Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Mateusz Lewandowski

Jednostka: Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

e-mail: mateusz.lewandowski@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. projektowania usług publicznych, innowacji, efektywności, gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest autorem lub współautorem ponad 30 innych opracowań naukowych, opublikowanych w formie monografii, artykułów naukowych lub rozdziałów w monografiach. Jego publikacje ukazały się w uznanych międzynarodowych czasopismach jak Public Management Review, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Sustainability oraz w renomowanych wydawnictwach w tym Emerald, Springer, Oxford Brookes University. Jest współzałożycielem SIG Design-Led Approaches to Renewing Public Management and Governance działającej w ramach międzynarodowej sieci IRSPM. W latach 2017-2018 kierował projektem badawczym „Zarządzanie efektywnością i jakością informacji w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, finansowanym przez NCN w ramach programu SONATA (nr 2016/21/D/HS4/00716). Jest członkiem rady programowej International Journal of Management in Education, a także  członkiem towarzystw naukowych: The European Academy of Management (EURAM) oraz The International Research Society for Public Management (IRSPM). Jako recenzent współpracuje m.in. z Journal of Cleaner Production, Public Management Review, European Management Journal, Baltic Journal of Management, Journal of Organizational Change Management, Sustainability. Pracuje także jako konsultant w projektach wdrożeniowych w sektorze publicznym i działa społecznie jako członek Rady Programowej Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Lewandowski2

https://publons.com/author/1189396/mateusz-lewandowski#profile

 • Lewandowski, M., (2013), Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Wydawnictwo Con Arte, Katowice.
 • Lewandowski, M., (2011), Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury, Wydawnictwo Con Arte, Katowice.

 • Lewandowski, M., Dudzik, A., Ingersleben M. (2017), Zarządzanie publiczne w sektorze kosmicznym, ISP UJ, Kraków.
 • Kożuch, B. Kożuch, Ł. Sułkowski,  E. Bogacz-Wojtanowska, M. Lewandowski,  K. Sienkiewicz-Małyjurek, A.Szczudlińska-Kanoś S.Jung-Konstanty (2016), Obszary Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.

 • Lewandowski, M., & Kożuch, B. (2017) (eds.). Public Sector Entrepreneurship and the Integration of Innovative Business Models (pp. 1-309). Hershey, PA: IGI Global.

 • Lewandowski, M., (2019) Public managers’ perception of performance information: the evidence from Polish local governments, Public Management Review, vol. 21 no. 7, pp. 988-1010.

 • Lewandowski, M., (2019) Organizational Drivers of Performance Information Use: The Perspective of Polish Local Governments, Transylvanian Review of Administrative Sciences 15(58 E), pp. 5-99.

 • Lewandowski, M., (2019), How university misses a trick : the perspective of bad design [in] Sułkowski Ł., Wach K. (eds.) Doskonalenie systemów organizacyjnych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 79-90.

 • Lewandowski, M., Dudzik, A. (2019), Rola uczelni wyższych w polskim sektorze kosmicznym [in] Sułkowski Ł, Górniak J. (eds.), Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  2019, pp. 275-289.

