Culture of Learning (CoL)

Projekt Culture of Learning (CoL) jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych od września 2016 do września 2019 roku.

Głównym celem projektu jest tworzenie środowisk uczenia się uczniów poprzez wzmocnienie profesjonalizmu nauczycieli oraz organizację procesu kształcenia w szkole w sposób, który będzie pomagał im skutecznie się uczyć. Próbując wykorzystać w praktyce wyniki badań naukowych dotyczących efektywności procesu uczenia się i nauczania założono, że skuteczniejszą strategią niż skupianie się na pojedynczych, incydentalnych, wydarzeniach w procesie kształcenia (jak lekcja czy konkretne ćwiczenie) jest skupianie się na środowisku uczenia się decydującym o procesie kształcenia (a składającym się z wielu komponentów, jak między innymi emocje i motywacje, stosowane metody, współpraca z domem czy wykorzystanie nowych technologii).

Nauczyciele, dzięki współpracy na szczeblu międzynarodowym będą wspólnie rozwijać i udostępniać innowacyjne podejścia do kwestii dbania o wysoką jakość nauczania i wspierania nabywania przez uczniów umiejętności potrzebnych w 21 wieku.

W projekcie bierze udział 11 instytucji, dzięki czemu wymiana wiedzy i doświadczeń jest wyjątkowo bogata. Środki na jego realizację pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna -  Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Liderem projektu jest Cardiff Council, a partnerami: 2 szkoły z Polski (Szkoła Podstawowa nr 36 z Krakowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 z Krakowa), 2 szkoły z Walii (Greenway Primary School oraz St. Joseph’s Comprehensive School), 2 szkoły z Łotwy (Gulbenes 2 vidusskola oraz Lizuma vidusskola) i jedna szkoła Islandii (Aslandsskoli), które otrzymują merytoryczne wsparcie dzięki współpracy trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, Uniwersytetu Walijskiego ze Swansea oraz Uniwersytetu Łotewskiego z Rygi.

Oczekujemy, że realizacja krótkich badań, spotkań, wizyt studyjnych i warsztatów pozwolą nam rozwijać i dostosowywać środowiska edukacyjne w szkołach, tak aby stały się efektywnymi środowiskami sprzyjającymi uczeniu się uczni

» Międzynarodowa wizyta studyjna – marzec 2017

W dniach 6-10.03.2017 odbyła się pierwsza międzynarodowa wizyta studyjna do Walii. Instytucjami, które gościły delegatów z Polski, Łotwy i Islandii były: Cardiff Council (CC), University Of Wales Trinity Saint David Royal Charter (UWTSD), St. Joseph’s Comprehensive School oraz Greenway Primary School. W wizycie uczestniczyło 14 osób (po dwie z każdej partnerskiej instytucji).

Celem wizyty było pokazanie najlepszych praktyk, pogłębienie wiedzy i sposobów rozumienia, a także rozwój kompetencji z zakresu organizacji efektywnych środowisk uczenia się.

Wizyta obejmowała zarówno warsztaty specjalistyczne (np. wprowadzenie do badań action research, sposoby oceniania prac uczniów), jak i praktyczne wizyty w szkołach (wspólne obserwowanie nagranej lekcji i próba oceny działań nauczyciela i dzieci). Nie zabrakło również dyskusji o wartościach, jakie kryją się w działaniach podejmowanych przez nauczycieli na lekcji oraz o ich konsekwencjach i próbach doskonalenia.

Elementem, który jest podejmowany przez delegatów na zakończenie wizyty jest badanie action research, które wykonają po powrocie w swoich szkołach. Czas na przygotowanie pierwszych badań został wyznaczony do końca sierpnia 2017. Czekamy zatem na pierwsze refleksje.

 

 

 

Foto:Małgorzata Szostek

» Międzynarodowe spotkanie partnerów w Cardiff – listopad 2016

W dniach 21-23.11.2016 odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe partnerów projektu. Było ono okazją do poznania się wszystkich osób zaangażowanych w działania projektu. Podczas trzech dni spotkań ustalano szczegółowy harmonogram projektu, osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania oraz dyskutowano nad merytorycznymi kwestiami dotyczącymi poszczególnych rezultatów intelektualnych mających powstać w ramach projektu. Ustalono również zasady komunikacji pomiędzy partnerami, jak i ze środowiskiem zewnętrznym. Dyskutowano również o sposobach upowszechniania rezultatów projektu. Ustalono, że następne spotkanie partnerów odbędzie się w maju 2017 w Krakowie. 

   
   

 

Foto: Ryszard Sikora