dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

e-mail: zbyslaw.dobrowolski@uj.edu.pl

 

Pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor dziesiątek opracowań naukowych. M.in. wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe monografii „Kontrola wydatków publicznych w demokracji amerykańskiej", a także anglojęzycznej monografii poświęconej problematyce zaufania, patologii organizacyjnych. Promotor dysertacji doktorskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z finansów publicznych kontroli zarządczej, instrumentów finansowania polityki społecznej, zarządzania finansami lokalnymi, kontroli i nadzoru w administracji publicznej.

Wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie wynikające z ponad 20 letniej praktyki zawodowej w sektorze publicznym przekazuje nie tylko studentom ale także, w ramach międzynarodowej działalności eksperckiej. Autor licznych opracowań zawodowych i innych poświęconych problemom patologii organizacyjnych oraz współczesnym problemom zarządzania organizacjami publicznymi. Współtwórca światowych wytycznych INTOSAI.

Uczestnik wielu przedsięwzięć międzynarodowych. Uczestniczył w działalności Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Instytucji Kontroli Państwowej (International Organization of Supreme Audit Institution – INTOSAI). Ponadto na imienne zaproszenie Kontrolera Generalnego Stanów Zjednoczonych współuczestniczył w realizacji programu szkoleniowego przeznaczonego dla przedstawicieli organów kontroli państwowej z krajów kandydujących do UE. W 2004 roku wraz z przedstawicielami kanadyjskiego najwyższego organu kontroli państwowej uczestniczył w doskonaleniu metodyki kontroli organizacji publicznych przez najwyższe organy kontroli państwowej z Azji i krajów europejskich spoza Unii Europejskiej. W 2006 roku, jako ekspert, współuczestniczył w programie „Suport and Bridging Activities for the SAI" zorganizowanym przez Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), którego celem było doskonalenie zarządzania albańskim najwyższym organem kontroli państwowej. Przedstawiciel Polski i panelista na konferencjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Dublinie i Pradze w 2012 r.

Pełnił funkcję redaktora naczelnego The International Journal on Government Financial Management, wydawanego przez the International Consortium on Governmental Financial Management, St. Michael's Maryland USA.