne wyzwanie badawcze, odpowiedź na rekomendacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz interesującą lukę poznawczą. Po drugie, zależności, jakie występują pomiędzy tymi zmiennymi nie były dotychczas w polu szerszej eksploracji badawczej. 

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 Instytut Spraw Publicznych rozpoczął współpracę z VII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w ramach tzw. „klasy patronackiej”. „Klasą patronacką” ISP została klasa z rozszerzonymi przedmiotami z zakresu: historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki i języka angielskiego. Współpraca – obejmująca cały 3-letni cykl nauczania – polega na prowadzeniu przez pracowników ISP zajęć dla uczniów „klasy patronackiej” w wymiarze 30 godzin w każdym semestrze. Zajęcia te pozwolą uczniom zapoznać się z takimi obszarami nauki jak zarządzanie humanistyczne i nauki o politykach publicznych, dając możliwość rozwijania zainteresowań w tych dziedzinach oraz efektywnego przygotowania chętnych do podjęcia studiów. Uczniowie zapoznają się również z podstawami metodologii nauk społecznych oraz zarządzaniem projektami, co związane będzie z realizacją projektów grupowych. 

Foto: Ewelina Góral

Harmonogram zajęć

Projekt  WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16,
finansowany w ramach programu POWER, konkurs INNOHUMAN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2019 Read More o

„Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFUT.PL” to projekt realizowany w ramach programu MNiSW „Dialog”.

Projekt realizowany we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk. Przewiduje działania w obszarach "doskonałość naukowa" oraz "nauka dla innowacyjności".

Głównym  celem projektu jest stymulowanie doskonalenia systemów organizacyjnych uczelni w Polsce poprzez propagowanie skutecznych koncepcji, metod i praktyk zarządzania współczesnymi szkołami wyższymi. Doskonalenie organizacyjne odnosi się do kształtowania: strategii, struktur i kultur organizacyjnych, a także obszarów: zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami oraz zarządzania informacją. Cel główny realizowany jest poprzez 10 celów szczegółowych:

Projekt realizowany będzie w 10 obszarach:

Obszar 1.zarządzanie strategiczne uczelniami,

Obszar 2.zarządzanie umiędzynarodowieniem szkół wyższych,

Obszar 3.innowacje organizacyjne w uczelniach,

Obszar 4.zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelni,

Obszar 5.przedsiębiorczość i przywództwo akademickie,

Obszar 6.doskonalenie i rozwój kadry akademickiej,

Obszar 7.marketing uczelni,

Obszar 8.zarządzanie jakością w uczelniach,

Obszar 9.zarządzanie finansami uczelni,

Obszar 10.zarządzanie wiedzą i informacją w uczelniach.

 

Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 

Kierownik projektu: dr Beata Jałocha

Projekt  o numerze 2016/23/D/HS4/01810 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Okres realizacji: 2017-2019

Celem naukowym projektu jest poznanie i zrozumienie wpływu procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce. Rozpoznanie problemu przebiegało będzie w odniesieniu do trzech poziomów, na jakich możemy zaobserwować procesy projektyzacji sektora publicznego: wpływu projektyzacji na polityki publiczne, organizacje publiczne oraz urzędników publicznych.

Powody, dla których zarządzanie projektami zostało zaadaptowane przez sektor publiczny są różnorodne, aczkolwiek są one niewątpliwie powiązane z procesami Nowego Zarządzania Publicznego – NZP (Osborne & Gaebler, 1992) oraz globalnymi kryzysami, które wymuszają na sektorze publicznym wdrażanie rozwiązań, prowadzących do szybkich, konkretnych efektów. Obywatele również zwiększają swoje żądania wobec sektora publicznego, oczekując większej efektywności i elastyczności. Wszystkie te czynniki wpływają na rozwój projektyzacji (ang. Projectification) w sektorze publicznycm, rozumianej jako zastępowanie działań standardowych, powtarzalnych działaniami projektowymi (Midler, 1995). Projektyzację jako zjawisko zaczęto najpierw obserwować na poziomie organizacji. Późniejsze badania i obserwacje doprowadziły jednak do wniosków, że projektyzacja ma wpływ również na całe społeczeństwa oraz osoby indywidualne, kształtując zasady, zachowania, normy działania (Bredin & Söderlund, 2011, Kuura 2011, Garais, 2002). Dlatego też, aby kompleksowo przyjrzeć się wpływom projektyzacji na polski sektor publiczny, w badaniu przyjęto wspomnianą powyżej koncepcję zbadania projektyzacji w odniesieniu do trzech poziomów sektora publicznego. Projektyzacja niewątpliwie ma wpływ na to, jak zorganizowane jest zarządzanie oraz praca w organizacjach publicznych (Lundin et al., 2015). Ważnym jest obecnie, aby dokonać naukowej analizy jej wpływu na cały sektor publiczny w Polsce.

Dr Regina  Lenart-Gansiniec z Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Instytutu Spraw Publicznych realizuje indywidualny projekt badawczy pn. „Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych” (okres realizacji 2017-2019, podmiot finansujący Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, nr ref.: 2016/21/D/HS4/01791). Głównym celem projekty jest zbadanie znaczenia crowdsourcingu dla organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych. Przedmiotem dociekań badawczych będzie analiza wielopoziomowa, holistyczna crowodsourcingu: ujęcie organizacyjne, indywidualne, społeczności wirtualnych oraz systemu.​

Strona internetowa projektu: http://www.crowdsourcing.wzks.uj.edu.pl/

Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z  o.o.

 

Read More o

Projekt

Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych
Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ

(POWR.03.04.00-00-D026/16)

 

Uprzejmie informujemy, że w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2018 przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; w Instytutach Kultury i Spraw Publicznych UJ realizowany będzie projekt wsparcia proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych (POWR.03.04.00-00-D026/16), którego celem jest dostosowanie przebiegu kształcenia akademickiego do wymogów współczesnej gospodarki.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 40 pracowników kadry dydaktycznej, w tym również doktorantów, Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ, którzy zainteresowani są podniesieniem kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz informatycznych. Warsztaty i szkolenia doskonalące obejmują następujące bloki programowe:

 1. Warsztaty w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
 • dynamika grupy,
 • laboratorium umiejętności grupy,
 • kreowanie wiedzy,
 • tutoring uniwersytecki.
 1. Warsztaty w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystaniem w procesie kształcenia
 • sztuka tworzenia prezentacji,
 • metody i narzędzia kształcenia na odległość,
 • tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych,
 • wyszukiwanie i wykorzystanie studiów przypadku w procesach kształcenia oraz posługiwania się i wykorzystania profesjonalnych baz danych w procesie kształcenia.
 1. Warsztaty w zakresie zarządzania informacją
 • opracowanie informacji,
 • zarządzanie informacją w organizacji,
 • organizacja informacji i wiedzy,
 • big data.

 

Projekt realizowany będzie wg następującego harmonogramu:

01.04.2017 – 31.05.2017: przygotowanie szczegółowej oferty szkoleniowej oraz regulaminu rekrutacji,

01.06.2017 – 31.08.2017: rekrutacja uczestników projektu,

01.09.2017 – 30.09.2018: realizacja programu szkoleniowego,

01.10.2018 – 31.12.2018: realizacja zajęć dydaktycznych przez uczestników projektu w oparciu o nabyte kompetencje i umiejętności.

