Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: grzegorz.mazurkiewicz@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

Pracuje w Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach związanych z edukacją (Szkoły – szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, Departament Edukacji Stanu Ohio, Uniwersytety Stanowe w Columbus i w Bowling Green w Ohio-USA, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej). Jest socjologiem (absolwentem Uniwersytetu Śląskiego), ukończył również studia z zakresu zarządzania oświatą na Ohio State University w USA.

Kierował różnymi projektami edukacyjnymi dotyczącymi ewaluacji szkół, kształcenia i doskonalenia przywódców edukacyjnych, jakości procesu nauczania i uczenia się, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brał udział, w roli badacza i eksperta, w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, ewaluacji w oświacie, aktywnych metod nauczania.

Badając edukację i sposoby usprawniania procesów edukacyjnych nie ogranicza się do jakiegoś fragmentu szkolnej rzeczywistości, ale przygląda się problemom w możliwie jak najszerszej perspektywie wychodząc z założenia, że niemożliwa jest zmiana w edukacji bez zmiany społecznej. Przedmiotem badawczych poszukiwań są przywództwo edukacyjne, polityka edukacyjna, zarządzanie w oświacie, jakość edukacji, równość szans edukacyjnych (zwłaszcza w perspektywie nierówności między płciami), edukacja interkulturowa oraz postawy i zachowania nauczycieli. Równolegle do badań nad polityką edukacyjną krytycznej refleksji poddaje zawód nauczyciela – jego specyfikę, motywacje, drogi rozwoju i założenia teoretyczne. Głównym przedmiotem zainteresowania i badań byli i są ludzie w sytuacjach społecznych oraz instytucje jakie dzięki tym interakcjom powstają. Zdobywając doświadczenie badawcze i budując perspektywę teoretyczną badał również duże zbiorowości powstające w wyniku aktywności związanych ze sportem i turystyką. Praca magisterska, a później doktorat i kilka artykułów badawczych traktowały o tworzeniu rzeczywistości społecznej przez interakcje kibiców piłkarskich oraz interakcje turystów i gospodarzy w popularnych destynacjach turystycznych.

W latach 2009-2015 był koordynatorem i kierownikiem merytorycznym projektu Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły (prowadzonego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Erą Ewaluacji).

W latach 2012-2015 był kierownikiem merytorycznym projektu Przywództwo i zarządzanie w edukacji - przygotowanie i wprowadzenie krajowego systemu kształcenia, doskonalenia i wsparcia dyrektorów szkół.

W latach 2014-2016 kierował zespołem ekspertów tworzących system ewaluacji szkół w Arabii Saudyjskiej.

W latach 1999-2006 kierował programem Szkoła Ucząca Się prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym wspierano szkoły w budowaniu systemu zapewniania jakości na podstawie autoewaluacji i dzięki współpracy nauczycieli.

W 2012 roku zakończył projekt badawczy „Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych", w którym badał założenia dyrektorów szkół wobec edukacji i przywództwa.

W 2007 roku uczestniczył w projekcie badawczym dotyczącym uczenia się dorosłych finansowanym przez Komisję Europejską a prowadzonym przez PLATO na Uniwersytecie w Leiden (ALPINE – Adult Learning Professions in Europe. A study of the current situation, trends and issues., a w 2008 roku w projekcie badawczym skoncentrowanym na kadrze trenerskiej pracującej w sektorze nieformalnego kształcenia zawodowego prowadzonym przez tą samą instytucję (VET trainers in public and private training institutions. Research voor Beleid, PLATO University Leiden).

W latach 2006-2007 pełnił funkcję konsultanta w programie PHARE w Rumunii gdzie odpowiadał za model rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników ośrodków doskonalenia (White Young Green Consultant in PHARE program: Technical Assistance to Support the National Centre for Staff Training in Pre-University Education (NCTPE) – Wsparcie i restrukturyzacja Narodowego Centrum Edukacyjnego dla personelu systemu oświatowego.

W latach 2003-2004 prowadził indywidualny projekt badawczy Płeć w edukacji, zajmując się na mechanizmach tworzenia ról płciowych wśród nastolatków w szkołach. Projekt finansowany był przez Biuro Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State).

