Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia II stopnia

Zarządzanie publiczne

Web Content Display Web Content Display

Zarządzanie publiczne - studia stacjonarne II stopnia

Czy chcesz pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania ważnych problemów publicznych (w zakresie administracji, gospodarki, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, spraw społecznych, bezpieczeństwa, transportu, itd.) i tym samym zdobyć kompetencje cenione na rynku pracy? Zatem zarządzanie publiczne to studia magisterskie, których szukasz.

Zaproponowany zestaw przedmiotów daje solidne podstawy do pełnienia wielu ról zawodowych i menedżerskich, a dzięki temu duże możliwości elastycznego kształtowania swojej przyszłej kariery zawodowej.

Zapraszamy do rejestracji na studia

 

Rok akademicki:

2023/2024 - Aplikacja Sylabus UJ

2022/2023 - Aplikacja Sylabus UJ

2021/2022 - Aplikacja Sylabus UJ

2020/2021 - studia stacjonarne Aplikacja Sylabus UJ

2019/2020 - studia stacjonarne / Aplikacja Sylabus UJ

Studiując zarządzanie publiczne:

 • Dowiesz się, jak funkcjonują organizacje publiczne. Poznasz zarządcze, organizacyjne, prawne, społeczne i finansowe aspekty funkcjonowania instytucji i organizacji sektora publicznego, w tym współpracy międzysektorowej oraz na arenie międzynarodowej.
 • Poznasz znaczenie organizacji publicznych i działalności w sferze publicznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz stosunków międzynarodowych.
 • Poznasz skuteczne metody i narzędzia zarządzania publicznego oraz doskonalenia organizacji, a także zasady ich wdrażania, realizacji i kontroli.
 • Nauczysz się podejmować skuteczne decyzje dotyczące ważnych spraw publicznych (w tym administracji, gospodarki, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, spraw społecznych, bezpieczeństwa, transportu).
 • Nauczysz się rozwiązywać problemy w sferze publicznej tak, aby móc zapewnić sprawne funkcjonowanie państwa i jego instytucji oraz warunki dla godnego życia ludzi.
 • Nauczysz się identyfikować i wykorzystywać szanse oraz przekształcać je w skuteczne strategie rozwoju, innowacyjne usługi, projekty i inwestycje publiczne.

To wszystko na wykładach, ćwiczeniach i seminariach realizowanych z udziałem doświadczonych ekspertów i specjalistów.

W programie studiów na kierunku Zarządzanie Publiczne znalazły się przedmioty realizujące kluczowe dla skutecznego menedżera publicznego zagadnienia:

 • nowoczesne koncepcje zarządzania publicznego
 • ekonomia i ilościowe metody zarządzania
 • społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania organizacji
 • zarządzanie strategiczne
 • przedsiębiorczość i innowacje
 • zarządzanie procesami biznesowymi
 • podstawy finansów i rachunkowości
 • podstawy prawa
 • zarządzanie projektami
 • marketing i badania rynku
 • zarządzanie ludźmi

Web Content Display Web Content Display

Dlaczego warto studiować zarządzanie publiczne w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Zarządzanie publiczne to kierunek studiów, który łączy teorię i praktykę: obok tradycyjnych uniwersyteckich wykładów, stwarza okazję pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami współczesnych problemów zarządzania w sektorze publicznym pod okiem doświadczonych specjalistów.

Nasi studenci i przyszli pracodawcy najbardziej cenią studia z zarządzania publicznego za:

 • Koncentrację programu studiów na wielu poziomach, uwzględniającego zarządzanie publiczne i politykę publiczną na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.
 • Interdyscyplinarny charakter studiów, w tym wiedzę z zarządzania, ekonomii, prawa i finansów, administracji publicznej, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, marketingu, socjologii i psychologii.
 • Możliwość przygotowania pracy magisterskiej jako ściśle nadzorowanego indywidualnego projektu badawczego, który dobrze przygotowuje do analizy i rozwiązywania kluczowych problemów zarządzania publicznego w przyszłym miejscu pracy.
 • Silny nacisk na rozwój zawodowy i planowanie przyszłej kariery.
 • Możliwość nawiązania kontaktów z praktykami zarządzania publicznego i podjęcie stażu już w trakcie studiów.
 • Elastyczne podejście do procesu studiowania umożliwiające realizację praktyk, staży, a nawet rozpoczęcia pracy zawodowej w trakcie studiów.
 • Możliwości budowania kontaktów i relacji ze studentami z całego świata oraz naukowcami o silnej międzynarodowej renomie.

Web Content Display Web Content Display

Perspektywy pracy i rozwoju kariery zawodowej

Absolwenci kierunku zarządzanie publiczne są urzędnikami i menedżerami w krajowych i międzynarodowych organizacjach publicznych (w tym w organach administracji rządowej i samorządowej oraz spółkach skarbu państwa), doradcami politycznymi, konsultantami, lobbystami, liderami projektów. Ich umiejętności i kompetencje są cenione przez przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Wielu z nich dzięki studiom z zarządzania publicznego decyduje się na założenie własnego biznesu.

Po ukończeniu studiów z zarządzania publicznego możesz podjąć pracę jako:

 • Menedżer lub specjalista w organizacji publicznej lub non-profit (np. w dziedzinie mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, kultury, edukacji, praw człowieka lub transportu), który zapewnia zintegrowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców usługi.
 • Menedżer lub urzędnik w organach administracji rządowej lub samorządowej.
 • Menedżer lub członek zespołu projektowego, który zarządza rozwojem dużych projektów publicznych (np. budowa nowego odcinka drogi, stworzenie nowego połączenia kolejowego, wdrożenie nowego systemu lub projektu inżynierii wodnej, wdrożenie nowego rozwiązania informatycznego do obsługi mieszkańców w sposób zdalny).
 • Badacz lub analityk studiujący zarządzanie złożonymi wyzwaniami społecznymi w sektorze publicznym i zarządzanie nimi na potrzeby rozwoju organizacji publicznych.
 • Urzędnik państwowy pracujący nad planami, takimi jak nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub rewitalizacja dzielnicy. Na tym stanowisku potrzebne są umiejętności współpracy administracji publicznej, firm prywatnych i lokalnych mieszkańców.
 • Doradca ds. polityki lub konsultant, który doradza i pomaga wdrażać rozwiązania złożonych problemów publicznych i społecznych (jak np. system bezpieczeństwa w mieście, regionie lub państwie, system opieki nad osobami wrażliwymi, zmiany w systemie funkcjonowania opieki zdrowotnej, rozwój programów ekologicznych, rozwój przedsiębiorczości i innowacji, strategie wyjścia z kryzysu, systemy zarządzania ryzykiem).