TERMINY SZKOLEŃ W PAŹDZIERNIKU 2018


Więcej informacji nt. realizowanego projektu uzyskać można drogą elektroniczną u dr Anny Góral oraz mgr Agnieszki Dudek pod adresem: aga.dudek@uj.edu.pl


UWAGA! został zakończony etap realizacji szkoleń, obecnie prowadzone są zajęcia dydaktyczne, w trakcie których uczestnicy projektu wdrażają nabyte w trakcie projektu wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Nr projektu grantowego: WND-POWR.02.14.00-00-1020/16

Nr umowy o dofinansowanie projektu grantowego:  UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16-00 

Instytucja pośrednicząca: Minister Edukacji Narodowej

 

Beneficjent projektu:

FUNDACJA MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA
31-068 Kraków, ul. Stradomska 11

Partnerzy projektu:

Partner 1:

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI
ul. Św. Filipa 17,  33-150 Kraków

Partner 2:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Partner 3:

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
pl. Defilad 1,  00-901 Warszawa

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DLA MODELU LOWE

 1. HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU CZŁOWIEKA (UCZESTNIKA LOWE)- rozwój osobisty i zawodowy osoby dorosłej w pewnym okresie życia stanowią dwa równolegle biegnące procesy, które się przenikają i wzajemnie na siebie wpływają. Oznacza to, że działalność pozazawodowa przenika do sfery zawodowej, wzbogacając kompetencje osoby o nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia, niekoniecznie bezpośrednio związane z pracą, które w jakimś momencie czasu mogą być przydatne w jej wykonywaniu. Dlatego też model LOWE będzie opierał się na rozwijaniu u dorosłych kompetencji, w tym kluczowych dot. różnych obszarów rozwoju: osobistego, zawodowego, społecznego, kulturowego, itd.
 2. WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU SZKOŁY (technicznego i kadrowego) i JEJ OTOCZENIA  na rzecz aktywizacji edukacyjnej dorosłych.
 3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ w aktywizacji edukacyjnej dorosłych na poziomie lokalnym w odniesieniu do działań już prowadzonych – oferta LOWE nie powiela lecz uzupełnia je o nowe (nietradycyjne i niestandardowe) elementy.
 4. RÓŻNORODNOŚĆ STOSOWANYCH NARZĘDZI I METOD w aktywizacji edukacyjnej dorosłych
 5. SYSTEMOWE I SKOORDYNOWANE DZIAŁANIA - angażowanie różnych grup interesariuszy w działalność LOWE na określonym terytorium.

Projekt Culture of Learning (CoL) jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych od września 2016 do września 2019 roku.

Głównym celem projektu jest tworzenie środowisk uczenia się uczniów poprzez wzmocnienie profesjonalizmu nauczycieli oraz organizację procesu kształcenia w szkole w sposób, który będzie pomagał im skutecznie się uczyć. Próbując wykorzystać w praktyce wyniki badań naukowych dotyczących efektywności procesu uczenia się i nauczania założono, że skuteczniejszą strategią niż skupianie się na pojedynczych, incydentalnych, wydarzeniach w procesie kształcenia (jak lekcja czy konkretne ćwiczenie) jest skupianie się na środowisku uczenia się decydującym o procesie kształcenia (a składającym się z wielu komponentów, jak między innymi emocje i motywacje, stosowane metody, współpraca z domem czy wykorzystanie nowych technologii).

Nauczyciele, dzięki współpracy na szczeblu międzynarodowym będą wspólnie rozwijać i udostępniać innowacyjne podejścia do kwestii dbania o wysoką jakość nauczania i wspierania nabywania przez uczniów umiejętności potrzebnych w 21 wieku.

W projekcie bierze udział 11 instytucji, dzięki czemu wymiana wiedzy i doświadczeń jest wyjątkowo bogata. Środki na jego realizację pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna -  Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Liderem projektu jest Cardiff Council, a partnerami: 2 szkoły z Polski (Szkoła Podstawowa nr 36 z Krakowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 z Krakowa), 2 szkoły z Walii (Greenway Primary School oraz St. Joseph’s Comprehensive School), 2 szkoły z Łotwy (Gulbenes 2 vidusskola oraz Lizuma vidusskola) i jedna szkoła Islandii (Aslandsskoli), które otrzymują merytoryczne wsparcie dzięki współpracy trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, Uniwersytetu Walijskiego ze Swansea oraz Uniwersytetu Łotewskiego z Rygi.

Oczekujemy, że realizacja krótkich badań, spotkań, wizyt studyjnych i warsztatów pozwolą nam rozwijać i dostosowywać środowiska edukacyjne w szkołach, tak aby stały się efektywnymi środowiskami sprzyjającymi uczeniu się uczni.

Międzynarodowe spotkanie partnerów w Cardiff – czerwiec 2019 – podsumowanie działań

W dniach 11-12.06.2018 r. w Cardiff odbyło się ostatnie spotkanie spotkanie partnerskie w ramach projektu. Pierwszego dnia uczestnicy podsumowywali trzyletni okres aktywności projektowej, w szczególności wyniki ankiet uczniowskich, oraz planowali działania na ostatnie dwa miesiące realizacji projektu. Spotkanie było również okazją do refleksji i wspomnień ze wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. Drugiego dnia odbyła się konferencja upowszechniająca, podczas której zaprezentowane zostały projekty realizowane przez Cardiff Council. Konferencja była doskonałym podsumowaniem naszego projektu, jak również okazją do poznania nowych osób i rozpoczęcia nowych współprac.

Wizyta studyjna na Łotwie (kwiecień 2019)

W dniach 1-5.04.2019 r. odbyła się ostatnia  już wizyta studyjna w szkołach partnerskich na Łotwie Gulbenes 2 vidusskola, Lizuma vidusskola oraz Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się z systemem edukacyjnym Łotwy, dzięki czemu mogli odkryć podobieństwa i różnice między krajami, zobaczyli jak pracują na lekcjach łotewscy nauczyciele oraz jak szkoły współpracują z lokalnymi społecznościami. Łotewskie szkoły borykają się z problemem starzejącej się kadry pedagogicznej - ponad 60% wszystkich nauczycieli zalicza się do grupy wiekowej powyżej 40 roku życia. Nauczyciele pracują 40 godzin tygodniowo (30 godzin pracy z uczniami w szkole, pozostały czas przeznaczają na przygotowanie lekcji, materiałów, zadań, ćwiczeń itp.)

Zajęcia są prowadzone w sposób sprzyjający uczeniu się uczniów. Obserwowane lekcje były „oparta na problemach” i nauczyciele różnicowali zadania dla uczniów. Choć zauważono, że część lekcji była prowadzona w tradycyjny sposób, a uczniowie nie zadawali pytań lub zadawali ich bardzo mało.

