Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

szlifujemy talenty od 1997 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

Rekrutacja na studia nie jest prowadzona

Nasza propozycja studiów kierowana jest do pracowników sektora publicznego, którzy chcą nabyć kompetencje w zakresie kontroli zarządczej, niezbędnej i obligatoryjnej w funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych. Studia te są wartościową szansą rozwoju, jak pokazuje długoletnia praktyka, również dla osób z innych organizacji, w tym dla kierownictwa i pracowników przedsiębiorstw i spółek. Kontrola zarządcza stosuje bowiem rozwiązania przyjęte w biznesie. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców, a także praktyków z dorobkiem międzynarodowym. Warunkiem zaliczenia będzie nie tylko uczestnictwo w zajęciach ale także przygotowanie pracy dyplomowej.

1. Przedstawienie problematyki praktycznego zastosowania standardów kontroli zarządczej przez jednostki sektora publicznego. Kształcenie profesjonalnych kadr zajmujących się zarządzaniem w organizacjach publicznych.

2. Przekazanie teoretycznych podstaw i praktycznych rozwiązań z zakresu procesów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych.

3. Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania publicznego.

4. Podwyższenie indywidualnych kompetencji słuchaczy polegających na zarządzaniu organizacjami publicznymi w sposób efektywny, skuteczny, oszczędny.

Program studiów

I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych

 1. Finanse publiczne - 5 h (dr Arkadiusz Babczuk)
 2. Dyscyplina finansów publicznych - 10 h (dr Arkadiusz Babczuk)
 3. Budżet zadaniowy jako element zarządzania aktywami publicznymi – 15 h (dr hab., Artur Jacek Kożuch, prof. WAT)
 4. Rachunkowość zarządcza – 15 h (dr hab., Artur Jacek Kożuch, prof. WAT)
 5. Podstawowe zasady zamówień publicznych – 5 h (Przemysław Grosfeld, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie)

II. Kontrola zarządcza

 1. Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego – 5 h (dr hab. Zbysław Dobrowolski prof. UJ – wprowadzenie, 1 h/dr Andrzej Kurkiewicz – 4h)
 2. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – 5 h (dr Andrzej Kurkiewicz)
 3. Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych – 20 h (Mariusz Sujka)
 4. Samoocena kontroli zarządczej – 20 h (dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ 19h; dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ- 1h)

III. Zarządzanie organizacjami publicznymi

 1. Podstawy zarządzania publicznego – 5 h (dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ)
 2. Metody i techniki w rozwiązywaniu problemów zarządzania – 10 h (dr inż. Janusz Sasak)
 3. Planowanie działalności – 10 h (dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, prof. UJ)
 4. Organizowanie – 10 h (dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ)
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi – 25 h (prof. dr hab. Mieczysław Morawski)
 6. Kontrolowanie – 5 h (dr Jacek Uczkiewicz)
 7. Metody zarządzania – 15 h (dr Wioleta Karna)
dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

Kierownik studiów podyplomowych. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca światowych standardów ISSAI 130 oraz wytycznych Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Audytu Państwowego (International Organization of Supreme Audit Institution -INTOSAI), skupiającej ponad 190 organizacji publicznych z całego świata. Ekspert dziesiątek przedsięwzięć międzynarodowych, w tym organizowanych przez OECD, Unię Europejską i INTOSAI Delevlopment Initiative dotyczących zarządzania w sektorze publicznym.  Na zaproszenie Kontrolera i Audytora Generalnego Stanów Zjednoczonych współtworzył i współprowadził seminaria i warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla pracowników najwyższych organów kontroli państwowej z dziesięciu krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Był przedstawicielem Polski na konferencjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Dublinie i Pradze w 2012 r.  Był członkiem Komitetu Sterującego Audytem Funduszu Emerytalnego oraz Działalności Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Uczestnik prestiżowych staży i programów międzynarodowych, w tym INTOSAI DI Long Term Regional Training Program, programów w U.S. GAO UK NAO. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym i prywatnym. Były członek grupy roboczej INTOSAI ds. walki z korupcją i praniem pieniędzy. Były dyrektor jednej z delegatur NIK. Pełnił funkcję redaktora naczelnego The International Journal on Government Financial Managementm (USA). Członek wielu organizacji naukowych, w tym m.in. the International Research Society for Public Management oraz Academy of Management (USA). Jego badania obejmują m.in. kontrolę zarządczą i audyt, prakseologiczne uwarunkowania zarządzania w sektorze publicznym i biznesie, patologie organizacyjne. Autor dziesiątek opracowań naukowych, w tym kilkunastu monografii.  Promotor dysertacji doktorskich oraz recenzent w postępowaniach habilitacyjnych, jak też setek publikacji naukowych.

