Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

w trakcie realizacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty w trakcie realizacji

Lean Higher Education

więcej o

Wpływ procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce

Kierownik projektu: dr Beata Jałocha

Projekt  o numerze 2016/23/D/HS4/01810 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Okres realizacji: 2017-2019

Celem naukowym projektu jest poznanie i zrozumienie wpływu procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce. Rozpoznanie problemu przebiegało będzie w odniesieniu do trzech poziomów, na jakich możemy zaobserwować procesy projektyzacji sektora publicznego: wpływu projektyzacji na polityki publiczne, organizacje publiczne oraz urzędników publicznych.

Powody, dla których zarządzanie projektami zostało zaadaptowane przez sektor publiczny są różnorodne, aczkolwiek są one niewątpliwie powiązane z procesami Nowego Zarządzania Publicznego – NZP (Osborne & Gaebler, 1992) oraz globalnymi kryzysami, które wymuszają na sektorze publicznym wdrażanie rozwiązań, prowadzących do szybkich, konkretnych efektów. Obywatele również zwiększają swoje żądania wobec sektora publicznego, oczekując większej efektywności i elastyczności. Wszystkie te czynniki wpływają na rozwój projektyzacji (ang. Projectification) w sektorze publicznycm, rozumianej jako zastępowanie działań standardowych, powtarzalnych działaniami projektowymi (Midler, 1995). Projektyzację jako zjawisko zaczęto najpierw obserwować na poziomie organizacji. Późniejsze badania i obserwacje doprowadziły jednak do wniosków, że projektyzacja ma wpływ również na całe społeczeństwa oraz osoby indywidualne, kształtując zasady, zachowania, normy działania (Bredin & Söderlund, 2011, Kuura 2011, Garais, 2002). Dlatego też, aby kompleksowo przyjrzeć się wpływom projektyzacji na polski sektor publiczny, w badaniu przyjęto wspomnianą powyżej koncepcję zbadania projektyzacji w odniesieniu do trzech poziomów sektora publicznego. Projektyzacja niewątpliwie ma wpływ na to, jak zorganizowane jest zarządzanie oraz praca w organizacjach publicznych (Lundin et al., 2015). Ważnym jest obecnie, aby dokonać naukowej analizy jej wpływu na cały sektor publiczny w Polsce.

Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

Projekt  WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16,
finansowany w ramach programu POWER, konkurs INNOHUMAN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2019

więcej o

Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFUT.PL”

„Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFUT.PL” to projekt realizowany w ramach programu MNiSW „Dialog”.

Projekt realizowany we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk. Przewiduje działania w obszarach "doskonałość naukowa" oraz "nauka dla innowacyjności".

Głównym  celem projektu jest stymulowanie doskonalenia systemów organizacyjnych uczelni w Polsce poprzez propagowanie skutecznych koncepcji, metod i praktyk zarządzania współczesnymi szkołami wyższymi. Doskonalenie organizacyjne odnosi się do kształtowania: strategii, struktur i kultur organizacyjnych, a także obszarów: zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami oraz zarządzania informacją. Cel główny realizowany jest poprzez 10 celów szczegółowych:

Projekt realizowany będzie w 10 obszarach:

Obszar 1.zarządzanie strategiczne uczelniami,

Obszar 2.zarządzanie umiędzynarodowieniem szkół wyższych,

Obszar 3.innowacje organizacyjne w uczelniach,

Obszar 4.zarządzanie kapitałem ludzkim w uczelni,

Obszar 5.przedsiębiorczość i przywództwo akademickie,

Obszar 6.doskonalenie i rozwój kadry akademickiej,

Obszar 7.marketing uczelni,

Obszar 8.zarządzanie jakością w uczelniach,

Obszar 9.zarządzanie finansami uczelni,

Obszar 10.zarządzanie wiedzą i informacją w uczelniach.

 

Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - materiały konferencyjne (data publikacji: 22.05.2019 r.)
Wybór wykonawcy - materiały konferencyjne

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa (data publikacji: 10.05.2019 r.)
Wybór wykonawcy - usługa cateringowa

Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego jest projektem, który poszerza oraz podnosi jakość procesu dydaktycznego z zakresu obserwacji i analizy dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Głównym celem projektu jest obserwacja i analiza dialogu obywatelskiego, diagnozowanie problemów, przygotowywanie rekomendacji oraz propozycji ich rozwiązywania. W projekt zaangażowani są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci ISP oraz IDMiKS Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Link do strony internetowej: http://www.odo.wzks.uj.edu.pl/start

Link do profilu na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/Obserwatorium-Dialogu-Obywatelskiego-UJ-i-MOWIS-350621385144845/?fref=ts