Podczas lekcji uczniowie wykonują testy online, przygotowują referaty oraz otrzymują zadania domowe. Mają możliwość pracy w grupach – sprzyja temu organizacja przestrzeni klasowej. Uczniowie rozwijają swoje talenty i pasje na różne sposoby (startupy, zespoły muzyczne i przedmiotowe, chór, sztuka).

Wizyta była bardzo ciekawym i wartościowym wydarzeniem.

Wizyta studyjna w Krakowie i spotkanie partnerskie (październik 2018)

W dniach 8-9.10.2018 r. odbyło się w Krakowie spotkanie partnerów projektu podczas którego podsumowano dotychczasowe zadania i zaplanowano kolejne. Dyskutowano zaplanowane na koniec roku badanie ewaluacyjne wśród nauczycieli, a także działania upowszechniające dotychczasowe efekty projektu. Ustalono również program i daty ostatniej wizyty studyjnej na Łotwie (kwiecień 2019) oraz wizyty partnerów projektu podsumowującej projekt w Walii w czerwcu 2019.

W dniach 8-12.10.2018 r. gościliśmy w Krakowie przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy przyjechali do nas na kolejną wizytę studyjną. Tym razem program wizyty skupiony był na pokazaniu wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego do realizacji celów edukacyjnych, uczenia się uczniów przez działanie oraz innowacji w nauczaniu. W pierwszym dniu wizyty wszyscy uczestnicy mogli doświadczyć nauczania ekspedycyjnego, podczas wyprawy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać zaobserwowane elementy flory przy pomocy specjalnej aplikacji. Zadanie to uczestnicy wykonywali w międzynarodowych grupach.

W kolejnych dniach goście poznawali krakowskie szkoły, rozmawiali z uczniami, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych organizowanych w szkole oraz poza szkołą. Polscy nauczyciele pokazali jak uczniowie uczą się przez działanie na lekcjach geografii, muzyki, zajęć komputerowych, biologii, przyrody, matematyki, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz podczas zajęć z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego np. warsztatów zorganizowanych dla uczniów w galerii malarstwa w Sukiennicach czy w Instytucie Fizyki Jądrowej, podczas których, dzięki uczestnictwu w ciekawych doświadczeniach i pokazach, dzieci mogły przygotować zmotywować się do poznawania tajników fizyki.

Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach „Badanie w działaniu” prowadzone przez dr Jakuba Kołodziejczyka.

Wizyta studyjna na Islandii (maj 2018)

W dniach 14.05 – 18.05.2018 odbyła się kolejna wizyta studyjna, której organizatorem była islandzka szkoła Aslandsskoli z Hafnarfjordur. Program obejmował wykłady, warsztaty oraz obserwacje organizacji pracy i nauczania w Aslandsskoli. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miała na celu poznanie sposobów kształtowania u uczniów umiejętności pisania, czytania i kompetencji cyfrowych oraz roli instytucji wspierających szkołę w dążeniu do podnoszenia jakości pracy. Bardzo dobrze rozwinięta baza sportowa, z której korzystają uczniowie, to jedno z wielu źródeł sukcesu edukacyjnego Aslandsskoli. Sport i aktywność fizyczna przyczyniają się bowiem do dobrego samopoczucia i wzrostu pewności siebie. Omówiono sposób wprowadzenia iPadów do klas i ich wykorzystanie w procesie edukacyjnym. Istotnym punktem wizyty była możliwość dyskusji na temat kultury uczenia się w szkole i rozmowy z uczniami, jak oni postrzegają szkołę i jakie mają doświadczenia edukacyjne. Zdobyte wiadomości i umiejętności są inspiracją do dalszej pracy dla nauczycieli.

Ankiety wśród uczniów (listopad 2017)

W listopadzie uczniowie klas 5 i 6 wypełniali ankietę dotyczącą organizacji procesu uczenia się. Taką samą ankietę wypełniali uczniowie we wszystkich partnerskich szkołach. Analiza wyników ankiety była kolejnym momentem na refleksję wśród nauczycieli. Odpowiedzi uczniów stały się inspiracją i pozwoliły na lepsze zorganizowanie procesu uczenia się uczniów w każdej ze szkół.

Wnioski ze szkoły ZSOI nr 7:

 • Zwiększenie użycia nowych technologii
 • Sprawić aby lekcje były prowadzone bardziej interesująco, interaktywnie i atrakcyjnie
 • Zwiększenie odsetka uczniów, którzy uczą się poprzez oglądanie oraz zwiększać aktywność i pracę w grupie
 • Słabsi uczniowie powinni otrzymać więcej wsparcia podczas lekcji oraz po zajęciach
 • Zachęć uczniów do otwartej rozmowy na temat jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa
 • Pracować nad tym aby wszyscy uczniowie byli traktowani jednakowo
 • Nauczyciele powinni zwracać jednakową uwagę zarówno na uczenie się jak i na ocenianie

Wnioski ze szkoły SP 36:

 • częstsze używanie nowych technologii
 • częstsze nauczanie metodą wizualną
 • Częstsze rozmowy z uczniami na temat ich pracy, udoskonalenie sposobu przekazywania informacji zwrotnej.
 • Udoskonalenie pracy grupowej podczas lekcji i częstsze używanie tej metody.
 • Słuchanie opinii uczniów dotyczących lekcji i branie pod uwagę ich pomysłów i sugestii.
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, aby uczniowie potrafili szczerze porozmawiać na temat procesu uczenia się.
 • Większe zróżnicowanie działań podczas lekcji, przez co będą one bardziej interesujące, a co za tym idzie przyjemniejsze dla uczniów.
 • Zwracanie szczególnej uwagi na uczniów, którzy mają trudności w nauce.

Ze zbiorczych odpowiedzi powstał raport, który wkrótce pojawi się na stronie projektu. Na koniec realizacji projektu planowane jest powtórne przeprowadzenie ankiety, aby ocenić podjęte działania i sprawdzić czy były one skuteczne.

Wizyta studyjna na Łotwie (listopad 2017)

W dniach 6-10.11.2017 r. odbyła się wizyta studyjna w szkołach partnerskich na Łotwie Gulbenes 2 vidusskola, Lizuma vidusskola oraz Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się z systemem edukacyjnym Łotwy, dzięki czemu mogli odkryć podobieństwa i różnice między krajami, zobaczyli jak pracują na lekcjach łotewscy nauczyciele oraz jak szkoły współpracują z lokalnymi społecznościami.

Spotkanie partnerskie w Rydze (październik 2017)

W dniach 22-23.10.2017 r. odbyło się w Rydze spotkanie partnerów projektu poświęcone organizacji i przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów partnerskich szkół dotyczącej sposobów uczenia się uczniów. Podczas spotkania planowano również sposoby dzielenia się dobrymi praktykami przez szkoły oraz realizację kolejnych wizyt studyjnych (na Łotwie, w Walii oraz na Islandii).

Wizyta studyjna w Krakowie i spotkanie partnerskie (maj 2017)

W dniach 15 – 19.05.2017 odbyła się w Krakowie międzynarodowa wizyta studyjna nauczycieli z Wali, Łotwy i Islandii. Pracownicy ISP UJ we współpracy z dwoma krakowskimi szkołami przygotowali i zrealizowali program wizyty. Celem wizyty było pokazanie najlepszych praktyk, pogłębienie wiedzy i sposobów rozumienia, a także rozwój kompetencji z zakresu organizacji efektywnych środowisk uczenia się.

