Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr Jakub Kołodziejczyk

 • Przywództwo edukacyjne i jego wpływ na uczenie się i rozwój
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży i profilaktyka
 • Organizacja i zarządzanie zespołami wielodyscyplinarnymi
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi w organizacji

 • Psychologia zarządzania
 • Prewencja i profilaktyka społeczna
 • Statystyka opisowa
 • Kierowanie zespołami
 • Systemy edukacyjne

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Uniwersytet Jagielloński

Magister psychologii, Uniwersytet Jagielloński

 • ekspert w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek”
 • ekspert w projektach "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” etap II i III
 • ekspert w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”
 • ekspert w projekcie "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce"
 • kieruje projektem „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”

 • Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce: raport z badań. Dorczak R., Kasprzak T., Kołodziejczyk J., Mazurkiewicz G., Oszmaniec M., Trzópek-Paszkiewicz M., Van Anh D., Wlczak B., red. Dorczak R., Kołodziejczyk J. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Madalińska-Michalak J., Kołodziejczyk, J. Przywództwo i zarządzanie w szkole : w poszukiwaniu równowagi. [W:] G. Mazurkiewicz (red.) Przywództwo edukacyjne : zaproszenie do dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków s. 121-134.
 • Kołodziejczyk, J. (2015) Leadership and management in the definitions of school heads. Athens Journal of Education Nr 2, s. 123-135.
 • Kołodziejczyk, J. Walczak B., (2015) Agresja i przemoc w polskich szkołach : perspektywa socjoekologiczna. Ruch Pedagogiczny Nr 1/2015,  s. 35-47.
 • Kołodziejczyk, J. (2011) Partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarządzaniu szkołą, [w:] Mazurkiewicz G., (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków.
 • Kołodziejczyk, J. The pathways of leadership's indirect influence on students' learning processes. [W:] END 2015 : International Conference on Education and New Developments, 27-29 June, Porto, Portugal : proceedings.

 • Athens Journal of Education (Reviewers’ Board)
 • Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (redaktor tematyczny, recenzent)