Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Roksana Ulatowska

Jednostka: Zakład Zarządzania Publicznego

e-mail: roksana.ulatowska@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzania. Absolwentka psychologii na Wydziale Psychologii UJ oraz podyplomowego studium Metody Badań Społecznych w Przedsiębiorstwach. Jest doświadczoną badaczką społeczną oraz ewaluatorką – realizowała projekty zarówno jakościowe, jak i ilościowe dla sektora publicznego (samorządów, instytucji publicznych, urzędów centralnych) oraz sektora prywatnego. Brała udział w wielu projektach badawczych, wśród których najważniejsze to "Postawy młodzieży polskiej wobec Żydów" oraz "Alternatywne metody nauczania w przezwyciężaniu uprzedzeń etnicznych" finansowane w ramach BŚ ze środków UJ oraz w ramach grantu przez The Open Society Foundation. Kierowała pracami grupy badawczej, która zajmowała się rozwojem rynku audiowizualnego w Małopolsce. Była ekspertką i trenerką w projekcie "Przywództwo edukacyjne”, którego celem było zreformowanie systemu przygotowania i doskonalenia kadr kierowniczych dla szkół i placówek edukacyjnych w Polsce.

Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar metodologii badań społecznych, w tym metodologii  user experience oraz design thinking w zarządzaniu, kreatywności i kokreacji w innowacjach społecznych, klimatu organizacyjnego oraz przywództwa edukacyjnego, w którym szczególnie przygląda się wartościom.  Jest autorką bądź współautorką publikacji naukowych, ekspertyz i raportów badawczych, w tym  narzędzia do diagnozy inhibitorów kreatywności organizacyjnej oraz monografii pt. „Bariery kreatywności w organizacji medialnej. Badania polskich mediów”, wydanej w ramach konkursu “Doskonała Nauka, MEiN”

Profil naukowy: https://www.researchgate.net/profile/Roksana_Ulatowska

 • Onyśków, W., Pierzchała, M., & Ulatowska, R. (2023). Badanie liczebności i aktywności społecznych opiekunów zabytków (SOZ) oraz zakresu realizacji zadania własnego starostów powiatowych polegającego na ustanawianiu społecznych opiekunów zabytków : raport końcowy (p. 46). Narodowy Instytut Dziedzictwa. https://ksiegarnia.nid.pl/wp-content/uploads/2023/12/Badania-SPOZ.pdf
 • Ulatowska, R., Wainio, E., & Pierzchała, M. (2023). Digital transformation in HRM of the modern business services sector in Finland and Poland. Journal of Organizational Change Management, [1–15]. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2022-0339
 • Ulatowska, R. (2022). Jakościowa analiza porównawcza (QCA) jako metoda ewaluacji opartej na teorii w sektorze publicznym : przykłady zastosowań w polskich badaniach ewaluacyjnych. In G. Baran (Ed.), Współczesne problemy zarządzania publicznego (pp. 131–146). Instytut Spraw Publicznych UJ. https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Wsp%C3%B3%C5%82czesne+problemy+zarz%C4%85dzania+publicznego/497353d1-91af-4b53-bd36-6588c7a54dec#page=132
 • Ulatowska, R., Barłóg, M., (2021) ACADEMIC TEACHERS' VALUES - POLISH AND INTERNATIONAL PERSPECTIVE, ICERI2021 Proceedings,  s. 6459-6465, Palma, Spain
 • Ryszawska, B., Rozwadowska, M., Ulatowska, R., Pierzchała, M., Szymański, P., The power of co-creation in the Energy transition – DART model in renewable energy projects; Energies; 2021, 14(17), 5266;
 • Ulatowska, R., (2020) Bariery kreatywności w organizacji medialnej. Badania polskich mediów. Warszawa: Poltex. 
 • Ulatowska, R., Mamońska, K., (2020) Design thinking and the work of creative teams [w:] In/exclusions. Social responsibility of institutions; Monika Rożalska, Anna Treska-Siwoń, Rafał Majka (red.) s. 187-200.
 • Ulatowska, R., (2020) School at the age of the Coronavirus – sudden challenges for modern school and educational leadership, w: Leadership today (red. Elina Wainio). Laurea University, Helsinki, s. 82-88.
 • Ulatowska, R., (2019) What school we need? Current and Future Perspectives on Teaching and Learning, No. 1 / 2019, The "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, s. 44-51.
 • Ulatowska, R., Otręba-Szklarczyk, A.,(2019) Edukacyjny charakter budżetu obywatelskiego? Wyniki ewaluacji w województwie małopolskim, (red. J. Kołodziejczyk, G. Mazurkiewicz), Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Wielokontekstowy Świat Edukacji - Dialog Wokół Szkoły, Insytytut Spraw Publicznych i Uniwersytet Jagielloński, s. 103-118
 • Ulatowska, R., Harmata, E. (2018) Związek perfekcjonizmu z wypaleniem zawodowym u nauczycieli [w:] Dorczak, R. (red.) WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA I PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO, Instytut Spraw Publicznych, Kraków, s. 95-108.
 • Ulatowska, R., Kołodziejczyk, J. (2018) Values present in state requirements in the Polish educational system and their perception and realization by teachers. A report from research, (Roman Dorczak (red.) w:  Leading and Managing for Development, Instytut Spraw Publicznych, Kraków, s. 91-99.
 • Ulatowska, R., Kołodziejczyk, J, (2018) Problems of teachers and parents working with a gifted students, EDULEARN18 Proceedings Conference, s. 3741 - 3746, Palma, Spain
 • Ulatowska, R., Kołodziejczyk, J, (2018) Teacher's support in early school education – diagnosis of selected problems,EDULEARN18 Proceedings Conference, s. 3747 - 3752, Palma, Spain.
 • Kołodziejczyk, J., Ulatowska, R., (2018) Parents’ attitudes towards the reform of education in 2017 in Poland, EDULEARN 18 Proceedings Conference, s. 5472-5477, Palma, Spain
 • Kołodziejczyk, J., Ulatowska R. Influence of dominant discourses in the public sphere on school development and educational leadership,International Journal of Contemporary Management, 2018, nr 17(3), s. 173-189.
 • Ulatowska, R. Wartości jako kluczowe determinanty sukcesu fińskiego systemu edukacji, Kultura i Polityka, 1899-4466, nr 21/2017, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków, s. 140-148.
 • Ulatowska, R., Kołodziejski, P., (2017) Kierowanie relacjami w klasie szkolnej. Program Gephi w analizie sieci socjometrycznych w technice Moreno. J. Kołodziejczyk, G. Mazurkiewicz, (red.) w: Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji – aby uczyć lepiej, Instytut Spraw Publicznych, Kraków, s. 45-57.
 • Kołodziejczyk, J., Ulatowska, R. (2017) Teachers, and their professional development. Proceedings of EDULEARN 17 Conference, s. 3575-3580 Barcelona, Spain.
 • Otręba – Szklarczyk, A., Pierzchała, M., Strzebońska, A., Szklarczyk, D., Ulatowska, R. Winogrodzka, D., Worek, B. (2017) "Ewaluacja ex-ante projektu pozakonkursowego pn. Monitoring Krajowej Inteligencji Specjalizacji Programu Operacyjnego Inteligentnt Rozwój 2014-2020. Raport końcowy.", jęz. polski, licz. arkuszy - 9.6, licz. stron 203, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Ulatowska, R. (2015) Wartości w przywództwie edukacyjnym. W: Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany, (red. G. Mazurkiewicz, R. Dorczak). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 53-66.
 • Przywództwo edukacyjne Materiały szkoleniowe dla kandydatów na dyrektorów szkół/placówek (red. G. Mazurkiewicz) (2015) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ulatowska, R., Marek, T. (2014) Creativity barriers, creative behaviors  in organization. Research in the Polish media sector, Marek T., Karwowski W., Kantola J. (red.) w: Science, Technology,  Higher Education and Society in the Conceptual Age, Taylor &  Francis, London, New York, s. 409-420.
 • Ulatowska, R. (2013) Nowe technologie rynku gier w Małopolsce. Stymulatory i inhibitory rynku. [w:] Przemysły kreatywne 2.0.12 (red. R. Ulatowska), Fundacja Rozwoju Kina, Kraków, s. 118-125.
 • Ulatowska, R. Grawon, A., Klimas-Kuchta. E., Małkiewicz, E., Potoczny, J., Materska-Samek, M., (2012). Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych. Perspektywy   rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce (red. R. Ulatowska), Fundacja Rozwoju Kina, Kraków, s. 1437.
 • Ulatowska, R. (2011) Makroekonomiczne inhibitory kreatywności na przykładzie wybranych organizacji. W: Innowacyjne zarządzanie organizacjami. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 63-74.