W programie zaplanowano omówienie celów wizyty i refleksję nad indywidualnymi celami nauczycieli, prezentacje partnerskich szkół (SP nr 36 oraz ZSOI nr 7), obserwacje lekcji w szkołach, spotkania z uczniami i nauczycielami, dyskusje, refleksje, wymianę doświadczeń oraz podsumowanie wizyty.

Obserwacje lekcji miały na celu przyjrzenie się emocjom, motywacji i współpracy uczniów w trakcie zajęć, ponieważ są one ważnymi elementami dobrego procesu uczenia się. Obserwatorzy zastanawiali się jakie emocje towarzyszą na zajęciach uczniom i nauczycielom prowadzącym, jak je okazują, co uczniów motywuje do podjęcia aktywności na lekcji, jak współpracują z innymi uczniami oraz w jaki sposób nauczyciele organizują przestrzeń do współpracy.

W dniach 15-16 maja 2017 r. odbyło się również międzynarodowe spotkanie partnerów projektu podczas którego podsumowano dotychczasowe zadania i zaplanowano kolejne. Omówione zostały także zasady finasowania działań w projekcie i sposób ich dokumentowania. Dyskutowano o tym, jak uniwersytety mogą pomóc szkołom w doskonaleniu i tworzeniu skutecznych środowisk uczenia się.

Międzynarodowa wizyta studyjna (marzec 2017)

W dniach 6-10.03.2017 odbyła się pierwsza międzynarodowa wizyta studyjna do Walii. Instytucjami, które gościły delegatów z Polski, Łotwy i Islandii były: Cardiff Council (CC), University Of Wales Trinity Saint David Royal Charter (UWTSD), St. Joseph’s Comprehensive School oraz Greenway Primary School. W wizycie uczestniczyło 14 osób (po dwie z każdej partnerskiej instytucji).

Celem wizyty było pokazanie najlepszych praktyk, pogłębienie wiedzy i sposobów rozumienia, a także rozwój kompetencji z zakresu organizacji efektywnych środowisk uczenia się.

Wizyta obejmowała zarówno warsztaty specjalistyczne (np. wprowadzenie do badań action research, sposoby oceniania prac uczniów), jak i praktyczne wizyty w szkołach (wspólne obserwowanie nagranej lekcji i próba oceny działań nauczyciela i dzieci). Nie zabrakło również dyskusji o wartościach, jakie kryją się w działaniach podejmowanych przez nauczycieli na lekcji oraz o ich konsekwencjach i próbach doskonalenia.

Elementem, który jest podejmowany przez delegatów na zakończenie wizyty jest badanie action research, które wykonają po powrocie w swoich szkołach. Czas na przygotowanie pierwszych badań został wyznaczony do końca sierpnia 2017. Czekamy zatem na pierwsze refleksje.

 

 

Foto:Małgorzata Szostek

Warsztaty dla nauczycieli (luty 2017)

Nauczyciele partnerskich szkół z Krakowa zastanawiali się pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Mazurkiewicza nad sposobami rozumienia pojęcia uczenia się i własnymi przekonaniami na ten temat. W grupach dyskutowano takie zagadnienia:

1/ Po co jest szkoła? Co jest celem szkoły?

2/ Czego uczy szkoła? Po co tego uczy?

3/ Jaki jest program nauczania? Kto go tworzy?

4/ Jakie stosuje się metody nauczania? Oceniania?

5/ Jaka jest rola ucznia, nauczyciela, dyrektora w procesie uczenia?

6/ Jak wyglądają relacje między nauczycielami w szkole?

7/ Jak wygląda zarządzanie?

Nauczyciele zastanawiali się również nad wynikami ćwiczenia z wykorzystaniem metafor. Zadaniem nauczycieli było dokończenie zdania uczenie się jest jak …

Warsztaty pomogły nauczycielom dostrzec, jak różnie mogą postrzegać proces uczenia się uczniów oraz zidentyfikować obszary, nad którymi powinni wspólnie pracować i doskonalić w projekcie.

Międzynarodowe spotkanie partnerów w Cardiff (listopad 2016)

W dniach 21-23.11.2016 odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe partnerów projektu. Było ono okazją do poznania się wszystkich osób zaangażowanych w działania projektu. Podczas trzech dni spotkań ustalano szczegółowy harmonogram projektu, osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania oraz dyskutowano nad merytorycznymi kwestiami dotyczącymi poszczególnych rezultatów intelektualnych mających powstać w ramach projektu. Ustalono również zasady komunikacji pomiędzy partnerami, jak i ze środowiskiem zewnętrznym. Dyskutowano również o sposobach upowszechniania rezultatów projektu. Ustalono, że następne spotkanie partnerów odbędzie się w maju 2017 w Krakowie. 

 

Foto: Ryszard Sikora 

Projekt realizowany w ramach konkursu Strategic Partnerships Erasmus +.
Czas trwania projektu: 1.10.2016-31.08.2018

Główne cele projektu:

 • Opracowanie narzędzi do identyfikowania i oceny umiejętności oraz kompetencji nabywanych przez młodzież w trakcie wolontariatu.
 • Opracowanie narzędzi i metod dla nauczycieli i wychowawców, które będą ich wspierać w pracy z młodzieżą zagrożoną przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji, oferowanie strategii do walki z tym zjawiskiem.
 • Budowa sieci wsparcia w pięciu krajach, których przedstawiciele uczestniczą w projekcie, w celu gromadzenia informacji zwrotnych od uczestników i wypracowywania adekwatnych metod i narzędzi radzenia sobie z problemem przedwczesnego opuszczania systemu edukacji.

Projekt Schola jest realizowany w wymiarze transnarodowym, co daje szanse ponadnarodowe porównania i analizy, które posłużą do promowania i wdrażania polityk edukacyjnych w danym państwie. Projekt jest realizowany jest przez pięciu partnerów (Francja, Polska, Słowenia, Belgia, Włochy), koordynatorem jest Benjamin Arino z Francji. W projekcie biorą zatem udział kraje o zróżnicowanej specyfice edukacyjnej, w których odmiennie traktuje się uczenie pozaformalne i nieformalne: takie jak Francja i Belgia, gdzie  wzmocniono rolę uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz Polska, Włochy i Słowenia, gdzie formalne uczenie się jest wciąż głównym punktem odniesienia dla oceny efektów kształcenia uczniów/ studentów.

W projekcie, oprócz wypracowania narzędzi w obrębie danego państwa partnerskiego, będą odbywały się także spotkania oraz konferencje międzynarodowe, w ramach których przewidziane jest stworzenie podsumowującej książki, która stanowić będzie pomoc pedagogiczną w opracowaniu strategii działania dla szkół.

Koordynator: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Dr Mateusz Lewandowski z Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Instytutu Spraw Publicznych realizuje indywidualny projekt badawczy pn. „Zarządzanie efektywnością i jakością informacji w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” (okres realizacji 2017-2018, podmiot finansujący Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, nr ref.: 2016/21/D/HS4/00716). Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie i wyjaśnienie zależności jakości informacji o efektywności od gotowości organizacyjnej do zarządzania efektywnością w samorządach lokalnych. Wiedza ta pozwoli lepiej projektować te systemy aby odpowiadały potrzebom menedżerów w IST.

Raport z projektu

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2013r. w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanych zadań przygotowywana jest koncepcja (strategia, procedury, metody i materiały szkoleniowe) kształcenia, doskonalenia i wsparcia dyrektorów i dyrektorek szkół i innych placówek oświatowych.

Koordynator projektu - dr Roman Dorczak

Szczegółowe informacje na stronie projektu:

www.przywodztwo-edukacyjne.edu.pl

Od 2009 w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony był projekt badawczy „Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych", którego pomysłodawcą i organizatorem jest doktor Grzegorz Mazurkiewicz. Projekt realizowany jest w ramach badań Komitetu Badań Naukowych, nr K/PBW/000548

Celem badania jest zdefiniowanie i opisanie sposobów myślenia dyrektorów szkół na temat procesów kształcenia i kierowania szkołą oraz określenie konsekwencji praktycznych posiadanych przekonań.

Istotą projektu jest ukazanie różnorodności podejść dyrektorów szkół do edukacji i przywództwa edukacyjnego, oraz urealnienie inicjatyw reformatorskich, tak by brały one pod uwagę stan świadomości zawodowej wykonawców reform.

Badanie to ma ułatwić zrozumienie rzeczywistości szkolnej oraz prowadzenie polityki oświatowej pokazując skuteczniejsze sposoby komunikacji i współpracy organów i instytucji zewnętrznych ze szkołami oraz adekwatne do stanu świadomości cele i metody zarządzania szkołą.

Zespół badawczy:
dr Ewa Bogacz-Wojtanowska
dr Wioleta Karna
prof. dr hab. Barbara Kożuch – kierownik projektu
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek


CEL NAUKOWY PROJEKTU
Teoria organizacji i zarządzania oraz dotychczasowe badania wskazują, że zmiany w otoczeniu w większym stopniu wpływają na organizację niż przekształcenia organizacji na jej otoczenie. Ta znana i wielekroć potwierdzana prawidłowość ma swoją specyfikę w organizacjach publicznych. Mianowicie, największy wpływ na funkcjonowanie organizacji publicznych mają zmiany w otoczeniu prawnym. To przede wszystkim one wywołują zmiany w organizacjach publicznych. W odniesieniu do przedsiębiorstw mają one mniejsze znaczenie, a w przypadku organizacji pozarządowych wpływ ten zaznacza się w najmniejszym stopniu. (2,3,5,8,18) Różnice te są uwarunkowane istotą poszczególnych rodzajów organizacji. Zmiany w otoczeniu i ich potencjalny wpływ na konkretne organizacje łatwiej poddaje się badaniu. Natomiast  o wiele trudniejsze jest poznawanie zmian zachodzących wewnątrz organizacji.
Tego typu problemy są przedmiotem zainteresowania zarządzania publicznego (4, 6, 7, 11, 14, 20, 22) oraz zarządzania zmianami publicznymi (9, 10, 17, 19) przez niektórych autorów zaliczanych do subdyscyplin nauk o zarządzaniu, a przez innych obszarami badań tych nauk.
Istotę zarządzania publicznego można określić jako uwzględnianie w działaniach zarządczych efektywności społecznej i politycznej wyborów dokonywanych w sferze publicznej z jednoczesnym koncentrowaniem się na efektywności ekonomicznej. Zwiększanie efektywności, do czego prowadzi mechanizm konkurencji, ma duże znaczenie z uwagi na konieczność efektywniejszego wykorzystywania środków publicznych. (13) Szczególne cechy zarządzania publicznego to kontekst polityczny i prawny oraz powiązanie z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie sprzyjające warunki do współdziałania występują w środowisku lokalnym.
We współczesnym zarządzaniu publicznym zauważalne są wyraźne dwie tendencje. Pierw-sza to odchodzenie od powtarzalności i powielania działań oraz wykonywania instrukcji na rzecz koncentrowania się na kreatywności w rozwiązywaniu problemów, a druga to tworzenie partnerskich relacji nie tylko w obrębie sektora publicznego, ale również współdziałanie z organizacjami innych sektorów. Ponadto w zakresie relacji zewnętrznych podkreśla się zdolność do działania w warunkach konkurencji, orientację na klienta i obywatela, reorganizację usług publicznych. Natomiast wdrożenie zasad zarządzania publicznego do konkretnych organizacji oznacza zmiany w ich strukturach, doborze instrumentów zarządzania oraz zmiany w kierowaniu zespołami ludzkimi. (14)
Badania naukowe (1,10,15), które w ubiegłych latach zorganizowały i przeprowadziły (lub w których brały udział jako wykonawcy) osoby uczestniczące w projekcie, a także  do-świadczenia uzyskane podczas opracowania i wdrożenia zmian organizacyjnych (16) pozwoliły na sformułowanie celu badań.
Celem poznawczym projektu jest wykazanie, że na sprawne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych z innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym mają znaczący wpływ nie tylko warunki tkwiące w otoczeniu tych organizacji, ale także warunki wewnątrzorganizacyjne, co w szczególności dotyczy zmian w strukturach organizacyjnych, instrumentach zarządzania i w działaniach ludzi w tych organizacjach.
Problematyka współdziałania między organizacjami nie jest nowa. Jednak dotychczas prowadzone badania koncentrowały się bardziej na zmianach w otoczeniu organizacji wywołujących potrzebę współdziałania oraz na jego formach. Nie podejmowały one prób dania odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany muszą być przeprowadzone wewnątrz organizacji, by była ona zdolna do efektywnego współdziałania. Niej jest też znany stan obecny w badanym zakresie. Projektowane badania stanowią próbę częściowego wypełnienia powstałej luki.