W latach 2002-2003 był członkiem zespołu badawczego zajmującego się rolą instytucji centralnych w zarządzaniu edukacją w zdecentralizowanych systemach Europy Środkowej. Projekt pod nazwą Local Government Initiative koordynowany był przez Open Society Institute w Budapeszcie.

W tych samych w latach 2002-2003 prowadził indywidualny projekt badawczy dotyczący postaw nauczycieli wobec ich profesji finansowany przez Biuro Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State).

 • Mazurkiewicz, G., Dorczak, R., Lost in translation: challenges in educational evaluation in Poland, w: School Evaluation with a Purpose. Challenges and Alternatives, Ottesen, E., Stephens, F. (eds.),  Routledge, London and New York 2019.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Przyszłość przywództwa edukacyjnego. Tylko martwe ryby płyną pod prąd, w: Przywództwo nauczycieli, J. Madalińska-Michalak (red), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.
 • Mazurkiewicz, G., Kołodziejczyk, J., Zagospodarowywanie wyobraźni. Inspiracje dla przywództwa i zarządzania edukacyjnego,  Zarządzanie Publiczne No. 1 (41) (2018): p. 11-23.
 • Mazurkiewicz, G., Kołodziejczyk, J., Management and education during the times of interregnum, w: Jałocha, B., Lenart-Gansiniec, R., Bogacz-Wojtanowska. E., Prawelska-Skrzypek, G. (eds.), The complex identity of public management : aims, attitudes, approaches, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Kraków 2017.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Ewaluacja w edukacji. Dylematy systemu ewaluacji oświaty w Polsce, Zarządzanie Publiczne No. 1 (33) (2016): p. 17-26.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Teoria ewolucji. Od uczących się jednostek do uczącej się wspólnoty, w: G. Mazurkiewicz (red.), Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Ewaluacja jako nadzieja. Gdy edukacji potrzeba kulturowej zmiany, w: G. Mazurkiewicz (red.) Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Przywództwo edukacyjne. Zmiana paradygmatu, w: G. Mazurkiewicz (red.) Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Budowanie przywództwa edukacyjnego. Propozycja dla przyszłości polskiej edukacji, w: G. Mazurkiewicz, R. Dorczak (red.) Przywództwo edukacyjne. Próba zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Władcy umysłów – wielogłos w procesie podejmowania decyzji o edukacji. Tworzenie, wspólnota, zarządzanie, w: B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.) Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Śliwa Maciej, Zachorowska-Mazurkiewicz Anna. Active (global) citizenship: necessity or fashion? w: CGS Studies; vol. 4 2015, Society and nation in transnational processes in Europe, 2015. p. 301-326, ISBN 978-1-4438-7628-5.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Przywództwo edukacyjne – ambitny projekt zmiany, w: S. M. Kwiatkowski, J. Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Teachers as Citizens. Professional Preparation and Development, w: T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (red.) Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York 2014.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Nauczyciele – odpowiedzialni obywatele: poradnik pozytywnego myślenia, w: G. Mazurkiewicz (red.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Teachers as citizens in times of uncertainity and globalization, w: Ohio Social Studies Review, Spring 2014, Volume 51, Issue 1.
 • Mazurkiewicz, G., B. Walczak and M. Jewdokimow, "Implementation of a New School Supervision System in Poland", OECD Education Working Papers, No. 111, OECD Publishing 2014.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Robin Precey, Leadership for Inclusion: An Overview, w: G. Mac Ruairc, E. Ottesen, R. Precey (Red.) Leadership for Inclusive Education, Sense Publishers, Rotterdam 2013, s. 105-121.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Staff Development for Inclusion, w: G. Mac Ruairc, E. Ottesen, R. Precey (Red.) Leadership for Inclusive Education, Sense Publishers, Rotterdam 2013, s. 149-163.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Education in Crisis? Task and development of educational leaders, w: B. Kożuch (red.) Przedsiębiorczosć i Zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 13, Część II Modele biznesowe, Łódź 2013, ISNN 1733-2486, s. 41-52.
 • Mazurkiewicz, G., Fischer, J.M., Crossing the frontiers. Peer coaching and self- managing in the process of the professional development in multicultural environment, w: Journal of Intercultural Management, Volume 5, Number 3, October 2013
