Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi

e-mail: ewa.bogacz-wojtanowska@uj.edu.pl

USOSweb

Nauka Polska

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącą Międzywydziałowej Komisji Interdyscyplinarnej-Zarządzanie Kulturą i Mediami, Polska Akademia Umiejętności oraz członkiem międzynarodowych sieci współpracy, np.  The Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA) czy Una Gender Eqality Network (UGEN)

Pełni funkcje doradcze i eksperckie w przygotowywaniu raportów, badań i analiz dla rządowych, centralnych i regionalnych instytucji publicznych, jak również polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych (NESsT, IPA), a także zajmuje się projektami wdrożeniowymi i poprawiającymi jakość zarządzania, dla instytucji krajowych i międzynarodowych. Ponadto jest kierownikiem i członkiem kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie funkcjonowania sektora publicznego (w tym szkolnictwa wyższego) i organizacji pozarządowych.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności zarządzania organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, funkcjonowania różnorodnych form organizacyjnych i struktur kształtujących się społeczeństwie obywatelskim oraz sytuacji kobiet w życiu społecznym. W badaniach wykorzystuje badania jakościowe i ilościowe oraz podejście action research.

Dorobek naukowy obejmuje autorstwo czterech monografii naukowych, współautorstwo dziesięciu monografii naukowych oraz redakcję czternastu monografii naukowych, a także publikację ponad stu artykułów, opracowań i ekspertyz z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i publicznymi oraz problematyki ekonomii społecznej w Polsce.

Więcej informacji o publikacjach:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Bogacz-Wojtanowska

