Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

w trakcie realizacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty w trakcie realizacji

Lean Higher Education

więcej o

Wpływ procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce

Kierownik projektu: dr Beata Jałocha

Projekt  o numerze 2016/23/D/HS4/01810 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Okres realizacji: 2017-2019

Celem naukowym projektu jest poznanie i zrozumienie wpływu procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce. Rozpoznanie problemu przebiegało będzie w odniesieniu do trzech poziomów, na jakich możemy zaobserwować procesy projektyzacji sektora publicznego: wpływu projektyzacji na polityki publiczne, organizacje publiczne oraz urzędników publicznych.

Powody, dla których zarządzanie projektami zostało zaadaptowane przez sektor publiczny są różnorodne, aczkolwiek są one niewątpliwie powiązane z procesami Nowego Zarządzania Publicznego – NZP (Osborne & Gaebler, 1992) oraz globalnymi kryzysami, które wymuszają na sektorze publicznym wdrażanie rozwiązań, prowadzących do szybkich, konkretnych efektów. Obywatele również zwiększają swoje żądania wobec sektora publicznego, oczekując większej efektywności i elastyczności. Wszystkie te czynniki wpływają na rozwój projektyzacji (ang. Projectification) w sektorze publicznycm, rozumianej jako zastępowanie działań standardowych, powtarzalnych działaniami projektowymi (Midler, 1995). Projektyzację jako zjawisko zaczęto najpierw obserwować na poziomie organizacji. Późniejsze badania i obserwacje doprowadziły jednak do wniosków, że projektyzacja ma wpływ również na całe społeczeństwa oraz osoby indywidualne, kształtując zasady, zachowania, normy działania (Bredin & Söderlund, 2011, Kuura 2011, Garais, 2002). Dlatego też, aby kompleksowo przyjrzeć się wpływom projektyzacji na polski sektor publiczny, w badaniu przyjęto wspomnianą powyżej koncepcję zbadania projektyzacji w odniesieniu do trzech poziomów sektora publicznego. Projektyzacja niewątpliwie ma wpływ na to, jak zorganizowane jest zarządzanie oraz praca w organizacjach publicznych (Lundin et al., 2015). Ważnym jest obecnie, aby dokonać naukowej analizy jej wpływu na cały sektor publiczny w Polsce.

Projekt "SZKOŁA KOMPETENCJI"

Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z  o.o.

 

więcej o

Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

Projekt  WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16,
finansowany w ramach programu POWER, konkurs INNOHUMAN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2019

więcej o

Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ

Projekt

Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych
Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ

(POWR.03.04.00-00-D026/16)

 

Uprzejmie informujemy, że w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2018 przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; w Instytutach Kultury i Spraw Publicznych UJ realizowany będzie projekt wsparcia proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych (POWR.03.04.00-00-D026/16), którego celem jest dostosowanie przebiegu kształcenia akademickiego do wymogów współczesnej gospodarki.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie 40 pracowników kadry dydaktycznej, w tym również doktorantów, Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ, którzy zainteresowani są podniesieniem kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz informatycznych. Warsztaty i szkolenia doskonalące obejmują następujące bloki programowe:

 1. Warsztaty w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
 • dynamika grupy,
 • laboratorium umiejętności grupy,
 • kreowanie wiedzy,
 • tutoring uniwersytecki.
 1. Warsztaty w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystaniem w procesie kształcenia
 • sztuka tworzenia prezentacji,
 • metody i narzędzia kształcenia na odległość,
 • tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych,
 • wyszukiwanie i wykorzystanie studiów przypadku w procesach kształcenia oraz posługiwania się i wykorzystania profesjonalnych baz danych w procesie kształcenia.
 1. Warsztaty w zakresie zarządzania informacją
 • opracowanie informacji,
 • zarządzanie informacją w organizacji,
 • organizacja informacji i wiedzy,
 • big data.