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Przywództwo edukacyjne: kierunki myślenia o roli dyrektora, w: G. Mazurkiewicz (Red.) Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: zasady i wartości, w: G. Mazurkiewicz (Red.) Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Mazurkiewicz, G., Walczak, B., Obedience, Sabotage, Autonomy: power games within the educational system, w: Power and Education, Volume 4 Number 1 2012, ISNN 1757-7438, s. 73-82.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Educational leadership with eyes and hearts wide open. W Townsend, T. and MacBeath, J. (Red) International Handbook on Leadership for Learning, New York: Springer, 2011.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Przywództwo dla uczenia się. Jak wyjść poza schemat? W: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, I. Nowosad (red), Diffin, Warszawa 2011.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Równość szans zaprzepaszczona: nowi obywatele i „starzy" nauczyciele, w: Bartosz, B. (red.) Kobiecość i męskość. Komunikacja. Relacje. Społeczeństwo, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Edukacja w czasach globalizacji: niespełniona obietnica likwidacji nierówności, w: Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Mazurkiewicz Grzegorz,  Ewaluacja zewnętrzna w kształtowaniu celów działania, systemu wartości i kultury organizacyjnej szkoły, w: E. Augustyniak (red.), Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwo AGH, s. 259-265.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Model i system wartości, w: Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy, B. Niemierko, K. Szmigiel (red.), XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 23-25 września 2011, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, s. 311-321.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Educational leadership. Key elements supporting teaching and learning,  w: Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 2/2011, ISNN 1643-5494, s. 84-88.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, w: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, J. Michalak, M. Kwiatkowski (Red.), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 119-135.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Zarządzanie szkołą w zmieniającej się rzeczywistości, w: Humanistyka i Zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, Górski, P. (Red), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Edukacja wielokulturowa elementem rozwoju, czyli o pożytkach wyjścia ze szkoły, w: Między kulturami. Edukacja wielokulturowej rzeczywistości, Dąbrowa, E., Markowska – Manista, U. (Red.), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009, s. 26-37.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, William Armaline, Kathy Farber, In Search of Democratic Education. Creating Myth, False Promise or Bright Future?, w: United States and the World: from Imitation to Challenge, Mania, A., Wordliczek, Ł. (Red.), Jagiellonian University Press Krakow 2009, s. 47-59. 
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Education – a forgotten art, w: Mazurkiewicz, G., Fischer, J. (red.), Designing authentic education for democracy, Expedition Inside Culture, Kraków, Bowling Green 2009.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Adult educators: an example of the new approach to lifelong learning in Poland, w: European Journal of Education, Research, Development and Policy, Vol. 44, No. 2, 2009, s. 243-255, ISSN 0141 8211.
 • Lucian Ciolan, Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, Shades of grey: teachers beliefs and the shaping of democratic education, w: Reperere. Revista de stiintele educatiei, Anul II, nr 2/2009, Editura Universitatii din Bucuresti (Wydawnictwo Uniwersytetu w Bukareszcie), Bukareszt 2009, ISSN 1844 5101.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, William Armeline, Conversation, dialog and deliberation: leaders moving towards the democratization of school reform, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 4, 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, ISSN 1896 0200.
 • Lucian Ciolan, Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, Facing two direction at once: Romanian, Polish and Midwestern US teachers beliefs about efficacy and their work with less capable and bright students, w: Education facing contemporary world issues, proceedings of the International Conference EduWorld 2008, Pitesti, 5-8 June 2008. ISSN: 1844-6264, University of Pitesti Press.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Bezradność szkoły. Jakich szkół potrzebuje społeczeństwo wiedzy?, w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie. K. Piech, E.Skrzypek (red.) Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 294-311.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Kształcenie dziewcząt i chłopców. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja?, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Inequality and teachers' beliefs: the reality of equal opportunities in Polish schools, w: Teaching Citizenship, A. Ross (red.), CICE Publication, London 2005.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Strategy and Quality in Education: Poland. W: Decentralization and the Governance of Education. The State of Education Systems in Bosnia and Herzegovina, Poland and Romania. P. Rado (red.), Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute, Budapest 2004, s. 39-67.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Hidden curriculum in boys' and girls' education; Are we really preparing "new" citizens? W: Experience of Citizenship. A. Ross (red.), Children's Identity and Citizenship in Europe, London 2004, s. 299-309.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Odcienie szarości. Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu. Raport z badań, Zabrze 2003.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, How professional dialogue prevents burnout, w: Keeping Good Teachers. M. Scherer (red.), Association for Supervision and Curriculum Development 2003, s. 169-176.