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4432-3560

 • Universities, Stakeholders and Social Mission: Building Cooperation Through Action Research, Routledge, 2022, Taylor & Francis Group, LLC (współautor)
 • Effects of the pandemic crisis on social enterprise: a case study from Georgia, 2022, Economics & Sociology, 15 (2), 312-334 (współautor)
 • Opening the doors of the ivory tower: action research as a tool supporting cooperation between universities and external organizations, 2021, Shani (Rami) Abraham B., Noumair Debra A (eds.), Research in Organizational Change and Development, ISSN 0897-3016, vol. 29, 143-171 (współautor)
 • Project-Based Work and Sustainable Development—A Comparative Case Study of Cultural Animation Projects, 2020, 12(16), 6519 (współautor)
 • Polish women networking practices initiated by non-governmental organisations : comparative case study, 2020, Proceedings of the International Conference on Gender Research, ISSN 2516-2802, eISSN 2516-2810, 116-122  (współautor)
 • Action research w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (współautor)
 • Catholic Coachella’, ‘Papal Rock Concert’? Case Study of the World Youth Day in Cracow as an Example of a Successful Religious Project, 2019, Journal of Intercultural Management, vol. 11, Issue 2, pp. 47–71 (współautor)
 • Unsustainable power distribution? Women Leaders in polish Academia, 2019, Economics and Sociology, 10 (2), 21-32 (współautor)
 • Siłaczki, szefowe, społeczniczki: Polki, organizatorki, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (współredaktor)
 • Condemned to manage: women managing cooperative stores in Poland in the period of socialism (1945-1989), 2019, [in:] P. Paoloni, M. Paoloni, S. Arduini (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference on Gender Research ICGR 2019, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, pp. 86-93 (współautor)
 • Między zatrudnialnością a artystyczną wizją. Problemy zarządzania uczelniami artystycznymi w Polsce, 2019, w: Ł. Sułkowski, J. Górniak (red.), Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni, WUJ, Kraków
 • Projectification of a global organization – case study of the Roman Catholic Church, 2019, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 12 No. 2, pp. 298-324 (współautor)
 • The Role of Trust in Sustainable Heritage Management Networks. Case Study of Selected Cultural Routes in Poland, 2019, Sustainability, 11 (10), 2844 (współautor)
 • The forgotten skill”: about the gaps in teaching about cooperation at higher schools of art in Poland, 2019, In: C. L. Gómez, M. I. López, & T. A. Candel (eds.), ICERI 2019: 12th International Conference of Education, Research and Innovation: Seville (Spain), 11-13 November 2019: conference proceedings (pp. 5657–5663). Seville: IATED Academy. doi:10.21125/iceri.2019.1361 (współautor)
 • The influence of higher schools of art on the trajectories of the artistic success of their graduates: case study from Poland, 2019, In: C. L. Gómez, M. I. López, & T. A. Candel (eds.), ICERI 2019: 12th International Conference of Education, Research and Innovation: Seville (Spain), 11-13 November 2019: conference proceedings (pp. 5643–5650). Seville: IATED Academy. doi:10.21125/iceri.2019.1356 (współautor)
 • The Role of Trust in Sustainable Heritage Management Networks. Case Study of Selected Cultural Routes in Poland, 2019, Sustainability, 11 (10), 2844 (współautor)
 • Networks or Structures? Organizing Cultural Routes Around Heritage Values. Case Studies from Poland, 2018, Humanist Management Journal, Vol. 3, No. 2, pp 253–277 (współautor)
 • Networks or Structures? Organizing Cultural Routes Around Heritage Values. Case Studies from Poland, 2018, Humanistic Management Journal, Vol. 3, No. 2, pp 253–277 (współautor)
 • Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce, 2018, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów i Małopolskich, Kraków (współautor)
 • Dialog obywatelski w Krakowie. Ewaluacja Centrum Obywatelskiego - kontynuacja, 2018, t. 6, Nowy Targ, Wydawnictwo ToC (współautor)
 • Employability issues and trends in artistic higher education: case study from Poland, 2018, In: Proceedings of 11th International Conference of Education, Research and Innovation, Gómez Chova, L., López Martínez, A., Candel Torres, I. (eds.), Seville: IATED Academy, s. 3459-3464 (współautor)
 • A Glass Cliff or a Challenge? Women Managing Local Funds, 2018, In: A. Azevedo, A. Mesquita (eds.), Proceedings of the International Conference on Gender Research ICGR 2018, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, pp. 61-70 (współautor)
 • Project Portfolio Management: Tool for Strategy Implementation in Non- Governmental Organizations, 2017, In: L.L. West, A. Worthington (eds.), Handbook of Research on Emerging Business Models and Managerial Strategies in the Nonprofit Sector, IGI Global- APPA Book Series (współautor)
 • The complex identity of public management: Aims, Attitudes, Approaches, 2017, Monographs and Studies of the Jagiellonian University Institute of Public Affair, Kraków (współautor)
 • Directions of changes in the management of Polish NGOs in processes of governmentalisation and marketisation, 2017, In: Jałocha B., Lenart-Gansiniec R., Bogacz-Wojtanowska E., Prawelska-Skrzypek G. (eds), The complex identity of public management: Aims, Attitudes, Approaches, Monographs and Studies of the Jagiellonian University Institute of Public Affair, Kraków, p. 87-103 (współautor)
 • Nieco inny trzeci sektor: studia przypadków, 2017, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków (współredaktor)
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, 2016, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ (współredaktor))
 • Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, 2013, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 • Przewodnicząca zespołu sterującego Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future, 2020, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości UJ
 • Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego, 2015-2021, realizowany w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej i w Instytucie Spraw Publicznych (Uniwersytet Jagielloński) w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (Urząd Miasta Krakowa)
 • Strategia Terytorialna dla Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, 2021, realizowany przez PCG Polska i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Współpraca biznesu z podmiotami ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego, 2021, realizowany przez PCG Polska i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Audyt projektów zawierających komponent digitalizacyjny, 2019, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości „UNIFIT.PL”, 2017-2019, realizowany w ramach programu MNiSW „Dialog” w UJ
 • Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, 2017-2019, projekt finansowany ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 • Analizy popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego, 2017-2018, realizowany przez PCG Polska i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • RATIO – działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych (regional actions to innovate operational programmes), Małopolska Rada Interesariuszy, realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz 8 partnerów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Interreg Europa
 • Ogólnopolskie badanie losów zawodowych absolwentów uczelni artystycznych, 2016-2018, realizowany w ramach Programu Obserwatorium Kultury, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury