Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Peter-Bombik

Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

e-mail: k.peter-bombik@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie organizacjami sektora publicznego i społecznego, a także relacje zachodzące pomiędzy tymi sektorami, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: finanse, ryzyko, współpraca, partycypacja, starzenie się społeczeństwa, kobiety i ich rola w organizacji. Najważniejsze przedmioty nauczane w ostatnich kilku latach: zarządzanie projektami, zarządzanie finansami i ryzykiem w projekcie, partnerstwo w realizacji zadań publicznych, funkcjonowanie instytucji polityki społecznej, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.

więcej o

 • Bogacz-Wojtanowska E., Peter-Bombik K., Wrona S. (2018), A glass cliff or a challenge?: women managing local funds, [w:] Azevedo A., Mesquita A. (red.), Proceedings of the International Conference on Gender Research : ICGR 2018, ISBN 978-1-911218-77-7, ss.61-69.
 • Peter-Bombik K. (2017), Risk management in public organizations, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie, nr 42, ISSN 2082-5501, ss.75-83.
 • Bogacz-Wojtanowska E., Peter-Bombik K., Meisel-Dobrzański J. (2017), Directions of changes in the management of Polish NGOs in processes of governmentalisation and marketisation, [w:] Jałocha B., Lenart-Gansiniec R., Bogacz-Wojtanowska E., Prawelska-Skrzypek G. (red.), The complex identity of public management: Aims, Wttitudes, Approaches, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 978-83-65688-16-3, ss.87-103.
 • Marzec M., Peter-Bombik K. (2017), Zaufanie w zarządzaniu sprawami publicznymi na szczeblu lokalnym, [w:] Bugdol M., Jedynak P. (red.), Jakość zarządzania – refleksje, wymiary, problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 978-83-233-4283-0, ss.135-143.
 • Peter-Bombik K. (2017), Socio-public cooperation in polish conditions, [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budkiewicz-Guźlecka A. (red.), Business entities in the face of contemporary economics, KARTPRINT, Bratislava, ISBN 978-80-89553-45-7, ss.105-112.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2016), Saving „for old age” – the capital forms of saling for retirement In the Polish social security system, [w:] Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Vol 9, Issue 2, ISSN 2069-3508, ss. 127-140.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2016), Polityka rodzinna w strategiach rozwiązywania problemów społecznych w powiatach Małopolski, [w:] Szczepaniak-Sienniak J. (red.), Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 456, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ss.41-50.
 • Flieger M., Flieger M., Glabiszewski W., Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2016), Wybrane aspekty zarządzania procesowego w administracji publicznej, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków, e-ISBN 978-83-61630-03-6.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2016), Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie Małopolski, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 438, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ss. 126-138.
 • Peter-Bombik K., Sadowska S. (2016), Konflikty ekologiczne a partycypacja publiczna, [w:] Jeżyńska B., Kruk E. (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ISBN 978-83-7784-804-3, ss. 99-113.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., (2016), Partycypacyjny wymiar powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w Małopolsce, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (seria Administracja i Zarządzanie), nr 108/2016, ISSB 2082-5501, ss. 87-96.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., (2015), Family policy as a postulate in the Polish presidential election in 2015, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 402, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, iSDN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ss. 273-283.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2015), "Young family" as the subject of Polish social policy. Fiction or real support?, [w:] Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Vol 8, Issue 2, ISSN 2069-3508, ss. 483-496.
 • Peter-Bombik K. (2015), Kapitał żelazny i filantropia – podstawy długofalowej stabilności finansowej organizacji pozarządowej na przykładzie funduszy lokalnych, [w:] Trzeci Sektor, nr 36 3/2015, ISSN 1733-2265, ss. 21-31.
 • Peter-Bombik K., Pypłacz P. (2015), Specyfika zarządzania kapitałem intelektualnym w firmach rodzinnych, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, Zarządzanie, nr 2 (2015), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ISSN 1689-8966, ISSN 0860-1232, ss. 189-198.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2015), Young people in the labor market as a challenge for social policy in selected polish regions, [w:] Sobczak E., Domańska-Bal B., Raszkowski A. (red.), Local and Regional Economy In Theory and Practice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 394, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, iSDN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ss. 118-126.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2015), Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, [w:] Brol R., Raszkowski A., Sztando A. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 391, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ISDN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ss. 83-91.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2015), Polish pension system as a response to the problems of an aging society, [w:] Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Vol 8, Issue 1, ISSN 2069-3508, ss. 149-162.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2014), Social issues in the program’s documents of polish political partie in the elections to the European Parlament of the VIII term, [w:] Sokołowski J., Żabiński A. (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 348, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 273-283.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2014), Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych polskich województw, [w:] Sokołowski J., Żabiński A. (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 348, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss. 263-273.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2014), Aktywizacja osób starszych na rynku pracy w programach ugrupowań politycznych, [w:] Iwankiewicz-Rak B., Mróz-Gorgoń B. (red.), Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, nr 355, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ISDN 1899-21-92, ss. 44-54.
 • Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A. (2014), Polityka europejska wobec problemu starzejącego się społeczeństwa na przykładzie polskich ugrupowań politycznych w Parlamencie Europejskim VIII kadencji, [w:] Depta A. (red.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, ISDN 978-83-7283-631-1, ss. 269-277.