Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

e-mail: zbyslaw.dobrowolski@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ. Pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor blisko 100 opracowań naukowych, w tym kilkunastu monografii.  M.in. wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe monografii „Kontrola wydatków publicznych w demokracji amerykańskiej", opracowań poświęconych problematyce sprawności kontroli zarządczej, przeciwdziałaniu korupcji, anglojęzycznej monografii o patologiach organizacyjnych. Promotor kilku dysertacji doktorskich oraz recenzent w postępowaniach habilitacyjnych, jak też dziesiątek opracowań naukowych. Członek redakcji naukowych, rad naukowych czasopism, komitetu naukowego, rady programowej konferencji naukowych. Promotor lub recenzent ponad 150 prac magisterskich lub licencjackich.

Swoją uwagę skupia na następujących obszarach badań: zasady i warunki sprawnego zarządzania w sektorze publicznym, patologie organizacyjne, zasady współdziałania organizacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z finansów publicznych, kontroli zarządczej. zarządzania finansami lokalnymi, kontroli i nadzoru w administracji publicznej, a także w ramach programu Erasmus w języku angielskim.

Wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie wynikające z ponad 25 letniej praktyki zawodowej w sektorze publicznym, w tym na stanowiskach kierowniczych, przekazuje nie tylko studentom ale także, w ramach międzynarodowej działalności eksperckiej. Autor licznych opracowań zawodowych poświęconych problemom zarządzania organizacjami publicznymi. Współtwórca trzech światowych standardów oraz wytycznych Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli Państwowej (International Organization of Supreme Audit Institution -INTOSAI), skupiającej organizacje publiczne z ponad 180 krajów. Jedyny w Polsce pracownik naukowy będący ekspertem INTOSAI.

Ekspert kilkunastu przedsięwzięć międzynarodowych, w tym organizowanych przez OECD lub Unię Europejską, służących poprawie zarządzania organizacjami międzynarodowymi w innych krajach.  Na zaproszenie Kontrolera Generalnego Stanów Zjednoczonych współtworzył i współprowadził wraz z amerykańskim przedstawicielem najwyższego organu kontroli USA  seminaria i warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla pracowników najwyższych organów kontroli państwowej z 10 krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Polski przedstawiciel na konferencjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Dublinie i Pradze w 2012 r.

Pełnił funkcję redaktora naczelnego The International Journal on Government Financial Management, wydawanego przez the International Consortium on Governmental Financial Management, St. Michael's Maryland USA. Członkiem tej prestiżowej organizacji są m.n. EY, USAID IG, IIA, KPMG.

Monografie:

Autor dziesiątek opracowań naukowych. M.in. wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe monografii „Kontrola wydatków publicznych w demokracji amerykańskiej", a także anglojęzycznej monografii poświęconej problematyce zaufania, patologii organizacyjnych. Promotor dysertacji doktorskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z finansów publicznych kontroli zarządczej, instrumentów finansowania polityki społecznej, zarządzania finansami lokalnymi, kontroli i nadzoru w administracji publicznej.

Wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie wynikające z ponad 20 letniej praktyki zawodowej w sektorze publicznym przekazuje nie tylko studentom ale także, w ramach międzynarodowej działalności eksperckiej. Autor licznych opracowań zawodowych i innych poświęconych problemom patologii organizacyjnych oraz współczesnym problemom zarządzania organizacjami publicznymi. Współtwórca światowych wytycznych INTOSAI.

Uczestnik wielu przedsięwzięć międzynarodowych. Uczestniczył w działalności Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Instytucji Kontroli Państwowej (International Organization of Supreme Audit Institution – INTOSAI). Ponadto na imienne zaproszenie Kontrolera Generalnego Stanów Zjednoczonych współuczestniczył w realizacji programu szkoleniowego przeznaczonego dla przedstawicieli organów kontroli państwowej z krajów kandydujących do UE. W 2004 roku wraz z przedstawicielami kanadyjskiego najwyższego organu kontroli państwowej uczestniczył w doskonaleniu metodyki kontroli organizacji publicznych przez najwyższe organy kontroli państwowej z Azji i krajów europejskich spoza Unii Europejskiej. W 2006 roku, jako ekspert, współuczestniczył w programie „Suport and Bridging Activities for the SAI" zorganizowanym przez Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), którego celem było doskonalenie zarządzania albańskim najwyższym organem kontroli państwowej. Przedstawiciel Polski i panelista na konferencjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Dublinie i Pradze w 2012 r.

Pełnił funkcję redaktora naczelnego The International Journal on Government Financial Management, wydawanego przez the International Consortium on Governmental Financial Management, St. Michael's Maryland USA.