ISTNIEJĄCY STAN WIEDZY
Rozwój zarządzania publicznego przebiega coraz dynamiczniej. Nowe zarządzanie publiczne wyodrębniło się w zasadzie jako pewne przeciwieństwo tzw. starego zarządzania publicznego (Old Public Management), a następnie zaczęły powstawać inne koncepcje, doskonalące to „nowe", np. model publicznego rządzenia (public governance) oraz model nowej służby publicznej (new public service). Najbardziej znamienną cechą pojawiających się koncepcji jest  zdecydowana orientacja na strategiczne przywództwo oraz na współdziałanie za-równo wewnątrz organizacji, jaki i między organizacjami, a także między sektorami. (13,21, 22, 24).
W ostatnim czasie rola administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji publicznych zmienia się. Podobnie, jak przedsiębiorstwom, organizacjom tym stawia coraz większe wymagania, dotyczące usprawniania działalności. Jednakże nie towarzyszy temu procesowi znaczący wzrost kompetencji osób odpowiedzialnych za realizację poszerzonych zadań. Jednym ze znamion obecnej sytuacji jest rosnące znaczenie regionów kraju i środowisk lokalnych w zaspokajaniu potrzeb ważnych z punktu widzenia interesu publicznego. Tymczasem wiedza i umiejętności w dziedzinie zarządzania ludzi w organizacjach zaangażowanych w świadczenie szeroko rozumianych usług publicznych są niewspółmiernie niskie w stosunku do zakresu i rangi działań, które zostały im powierzone. Podobna sytuacja wy-stępuje w wielu organizacjach pozarządowych.
Nauka o zarządzaniu rozwijała się przez cały XX w. W Polsce znaczący wzrost zainteresowania tą dyscypliną ma miejsce od lat kilkunastu, o czym zadecydowały przede wszystkim procesy transformacji, w tym prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a nawet całych branż oraz procesy demokratyzacji i integracji z krajami Unii Europejskiej (). Jednak powstałe zapóźnienia, a także nowe wyzwania i oczekiwania spowodowały asymetryczność w rozwoju dziedziny zarządzania na korzyść przedsiębiorstw jako organizacji zorientowanych na kreowanie zysku, czy – w bardziej współczesnym ujęciu – na tworzenie wartości firmy. Natomiast w pewnym sensie poza naszym obiegiem pozostał poważny dorobek z dziedziny zarządzania publicznego. Nie znaczy to jednak, że organizacje publiczne oraz organizacje sektora społecznego, czyli tzw. trzeciego sektora nie stanowiły przedmiotu zainteresowania polskich badaczy. Wprost przeciwnie, o czym świadczą liczne prace badawcze z zakresu zarządzania w oświacie, w służbie zdrowia czy też funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, w tym efektywnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w jego dyspozycji, czyli zarządzania nimi. Coraz częściej przedmiotem badań są organizacje non profit, chociaż zainteresowanie zarządzaniem nimi dopiero się zaczęło pojawiać. W mniejszym stopniu badaniami obejmuje się zarządzanie agencjami rządowymi i innymi centralnymi instytucjami oferującymi usługi publiczne.
Organizacje publiczne i zarządzanie nimi stanowią przedmiot badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich, ale próby rozwiązania problemów badawczych na ogół nie są realizowane na gruncie zarządzania publicznego, lecz zarządzania ogólnego, co stanowi istotne ograniczenie dotychczasowych badań. Prowadzone w Polsce badania procesów zarządzania w organizacjach świadczących usługi publiczne nie mają systematycznego charakteru i są przede wszystkim realizowane przez przedstawicieli prawa i administracji, znacznie rzadziej natomiast budzą zainteresowanie ekonomistów ze specjalnością organizacja i zarządzanie oraz pokrewnych. 
Największym niedostatkiem tych badań z jednej strony jest ograniczanie ich obszaru do prawnych problemów organizacji i zarządzania. Z drugiej strony – równie poważnym niedostatkiem jest w zasadzie pomijanie przez reprezentantów nauk ekonomicznych, badających organizacje i zarządzanie w sferze publicznej, bogatego światowego dorobku teoretycznego z zakresu zarządzania publicznego. Stąd, za bardzo ważne obecnie zadanie nauk o zarządzaniu należy uznać systematyczne badania wychodzące z założenia, iż sferą publiczną, podobnie, jak sferą prywatną można i należy sprawnie zarządzać.
W początkowym okresie swojego rozwoju zarządzanie publiczne zajmowało się poznawaniem istoty organizacji publicznych i szerzej – sektora publicznego, zwłaszcza w zestawieniu z organizacjami biznesowymi i prywatnym sektorem gospodarki oraz identyfikowaniem różnic pomiędzy „starym" administrowaniem w sferze publicznej i nowym zarządza-niem publicznym. Następnie większą uwagę zwracano na wymiar strategiczny w zarządzaniu publicznym oraz na orientację na klienta organizacji publicznych i ich produktywności. Najnowsze badania z zakresu zarządzania publicznego charakteryzuje przewartościowanie podejścia do roli organizacji sfery publicznej w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym. Właściwością tego podejścia do teorii i praktyki zarządzania publicznego jest – obok kontynuacji niektórych zagadnień - identyfikacja jego źródeł, służenie obywatelom, a nie klientom oraz większa dbałość o ludzi, niż o produktywność sfery publicznej, ogniskowanie badań i działań na interesie publicznym.
Rosnące w naszym kraju zainteresowanie zarządzaniem w sferze publicznej, zarówno ze strony praktyków, jak i ludzi nauki, wywołało zapotrzebowanie na przedstawienie zarządzania publicznego jako subdyscypliny nauk o zarządzaniu oraz jako przedmiotu nauczania w dydaktyce szkół wyższych, będących ważnym elementem programów specjalności na kie-runku zarządzanie i marketing, a także programu nowego kierunku nauczania o takiej samej lub podobnej nazwie, czyli zarządzanie publiczne. (23)

METODYKA BADAŃ
Badania obejmują organizacje zlokalizowane w województwie małopolskim, w szczególności członkowie kierownictwa z urzędów samorządu terytorialnego – poziom lokalny, a także z tych organizacji pozarządowych, które przywiązują wagę do współdziałania między organizacjami.
Projektowane badania z jednej strony mają znaczenie w kontekście weryfikacji koncepcji zarządzania publicznego i zarządzania zmianami organizacyjnymi odnoszącymi się do sprawności współdziałania między organizacjami w środowisku lokalnym, a z drugiej – wynikają z potrzeb praktyki zarządzania w sektorach publicznym i pozarządowym.
W związku z tym ich cel praktyczny określono jako sformułowanie rekomendacji dla menedżerów organizacji publicznych i pozarządowych oraz innych uczestników procesów  współdziałania między organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, realizacja których może przyczynić się do usprawniania procesów współdziałania w środowisku wiejskim, co przejawiać się będzie w usprawnianiu funkcjonowania sfery usług publicznych.
W badaniach są wykorzystywane zaadaptowane i udoskonalone metody i techniki badawcze zastosowane w poprzednio realizowanych projektach badawczych, w tym m.in.:  badanie dokumentów wewnętrznych organizacji, badania kadry kierowniczej za pomocą kwestionariusza badawczego, wywiady niestandaryzowane.

SPOSÓB PRZEKAZU I UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW

 1. Publikacja monografii zawierających wyniki przeprowadzonych badań.
 2. Udział członków zespołu w konferencjach krajowych i zagranicznych połączonych z opublikowaniem referatów oraz poprzez opublikowanie artykułów naukowych w renomowanych krajowych czasopismach.
 3. Konferencja naukowa dla ludzi nauki i praktyki prezentująca rezultaty projektu.
 