 

Projekt realizowany będzie wg następującego harmonogramu:

01.04.2017 – 31.05.2017: przygotowanie szczegółowej oferty szkoleniowej oraz regulaminu rekrutacji,

01.06.2017 – 31.08.2017: rekrutacja uczestników projektu,

01.09.2017 – 30.09.2018: realizacja programu szkoleniowego,

01.10.2018 – 31.12.2018: realizacja zajęć dydaktycznych przez uczestników projektu w oparciu o nabyte kompetencje i umiejętności.

TERMINY SZKOLEŃ W PAŹDZIERNIKU 2018


Więcej informacji nt. realizowanego projektu uzyskać można drogą elektroniczną u dr Anny Góral oraz mgr Agnieszki Dudek pod adresem: aga.dudek@uj.edu.pl


UWAGA! został zakończony etap realizacji szkoleń, obecnie prowadzone są zajęcia dydaktyczne, w trakcie których uczestnicy projektu wdrażają nabyte w trakcie projektu wiedzę, kompetencje i umiejętności.

Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFUT.PL”

„Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFUT.PL” to projekt realizowany w ramach programu MNiSW „Dialog”.

Projekt realizowany we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk. Przewiduje działania w obszarach "doskonałość naukowa" oraz "nauka dla innowacyjności".

Głównym  celem projektu jest stymulowanie doskonalenia systemów organizacyjnych uczelni w Polsce poprzez propagowanie skutecznych koncepcji, metod i praktyk zarządzania współczesnymi szkołami wyższymi. Doskonalenie organizacyjne odnosi się do kształtowania: strategii, struktur i kultur organizacyjnych, a także obszarów: zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami oraz zarządzania informacją. Cel główny realizowany jest poprzez 10 celów szczegółowych:

Projekt realizowany będzie w 10 obszarach:

Obszar 1.zarządzanie strategiczne uczelniami,

Obszar 2.zarządzanie umiędzynarodowieniem szkół wyższych,

Obszar 3.innowacje organizacyjne w uczelniach,

Obszar 4.zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelni,

Obszar 5.przedsiębiorczość i przywództwo akademickie,

Obszar 6.doskonalenie i rozwój kadry akademickiej,

Obszar 7.marketing uczelni,

Obszar 8.zarządzanie jakością w uczelniach,

Obszar 9.zarządzanie finansami uczelni,

Obszar 10.zarządzanie wiedzą i informacją w uczelniach.

 

Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - materiały konferencyjne (data publikacji: 22.05.2019 r.)
Wybór wykonawcy - materiały konferencyjne

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa (data publikacji: 10.05.2019 r.)
Wybór wykonawcy - usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe

Schola - a mentoring for educators to value a Volunteering

Projekt realizowany w ramach konkursu Strategic Partnerships Erasmus +.
Czas trwania projektu: 1.10.2016-31.08.2018

Główne cele projektu:

 • Opracowanie narzędzi do identyfikowania i oceny umiejętności oraz kompetencji nabywanych przez młodzież w trakcie wolontariatu.
 • Opracowanie narzędzi i metod dla nauczycieli i wychowawców, które będą ich wspierać w pracy z młodzieżą zagrożoną przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji, oferowanie strategii do walki z tym zjawiskiem.
 • Budowa sieci wsparcia w pięciu krajach, których przedstawiciele uczestniczą w projekcie, w celu gromadzenia informacji zwrotnych od uczestników i wypracowywania adekwatnych metod i narzędzi radzenia sobie z problemem przedwczesnego opuszczania systemu edukacji.

Projekt Schola jest realizowany w wymiarze transnarodowym, co daje szanse ponadnarodowe porównania i analizy, które posłużą do promowania i wdrażania polityk edukacyjnych w danym państwie. Projekt jest realizowany jest przez pięciu partnerów (Francja, Polska, Słowenia, Belgia, Włochy), koordynatorem jest Benjamin Arino z Francji. W projekcie biorą zatem udział kraje o zróżnicowanej specyfice edukacyjnej, w których odmiennie traktuje się uczenie pozaformalne i nieformalne: takie jak Francja i Belgia, gdzie  wzmocniono rolę uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz Polska, Włochy i Słowenia, gdzie formalne uczenie się jest wciąż głównym punktem odniesienia dla oceny efektów kształcenia uczniów/ studentów.

