Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Andrzej Szopa

Jednostka: Katedra Zarządzania Publicznego

e-mail: andrzej.szopa@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa , Katedra Finansów Przedsiębiorstw. Zainteresowania badawcze obejmują: makroekonomię, rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem finansowym. Opublikował ponad 100 prac naukowych, wypromował 14 doktorów.

Wybrane publikacje

 • Financial Risk and Financialization / Andrzej SZOPA // W: Financialization and the Economy / ed. by Agata Gemzik-Salwach and Krzysztof Opolski. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2017. - (Routledge Critical Studies in Finance and Stability). -  S. 125-134.
 • Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych / Michał THLON, Rafał SIERADZKI, Andrzej SZOPA. - Rzeszów : Innoreg Sp. z o.o., 2017. - 136 s.
 • Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw = Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations / Andrzej SZOPA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 2 (2017), s. 145-151. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma. https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf 
 • Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - 136 s.
 • Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku / Marcin Mrowiec ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003233
 • Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Rafał SIERADZKI ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003234
 • Uwagi wstępne / Andrzej SZOPA, Michał THLON // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. -  S. 7-9.
 • Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej / Andrzej SZOPA // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. -  S. 11-19.
 • Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk) / Andrzej SZOPA // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. -  S. 81-96. http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
 • Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym / Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania / red. Jerzy Bieliński i Paulina Nogal-Meger. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. -  S. 49-58. http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/upload/files/Zarz%C4%85dzanie%20w%20przedsi%C4%99biorstwie%20i%20regionie.%20Nowe%20wyzwania.pdf
 • Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 136 s. http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
 • Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014.
 • Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk / Andrzej SZOPA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. -  (2014), s. 146-156.
 • Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013.
 • Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań / Andrzej SZOPA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. -  (2013), s. 49-60.
 • Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise / Andrzej SZOPA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 4 (2013), s. 455-463. http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf  
 • Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012), s. 445-452. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862  
 • Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne / Andrzej SZOPA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. -  (2012), s. 43-54.
 • Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych / Tomasz Gąsior ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2012. http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002695
 • Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012.
 • Podstawy inżynierii finansowej / Andrzej SZOPA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 172 s.
 • Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 13-27. http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf 
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych = Small and Medium Sized Enterprises in Derivatives Market / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 588). - nr 51 (2010), s. 227-235. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010.
 • Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 1035-1042. http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44&sectio=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2
 • Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych / Andrzej SZOPA // W: Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski. - Warszawa : Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010. - (Studia Finansów i Bankowości). -  S. 67-74.
 • Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios / Andrzej SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010), s. 330-337. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw.
 • Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 739-748. http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44&sectio=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2
 • Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym = Net Capital Cost and Financial Risk Management / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 29 (2010), s. 51-59. - Tytuł numeru: Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego.
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - 585 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol, ang. lub niem. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010. - Dostępny w World Wide Web. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 585). http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf

Stopnie i tytuły naukowe

 • 1980: stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę nt. "Rola okresu eksploatacji produkcyjnego majątku trwałego w kształtowaniu dynamiki dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977"
 • 1988: stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych w oparciu o monografię pt. "Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej"
 • Tytuł Profesora 2014

Sprawowane ważniejsze funkcje

 • 1999-2003: Dziekan Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2007:
 • 1989-1991: dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 1991-1992: kierownik I Katedry Ekonomii w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • od 1994 : kierownik Zakładu Teorii i Polityki Gospodarczej w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 2010-2014 kierownik Katedry Teorii Ekonomii w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Doświadczenia zagraniczne

 • Ponad 20 staży zagranicznych, w tym ukończone kursy w Harvard Business School - USA (1992), Wharton School, Uniwersytet Pensylwanii - USA (1993), SDA Uniwersytetu Handlowego Bocconi w Mediolanie - Włochy (1991)
 • Prowadził wykłady w: Perugia University, Włochy (1991); SUNY at Buffalo, USA (1993).

Związki z praktyką gospodarczą

 • 1997-1999: doradca w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A., Centrala w Krakowie

Nagrody i odznaczenia

 • 1980, 1989: nagrody Ministra Edukacji Narodowej za pracę naukową
 • 1985 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 2002 - Złoty Krzyż Zasługi
 • wielokrotne nagrody Rektora UEK w Krakowie i Rektora UJ

Przebieg kariery zawodowej

 • W latach 2004-2005 redaktor naczelny kwartalnika "Finanse", a od 2005 r. członek kolegium redakcyjnego
 • W latach 1999-2002 był redaktorem naukowym serii wydawniczej w ABC, w ramach, której ukazało się 17 pozycji książkowych.