LITERATURA

 
 1. Bogacz-Wojtanowska E., Modele współpracy lokalnych instytucji a rozwiązywanie problemów rynku pracy,  Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 2. Bogacz-Wojtanowska E., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie gmin i powiatów województwa małopolskiego, 2006, Samo-rząd Terytorialny  2006, 7-8.
 3. Bogacz-Wojtanowska E., Zakres, formy i obszary współpracy organizacji pozarządowych i samorządów województwa małopolskiego, 2006,  [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, G. Prawelska-Skrzypek (red.), Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, Dom Wydawniczy Officina, Województwo Mało-polskie, Kraków 2006.
 4. Bogacz-Wojtanowska E., Strategie działania organizacji pozarządowych w budowaniu relacji z sektorem publicznym W: Plawgo B., Zaremba W. (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005a.
 5. Boyne G.A., Public and Private Management: What's The Difference? Journal of Management Studies, 1 January 2002
 6. Bryson J.M., Strategic planning for public and nonprofit organizations. Jossey-Bass Pub-lishers, San Francisco 1996.
 7. Denhardt J.V., Denhardt R.B., The New Public Service. Serving not Steering. M.E. Sharpe, Armonk, New York 2003
 8. Gray B., Crosssectoral partners: collaborative alliances among businesses, government and communities. In: Huxham Ch. (ed.), Creative Collaborative Advantage. Sage Publications, London 1996.
 9. Karna W., Ocena zaawansowania zmian w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury. W: Potocki A., Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Difin, Warszawa 2007.
 10. Karna W., Zmiany w kierowaniu instytucjami kultury (na przykładzie publicznych teatrów). MNiSW 0279/H02/2005/29 własny projekt badawczy 2005-2007. Raport 2007.
 11. Kożuch B. (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi. Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 12. Kożuch B. , Kooperatywne zachowania organizacji publicznych. Plawgo B., Zaremba W. (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 13. Kożuch B., Specyficzne cechy organizacji publicznej. W: Kożuch B., Markowski T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005a.
 14. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 15. Kożuch B., Zarządzanie organizacjami publicznymi w warunkach transformacji systemowej. MNiSW Nr 2 H02D 059 24 - własny projekt badawczy 2003-2004. Raport 2004a.
 16. Kożuch B., Prawelska– Skrzypek, Zmiany organizacyjne w PUP w Myślenicach. Projekt wdrożeniowy. CESPiA UJ, Kraków 2007.
 17. Krzakiewicz K (red.), Zmiany we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 18. Lank E., Collaborative Advantage. Palgrave Macmillan, London 2007.
 19. Nowak J.F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 20. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, GWSH, Katowice 2003.
 21. Prawelska-Skrzypek G., Współczesne instrumenty wspomagające proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy. Wydawnictwo UJ, Kraków 2007 (w druku).
 22. Prawelska-Skrzypek G. (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 23. Sudoł S., Kożuch B., Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę W: S. Lachiewicz, B.  Nogalski, Ewolucja nauk o zarządzaniu - osiągnięcia i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 24. Zaremba W., Rola samorządów lokalnych w budowie społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwa Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2006.

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej zrealizował w 2010 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projekt badawczy pt. „Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim".

Pełny raport z wynikami projektu dostępny jest na stronach Województwa Małopolskiego.

Znaleźć tam można również szczegółowy opis wykorzystanych źródeł i zastosowanych metod analizy.

Skrócona wersja raportu z badania, pod redakcją  B. Domańskiego i A. Noworóla, ukazała się drukiem Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.

 
Opis celów i zakresu opracowania

Miasta odgrywają podstawową rolę w systemie gospodarczym i społecznym regionu. Stanowią one miejsca koncentracji aktywności gospodarczej, tj. tworzenia wartości dodanej oraz miejsc pracy.

Pełnią równocześnie rolę ośrodków usługowych zapewniających obsługę mieszkańców samych miast i otaczających je obszarów. Każda z tych funkcji miast generuje sieć powiązań społecznych i gospodarczych o zasięgu lokalnym, subregionalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Zrozumienie rozwoju miast i ich roli w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu wymaga analizy wszystkich wzajemnie sprzężonych funkcji, jakie spełniają ośrodki miejskie oraz relacji i powiązań między nimi a otoczeniem. Istnieje bowiem współzależność pomiędzy ekonomicznymi podstawami funkcjonowania miasta a poziomem i warunkami życia jego mieszkańców i relacjami w sieci osadniczej.

Celem badania było w tej sytuacji uchwycenie:

· potencjału i funkcji gospodarczych miast,

· warunków życia w miastach oraz dostępności i jakości usług publicznych,

· relacji przestrzennych miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych.

Każdy z tych trzech podstawowych komponentów analizy obejmował diagnozę i ocenę sytuacji obecnej i obserwowanych trendów rozwojowych, a następnie sformułowanie rekomendacji dla polityki rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyniki trzech wymienionych wyżej analiz przedstawiono kolejno w rozdziałach diagnostycznych 2, 3 i 4, po których następują wnioski i rekomendacje.

Badania objęły wszystkie 60 miast województwa małopolskiego, jakkolwiek brak dostępnych danych statystycznych dla miejscowości, jakie uzyskały prawa miejskie po 2008 roku (Szczucin, Radłów, Bobowa) uniemożliwiał uwzględnienie ich w niektórych analizach. W przypadku analiz dynamicznych porównywano najczęściej dane dla roku 1999, gdy powstało województwo małopolskie, oraz roku 2008.

Dla pierwszego z tych momentów nie uwzględniano Wojnicza, Ryglic, Czchowa i Zakliczyna, które nie posiadały wówczas statusu miasta i nie było dla nich dostępnych danych GUS.

Pominięto też Sławków, który wchodzi obecnie w skład województwa śląskiego.

Analiza oparta została na informacjach pozyskanych z wielu różnych źródeł:

· publikowanych i niepublikowanych danych, m.in. GUS, komercyjnych bazach danych o przedsiębiorstwach, rozkładach jazdy transportu publicznego,

· badaniach ankietowych w miastach,

· zogniskowanych wywiadach grupowych."


Ze strony Instytutu Spraw Publicznych w projekcie wzięli udział:

- dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ, odpowiedzialny za realizację badań związanych z jakością życia i poziomem usług publicznych oraz uczestniczący w formułowaniu metodyki, wniosków i rekomendacji projektu,

-  prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, która recenzowała projekt,

-  dr Katarzyna Peter-Bombik, dr Kamila Noworól, mgr Paweł Hałat – którzy realizowali badania związane z jakością życia i poziomem usług publicznych,

-  dr Ewa Bogacz-Wojtanowska, która przeprowadziła wywiady zogniskowane.

 
W nawiązaniu do wyników projektu, w dniu 21 września w sali kameralnej Opery Krakowskiej odbyła się konferencja "Miasto - tygiel wyzwań i potencjałów.
Małopolskie miasta 2020". Konferencję zorganizował zleceniodawca projektu - Województwo Małopolskie. Udział w konferencji wzięło około 100 uczestników, reprezentujących władze miejskie, wojewódzkie, ministerstwa, przedstawiciele wyższych uczelni i środków masowego przekazu.

Projekt "Szkoły Jagiellońskie" realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (Sektorowy program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 2.1: Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, schemat A: "Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem", Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Projekt realizował Uniwersytet Jagielloński, działający poprzez Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ we współpracy z Wszechnicą UJ oraz Studium Pedagogicznym UJ.

Projekt "Szkoły Jagiellońskie" skierowany był do szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, do których uczęszczają w przeważającej mierze uczniowie ze środowisk o niskim statusie edukacyjno-społecznym. Ta sytuacja często uniemożliwia dzieciom i młodzieży pełny rozwój ich indywidualnych uzdolnień i możliwości. Niejednokrotnie niskie budżety szkół utrudniają kadrze nauczycielskiej efektywną pracę z uczniami z zastosowaniem odpowiednich pomocy, materiałów dydaktycznych.

Poprzez udział w projekcie szkoły uzyskają możliwość poprawy jakości swojej pracy, co przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych ich uczniów. Równocześnie szkoły te staną się autentycznymi centrami edukacyjno-kulturowymi w swoich środowiskach, co pozwoli wzmocnić ich pozycję na lokalnym rynku edukacyjnym. Wartością dodaną projektu będzie scalenie środowisk lokalnych w dążeniach do zapewnienia dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju i dostępu do wiedzy.

Osoby prowadzące projekt to w przeważającej mierze praktycy, którzy rozumieją, że młodzi, zdolni ludzie są wszędzie i tylko trzeba stworzyć im możliwości rozwoju. Dlatego też Uniwersytet Jagielloński zgodnie ze swoją wielowiekową tradycją pragnie poprzez realizację projektu, podjąć pracę właśnie z tymi, którzy obiektywnie mają najtrudniejszą sytuację.

Projekt, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany był do szkół położonych na obszarach wiejskich i w małych miastach województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Po I etapie projektu ze 100 szkół wyłoniono 54, które przedstawiły najbardziej interesujące propozycje projektów inicjujących. Szkoły, które otrzymały środki finansowe na realizację swoich projektów przez kilka miesięcy wdrażały różnorakie inicjatywy edukacyjne, nauczyciele doskonalili swe umiejętności zawodowe (w czasie szkoleń oferowanych w ramach projektu) i opracowywali program rozwoju szkoły na najbliższe lata.

W dniach 7-8 marca 2008 r. odbyło się I Forum "Szkół Jagiellońskich", będące zakończeniem i podsumowaniem projektu "Szkoły Jagiellońskie" opracowanego i wdrażanego przez trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, Wszechnicę UJ oraz Studium Pedagogicznego UJ. W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych, dyrektorzy oraz nauczyciele - zarówno ze szkół, wdrażających projekty inicjujące, jak i tych, które dofinansowania nie otrzymały. Na konferencji realizatorzy projektu przyznali tytuł i statuetkę "Szkół Jagiellońskich" 25 szkołom.

Projekt „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym" („University Recognition of Prior Learning – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training") finansowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Dotyczy on budowy proceduralnych, organizacyjnych i prawnych podstaw dla wdrożenia Recognition of Prior Learning w Polsce, a realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński (Polska), Edinburgh Napier University (Wielka Brytania), Institute for the Development of Education (Chorwacja) oraz Université Paris-Est Créteil Val de Marne (Francja). Więcej informacji na stronie projektu: www.u-rpl.eu
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. "Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy", schemat "Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy".

Projekt realizował Uniwersytet Jagielloński, działający poprzez Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, natomiast Fundacja Idealna Gmina była partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia. Projekt - realizowany na terenie powiatu namysłowskiego i myślenickiego - rozpoczął się 15 lutego 2006 roku i zakończył w lutym 2008 r.

 

Opis projektu:

ANALIZA RYNKU PRACY
Zmiany związane z dostosowaniem przepisów, procedur i sposobów działania do standardów unijnych oraz zapisy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania instytucji związanych z rynkiem pracy w tym publicznych służb zatrudnienia. Istnieje konieczność stosowania bardziej efektywnych rozwiązań, zarówno w zarządzaniu publicznymi służbami zatrudnienia, jak i w aktualnie stosowanych programach rynku pracy. Pojawia się konieczność modernizacji istniejącej oferty programowej, kreowania nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych, oraz rozszerzenia zakresu stosowania aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu. Niezbędna modernizacja funkcjonowania służb zatrudnienia dotyczy wielu aspektów - kadrowych, organizacyjnych, programowych, informacyjnych czy technicznych. Bardzo ważnym elementem jest tu dostosowanie struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy do współczesnych, dynamicznie zmieniających się potrzeb. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wzmocnienie roli partnerów oraz unowocześnienie procedur współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawcami i ich organizacjami. Publiczne służby zatrudnienia nie są instytucjami samowystarczalnymi, które, jednostronnie i niejako z góry, realizują określoną politykę rynku pracy. Ich sukces zależy w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób układają swoje stosunki z innymi instytucjami, firmami lub samorządami.

 

CELE PROJEKTU "ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY"
Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności instytucji rynku pracy oraz umożliwienie zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy przez pracowników PUP. Osiągnięte zostanie to poprzez rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy. Zaplanowane akcje promocyjne, szkolenia i warsztaty będą sprzyjać zwiększeniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy. Głównym celem projektu jest przekonanie beneficjentów ostatecznych o korzyściach, wynikających z korzystania z publicznych służb zatrudnienia.

Realizacja projektu umożliwi podjęcie wspólnych inicjatyw dotyczących rynku pracy, określenie możliwych zachowań Powiatowych Urzędów Pracy wobec bezrobotnych i pracodawców oraz zidentyfikowanie potrzeb bezrobotnych i pracodawców. W tym celu zostaną zorganizowane między innymi:

- wspólne szkolenia dotyczące rynku pracy dla beneficjentów programu

- szkolenia tematyczne

- kursy języków obcych

- kursy obsługi klienta

Konieczne szkolenia wynikną z przeprowadzonych badań. Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw rzeczywistych potrzeb szkoleniowych kadr publicznych służb zatrudnienia. Budowanie partnerstwa lokalnego wymaga precyzyjnej diagnozy dotyczącej zarówno potencjału instytucji rynku pracy jak i potrzeb lokalnych pracodawców. Włączenie niepublicznych instytucji rynku pracy i sektora prywatnego do pomocy zmieni nastawienie wśród osób zainteresowanych korzystaniem z usług PUP. W ostatnim okresie PUP-y zaczynają pełnić rolę głównego (i jedynego) źródła informacji o lokalnym rynku pracy. Rolą projektu jest przede wszystkim zmiana sposobu zachowania instytucji rynku pracy oraz, ewentualnie, wykorzystanie grupy współpracujących liderów działających na rynku pracy do rozwinięcia możliwości tkwiących w wielu instytucjach.

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU "ZMIANY ORGANIZACYJNE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY"
Głównym rezultatem niniejszego Projektu będzie modernizacja struktury organizacyjnej powiatowych urzędów pracy oraz stworzenie modelowego wzorca współpracy instytucji i partnerów rynku pracy. Planuje się, że Projekt przyczyni się w do stworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia stopy bezrobocia w obu powiatach.

Projekt ten realizowany jest od 1 kwietnia 2009 w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki, w partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej (2009-2010).

Jego celem jest zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół i placówek oświatowych. 

Koordynatorem jest pracownik Zakładu Zarządzania w Oświacie - dr Grzegorz Mazurkiewicz

szczegółowe informacje na stronach projektu:

www.npseo.pl

www.nadzorpedagogiczny.edu.pl