 • Lewandowski, M., (2018), Public Sector and Circular Business Models: From Public Support Towards Implementation Through Design, in Moratis, Lars, Melissen, Frans, Idowu, Samuel O. (Eds.) Sustainable Business Models Principles, Promise, and Practice, Springer International Publishing.
 • Lewandowski, M., (2018), Refocusing Performance Management through Public Service Design?, in Andrea Bonomi Savignon , Luca Gnan , Alessandro Hinna , Fabio Monteduro (ed.) Cross-Sectoral Relations in the Delivery of Public Services (Studies in Public and Non-Profit Governance, Volume 6) Emerald Publishing Limited, pp.1 - 21
 • Lewandowski, M., (2017), Deconstructing Design to Facilitate its Research Within Public Service Organizations, International Journal of Contemporary Management, 16(3).
 • Baran, G., Lewandowski, M., (2017), Design thinking in public management, in B. Wróbel i inni (eds), The complex identity of public management : aims, attitudes, approaches, ISP UJ, Kraków Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kożuch, B. Lewandowski. M. (2017), Contemporary organizational humanism – overview [w:]  B. Kożuch, Ł. Sułkowski (eds.), Reflections about Contemporary Management, Peterlang.
 • Lewandowski M., Public Organizations and Business Model Innovation: The Role of Public Service Design. In Lewandowski M., & Kożuch B. (eds.) Public Sector Entrepreneurship and the Integration of Innovative Business Models, Hershey, PA: IGI Global.
 • Lewandowski M., Adjusting Business Models to Circular economy – Key Challenges for Public Managemers and Policymakers. In A. Jabłoński (ed.) Business Models. Strategies, Impacts and challenges, Nova Publishers, New York. pp.69-82.
 • Lewandowski, M. How cultural organisations use digital technologies to enhance circular business models. International Journal of Environmental Policy and Decision Making, Vol. 2, No. 2, p. 79-97.
 • Lewandowski, M., Dudzik, A. Przedsiębiorczość jako zestaw kompetencji wpływający na generowanie innowacji w szkole, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, tom 8, nr 2, s. 117-136
 • Lewandowski, M., Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the Conceptual Framework, Sustainability 8 (1), 43
 • B. Kożuch M. Lewandowski, Współczesny humanizm organizacyjny – zarys problematyki [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu,ISP UJ, Kraków.
 • Lewandowski, M. Kierunki zastosowania innowacji w usługach kulturalnych jako innowacji społecznych, w: E. Wszendybył-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty, TNOIK, Toruń 2016.
 • Kożuch, B., Karna, W., Lewandowski, M., (2015) Modele kompetencyjne pracowników jako narzędzie doskonalenia ZZL w organizacjach publicznych. W: (K. Krukowski, M. Siemiński, red.) Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Lewandowski, M.(2015), Types of Innovations in Cultural Organizations. International Journal of Contemporary Management, 14(1):67-78
 • Lewandowski, M.(2015), Effects of Innovations with Regard to Cultural Services Across Cultural Institutions, Forum Scientiae Oeconomia, 3(1).
 • Lewandowski, M., Kożuch, B., Karna, W. (2014), Bariery we wdrażaniu systemu rozwoju kompetencji kadr w urzędach gminy, [w] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 222-229.
 • Lewandowski, M., Innowacje usługach instytucji kultury, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Usługi 2014. Tom 3. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, nr 335, s. 264-278
 • Jabłoński, T., Lewandowski, M., (2014), Role menedżerskie koordynatora projektów unijnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, Zarządzanie Publiczne, nr 2/2014.
 • Lewandowski M., (2014), Czynniki utrudniające samodzielne opracowywanie planów strategicznych przez pracowników instytucji kultury. W: Ł. Wróblewski (red.) Zarządzanie w instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa 2014. s. 61-70.
 • Lewandowski M., (2014), Operacjonalizacja modelu sprawności w zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury. W: Ł. Wróblewski (red.) Zarządzanie w instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa 2014. s. 71-80.
 • Jabłoński, T., Lewandowski, M. (2013). Operacjonalizacja kryteriów oceny sprawności zarządzania projektami realizowanymi przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach PO KL. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 11, część II, s. 29–37.
 • Lewandowski M. (2013). Managerial Innovation Effects in Public Cultural Institutions – Monitoring Issues. International Journal of Contemporary Management, Vol. 12, No. 3. s. 66-79.
 • Lewandowski M. (2013). Sprawność zarządzania instytucjami kultury. Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 168, s. 139-151.
 • Lewandowski, M., (2013), How to monitor the effects of managerial innovation in public cultural institutions [w:] Knowledge and Learning: Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Knowledge and Learning International Conference 2013.
 • Lewandowski, M., (2013), Introduction to Academic Entrepreneurship, [w:] A. Szopa, W. Karwowski, & P. Ordóñez de Pablos (Eds.), Academic Entrepreneurship and Technological Innovation: A Business Management Perspective (pp. 1-28). Hershey, PA: Information Science Reference 2013. doi:10.4018/978-1-4666-2116-9.ch001.
 • Lewandowski, M., (2011), Korzyści wdrażania innowacji organizacyjnych w publicznych instytucjach kultury, Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych nr 3(15)/2011, s. 25-37.
 • Lewandowski, M., (2011), Sprawność zarządzania z perspektywy humanistycznej, „Współczesne Zarządzanie", nr 1/2011, s.106-115.