W projekcie, oprócz wypracowania narzędzi w obrębie danego państwa partnerskiego, będą odbywały się także spotkania oraz konferencje międzynarodowe, w ramach których przewidziane jest stworzenie podsumowującej książki, która stanowić będzie pomoc pedagogiczną w opracowaniu strategii działania dla szkół.

Koordynator: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Culture of Learning (CoL)

Projekt Culture of Learning (CoL) jest realizowany w Instytucie Spraw Publicznych od września 2016 do września 2019 roku.

Głównym celem projektu jest tworzenie środowisk uczenia się uczniów poprzez wzmocnienie profesjonalizmu nauczycieli oraz organizację procesu kształcenia w szkole w sposób, który będzie pomagał im skutecznie się uczyć. Próbując wykorzystać w praktyce wyniki badań naukowych dotyczących efektywności procesu uczenia się i nauczania założono, że skuteczniejszą strategią niż skupianie się na pojedynczych, incydentalnych, wydarzeniach w procesie kształcenia (jak lekcja czy konkretne ćwiczenie) jest skupianie się na środowisku uczenia się decydującym o procesie kształcenia (a składającym się z wielu komponentów, jak między innymi emocje i motywacje, stosowane metody, współpraca z domem czy wykorzystanie nowych technologii).

Nauczyciele, dzięki współpracy na szczeblu międzynarodowym będą wspólnie rozwijać i udostępniać innowacyjne podejścia do kwestii dbania o wysoką jakość nauczania i wspierania nabywania przez uczniów umiejętności potrzebnych w 21 wieku.

W projekcie bierze udział 11 instytucji, dzięki czemu wymiana wiedzy i doświadczeń jest wyjątkowo bogata. Środki na jego realizację pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna -  Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Liderem projektu jest Cardiff Council, a partnerami: 2 szkoły z Polski (Szkoła Podstawowa nr 36 z Krakowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 z Krakowa), 2 szkoły z Walii (Greenway Primary School oraz St. Joseph’s Comprehensive School), 2 szkoły z Łotwy (Gulbenes 2 vidusskola oraz Lizuma vidusskola) i jedna szkoła Islandii (Aslandsskoli), które otrzymują merytoryczne wsparcie dzięki współpracy trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, Uniwersytetu Walijskiego ze Swansea oraz Uniwersytetu Łotewskiego z Rygi.

Oczekujemy, że realizacja krótkich badań, spotkań, wizyt studyjnych i warsztatów pozwolą nam rozwijać i dostosowywać środowiska edukacyjne w szkołach, tak aby stały się efektywnymi środowiskami sprzyjającymi uczeniu się uczni

więcej o

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest projektem, który poszerza oraz podnosi jakość procesu dydaktycznego z zakresu obserwacji i analizy dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania. W projekt zaangażowani są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci ISP oraz IDMiKS Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Link do strony internetowej: http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/start

Link do profilu na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/Obserwatorium-Dialogu-Obywatelskiego-UJ-i-MOWIS-350621385144845/?fref=ts

Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych

Dr Regina  Lenart-Gansiniec z Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Instytutu Spraw Publicznych realizuje indywidualny projekt badawczy pn. „Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych” (okres realizacji 2017-2019, podmiot finansujący Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, nr ref.: 2016/21/D/HS4/01791). Głównym celem projekty jest zbadanie znaczenia crowdsourcingu dla organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych. Przedmiotem dociekań badawczych będzie analiza wielopoziomowa, holistyczna crowodsourcingu: ujęcie organizacyjne, indywidualne, społeczności wirtualnych oraz systemu.​

Strona internetowa projektu: http://www.crowdsourcing.wzks.uj.edu.pl/