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Edukacji Stanu Ohio, w Uniwersytetach Stanowych w Columbus i w Bowling Green w Ohio, USA. Kierował różnymi projektami edukacyjnymi dotyczącymi ewaluacji szkół, kształcenia i doskonalenia przywódców edukacyjnych, jakości procesu nauczania i uczenia się, wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brał udział, w roli badacza i eksperta, w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, ewaluacji w oświacie, aktywnych metod nauczania. M.in. w latach 2014-2016 kierował zespołem ekspertów tworzących system ewaluacji szkół w Arabii Saudyjskiej. Autor i współautor dziesiątek publikacji naukowych.

dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, prof. UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt opracowań naukowych, wśród których znajdują się: monografie autorskie i współautorskie, redakcje monografii, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach naukowych oraz publikacje pokonferencyjne. Członek NISPAcee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Audytor Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Główne nurty badań i problemy badawcze: polityka publiczna, społeczna, w szczególności rodzinna oraz senioralna; usługi publiczne; zabezpieczenia społeczne, ubezpieczenia społeczne; zarządzanie w samorządzie terytorialnym; partycypacja społeczna; marketing.

dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania naukowe m.in. w zakresie zarządzania strategicznego i systemów zarządzania, metodologii nauk społecznych, marketingu, innowacji społecznych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i raportów badawczych.

dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zarządzania i przywództwa edukacyjnego, współpracy organizacyjnej w sferze publicznej, rozwoju indywidualnego, organizacyjnego, społecznego i cywilizacyjnego. Dorobek naukowy obejmuje ponad 110 opracowań.

dr Wioleta Karna

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownica Zakładu Rozwoju Społecznego Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka publikacji z dziedziny zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i prywatnych. Specjalizuje się w problematyce  dotyczącej m.in. zarządzania w organizacjach publicznych, zarządzania międzykulturowego, zarządzania zmianą. Dorobek naukowy obejmuje autorstwo dwóch monografii naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo licznych prac naukowych, opublikowanych w Polsce, Hiszpanii, Czechach.

 

dr inż. Janusz Sasak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Specjalizuje się w informatycznych systemach zarządzania i komputerowych narzędziach wspomagających zarządzanie. W szczególności bada możliwości zastosowania informatycznych systemów zarządzania we wspomaganiu zarządzana procesowego, oraz wykorzystania podejścia procesowego jako narzędzia doskonalenia instytucji sektora finansów publicznych. Skutecznie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką wdrążając oparte na zarządzaniu procesowym w obszarze kontroli zarządczej.  Autor licznych opracowań naukowych.

dr Andrzej Kurkiewicz

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach  2008-2021 pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Edukacji i Nauki  na stanowiska kierowniczych. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo -rozwojowych należą: polityka naukowa państwa, zarządzanie projektami, Innowacje w sektorze B+R, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej , współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. Koordynator kilkudziesięciu projektów systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych POKL, POWER, POIG POIR PO PC. Prowadził cykl zajęć w roku 2006 i 2007 na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie. Ekspert CAF w zakresie Edukacji. Był polskim delegatem i ekspertem w licznych przedsięwzięciach Unii Europejskiej.

prof. dr hab. Mieczysław Morawski

Profesor w Zakładzie Systemów Inteligentnych Politechniki Warszawskiej. Jego działalność badawcza obejmuje m.in. zarządzanie kapitałem ludzkim – projektowanie środowiska aktywności zawodowej pracowników wiedzy; organizacje inteligentne i a oparte na wiedzy.

dr hab. Artur Jacek Kożuch, prof. WAT

Profesor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania w Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autor dziesiątek publikacji naukowych, w tym m.in. opracowania opublikowanego przez PWN pt. „Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego”.

dr Jacek Uczkiewicz

Były wiceminister finansów i generalny inspektor informacji finansowej, członek zespołu antykorupcyjnego przy oddziale Banku Światowego w Warszawie, były wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli (1995–2001 i 2013–2016) oraz pierwszy polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (2004–2010), autor publikacji naukowych.

dr Arkadiusz Babczuk

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, pracownik naukowy Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi; pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce dyscypliny finansów publicznych.

mgr Mariusz Sujka

Audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP), certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz m.in. whistleblowing compliance officer (AWCO). Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC oraz praktyk zwinnych metod zarządzania (certyfikowany Scrum Master). Były wicedyrektor jednej z delegatur NIK i były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej.

4000 zł (płatne w dwóch ratach)

Zgłoszenia na studia odbywają się przez system internetowej rekrutacji kandydatów:

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_23/programme/kontro.zarz.orga_pod_PC/

Sprawy programowe: dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ - Kierownik studiów
e-mail: zbyslaw.dobrowolski@uj.edu.pl

Sprawy administracyjne:dr Stanisława Jung-Konstanty
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl
telefon: 12 664 5590; 519347405

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ
ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków