Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Erasmus +

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

szlifujemy talenty od 1997 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus +

 

 

dr Roksana Ulatowska

kontakt: roksana.ulatowska@uj.edu.pl

W roku akademickim 2021/2022 dostępne są następujące miejsca na wymianie w ramach programu Erasmus+:

Kraj, miasto

Uczelnia

Liczba oferowanych miejsc

Poziom
studiów

Znajomość języka (minimum)

Chorwacja, Rijeka

University of Rijeka

2 stypendia x 5 miesięcy

wszyscy

angielski B1 lub chorwacki B1

Hiszpania, Murcia

Universidad de Murcia

1 stypendium x 10 miesięcy

pierwszy, trzeci

hiszpański B1 lub angielski B2

Hiszpania, Salamanca

University of Salamanca

1 stypendium x 10 miesięcy

pierwszy

hiszpański B1 lub angielski B2

Litwa, Kowno

Aleksandro Stulginskio Universitetas

2 stypendia x 6 miesięcy

wszyscy

angielski B1

Niemcy, Frankfurt nad Odrą

Europa-Universität Viadrina

2 stypendia x 10 miesięcy

wszyscy

angielski B1 lub niemiecki B1

Niemcy, Konstanz

Universitat Konstanz

4 stypendia x 5 miesięcy

pierwszy

niemiecki B2 lub angielski B2

Turcja, Kocaeli Kocaeli Universitesi 3 stypendia x10 miesięcy

wszyscy

angielski B1 lub turecki B1

Turcja, Stambuł

Bahcesehir University

3 stypendia x 10 miesięcy

pierwszy

angielski B1

Węgry, Gödöllő

Szent István University

4 stypendia x 5 miesięcy

wszyscy

węgierski B1 lub angielski B2

Włochy, Mediolan

University of Milano–Bicocca

4 stypendia x 10 miesięcy

wszyscy

włoski B1 lub obowiązkowy kurs włoskiego lub angielski B1

Można wyjechać na semestr lub na cały rok. Istnieje możliwość skrócenia wyjazdów 10-miesięcznych.

II Rekrutacja (dodatkowa) - wyjazdy w semestrze letnim w roku akademicki 2022/2023

5 – 11 września 2022: czas trwania II rekrutacji.

12 – 18 września 2022: kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb.

19 – 25 września 2022: odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki.

26 września – 2 października 2022: ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.   

Stawki stypendialne w roku akademickim 2020/2021

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

Studenci pobierający stypendium socjalne lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać dodatkowe środki (program POWER).

Szczegółowe informacje: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Termin składania dokumentów

Wnioski studentów winny być składane wyłącznie przez system USOSWEB w terminach rekrutacji.

W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy studenci kierunków prowadzonych w Instytucie Spraw Publicznych, którzy:

 1. Ukończyli co najmniej I rok studiów, przy czym:
  a) Pierwszeństwo mają studenci II roku oraz I roku studiów drugiego stopnia. Priorytet otrzymują też osoby, które dotychczas nie przebywały na żadnym innym stypendium zagranicznym.
  b) Studenci obecnego I roku studiów pierwszego stopnia dopuszczeni będą do konkursu warunkowo, tzn. stypendium będzie mogło zostać cofnięte w przypadku nie zaliczenia w terminie I roku.
  c) Studenci obecnego III roku studiów pierwszego stopnia dopuszczeni będą do konkursu warunkowo, tzn. stypendium będzie mogło zostać cofnięte w przypadku nie dostania się na studia drugiego stopnia w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu na studia najpóźniej do 30 lipca.
 2. Uzyskali dobrą średnią ocenę z egzaminów w zakończonych semestrach. Pierwszeństwo mają studenci ze średnią nie niższą niż 4,00. W przypadku średniej poniżej 4,00 komisja konkursowa może odmówić zakwalifikowania na wyjazd.
 3. Posiadają znajomość odpowiedniego języka obcego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach akademickich w tym języku, potwierdzoną certyfikatem, lub odpowiednim zaświadczeniem od lektora UJ.
 4. Jako studenci, wykazali się wysokim poziomem wiedzy oraz zaangażowaniem w trakcie odbywania studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, co udokumentowane będzie średnią ocen za wszystkie lata studiów, oraz w razie potrzeby opinią wykładowcy akademickiego.
 5. Dopuszczają możliwość zaangażowania środków własnych w trakcie wyjazdu.
 6. (W przypadku studentów wyjeżdżających na semestr zimowy): zaliczenie roku akademickiego do 30 czerwca.
Jeśli kandydat nie spełnia ww. kryteriów, komisja konkursowa może podjąć decyzję o niezakwalifikowaniu go do stypendium, nawet jeśli

 1. Wskazanie preferowanych uczelni (można wskazać maksymalnie trzy uczelnie).
 2. List motywacyjny uwzględniający kursy, jakie student chciałby odbyć na uczelni partnerskiej (wymagane jest osobny list dla każdej wybranej uczelni)
 3. Podanie średniej ocen ze studiów uzyskanej z sekretariatu ISP UJ, uwzględniającej zdane w terminie egzaminy w zakończonych semestrach. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, wymagane jest przedłożenie kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyszczególnioną średnią ocen. W przypadku studentów I roku studiów trzeciego stopnia, wymagane jest przedłożenie kopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z wyszczególnioną średnią ocen. Kopie te należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich w terminie rekrutacji.
 4. Curriculum Vitae z informacją o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, wolontariatach; publikacje, nagrody, drugi kierunek, itp.).
 5. Oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą. Wymagany poziom to minimum B2. Akceptowane formy potwierdzenia to: certyfikat (Cambridge, TOEFL, etc.), zaświadczenie z Jagiellońskiego Centrum Językowego, certyfikat ze szkoły językowej, zaświadczenie lektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o zaawansowanej znajomości języka przez studenta.
 6. (W przypadku studentów III roku studiów pierwszego stopnia): Wymagane jest dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu na studia najpóźniej do 30 lipca.

Dokumenty dodatkowe, których nie da się złożyć poprzez system USOSWEB prosimy o przesłanie drogą mailową w postaci skanów dokumentów na adres mailowy: isp@uj.edu.pl

Komisja konkursowa ustali listę rankingową w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Punktacja

Waga kryterium

Średnia ocen

0-3 pkt

25%

Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia

0-3 pkt (1 pkt za każdy poziom od B2 wzwyż)

25%

Aktywna działalność w organizacjach studenckich i społecznych

0-3 pkt

25%

Ukierunkowane plany edukacyjne i naukowe

0-3 pkt

25%

 

O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd zadecyduje komisja konkursowa w składzie:

 1. Koordynator programu Erasmus+ – przewodniczący
 2. Z-ca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych ds. dydaktycznych
 3. Przedstawiciel studentów

Obowiązkowy jest test językowy OLS. Dotyczy to języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, portugalskiego, szwedzkiego, bułgarskiego, chorwackiego, węgierskiego, słowackiego, rumuńskiego, fińskiego.

Test odbywa się on-line przed wyjazdem i po powrocie ze stypendium.

Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, lecz niektóre uczelnie życzą sobie przesłanie wyniku.

Możliwe jest odbycie kursów językowych OLS.