Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej

 

 

Przeżywa gatunek nie najmocniejszy, nie najinteligentniejszy, ale taki, który najlepiej przystosowuje się do zmian
Karol Darwin

Możesz się nie zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe
William  Edwards Deming

 

Proces dostosowywania się i doskonalenia wymusza nieustanną zmianę. Stawia to wiele wyzwań w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym jednostkami szkolnictwa wyższego.  Wielu badaczy potwierdza, że skuteczność wdrażania zmian jest nadal na poziomie do 30%, a zmiana kultury organizacyjnej stanowi największe wyzwanie  w tym procesie. Przyczyn tego staniu rzeczy jest wiele, lecz główne dotyczą braku solidnie przygotowanej kadry fachowców, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie w zakresie zarządzania zmianą w podejściu procesowym i projektowym.

Studia podyplomowe Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej mają na celu podniesienie kompetencji pracowników instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie zarządzania procesami i projektami. 

Studia są adresowane do pracowników, specjalistów i menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania w pionie administracyjnym i naukowo-dydaktycznym, rektorów i prorektorów, kanclerzy, kwestorów i ich zastępców, kierowników jednostek, laboratoriów, zespołów i dziekanatów, liderów oraz pracowników zajmujących samodzielne oraz specjalistyczne stanowiska pracy.

Absolwenci będą posiadali uniwersalną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w pracy menedżera procesu/projektu, lidera zespołów usprawniających i projektowych, konsultanta, specjalisty w zakresie zarządzania procesami/projektami.  

Absolwenci studiów:

  • poznają i zrozumieją instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją zarządzania procesowego, Lean management oraz projektowego oraz będą umieli korzystać z nich w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele, mając  na uwadze jej kontekst działania oraz kulturę organizacyjną,
  • będą potrafili zaprojektować i zaplanować zmianę, skutecznie ją wdrożyć poprzez wybór odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi, monitorować i kontrolować wyniki oraz nieustannie doskonalić działanie organizacji, jej jednostek oraz procesów,
  • będą  przygotowani do świadomego kształtowania kultury organizacyjnej wpierającej proces nieustannego doskonalenia,
  • pogłębią umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie, jak i całego zespołu.

NOWOŚĆ Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence AI) w sektorze publicznym, Trzecia misja instytucji szkolnictwa wyższego.

Program studiów jest skonstruowany w sposób kaskadowy. W pierwszej kolejności zostaną omówione zagadnienia dotyczące kontekstu zarządzania szkołą wyższą oraz innymi instytucjami szkolnictwa wyższego  (m.in. uwarunkowania międzynarodowe, polityka publiczna, uwarunkowania ekonomiczne, prawne, technologiczne i społeczne). Następnie uczestnicy pogłębią wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i projektami (zasady, metody, techniki, narzędzia), zarządzania zmianą organizacyjną oraz nieustannego doskonalenia, również w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.  W programie uwzględniono przedmioty rozwijające kompetencje przywódcze, zarządzanie zespołami i umiejętności kreatywnego myślenia. W ramach studiów Uczestnik/czka może wybrać jedną z dwóch specjalności: Lean Management i zarządzanie procesami  - Menedżer procesu lub Zarządzanie programami i projektami - Menedżer projektu.

Program studiów i wykładowcy

Studia podyplomowe Zarządzanie w szkole wyższej - Menedżer szkoły wyższej będą prowadzone przez ekspertów, którzy posiadają wiedzę teoretyczną, rozległą praktykę oraz doświadczenie w zakresie zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego. Daje to gwarancję wysokiej jakości kształcenia oraz zapewnia aktualność przekazywanej wiedzy zarówno w wymiarze akademickim, jak i praktycznym.

W trakcie realizacji zajęć zostaną wykorzystane metody kształcenia w postaci interaktywnych wykładów, studiów przypadków, warsztatów oraz innych aktywizujących Uczestników. Ważnym elementem procesu uczenia się będzie peer learning - wzajemne uczenie się od innych uczestników studiów, którzy mają własne doświadczenia zawodowe z różnych jednostek akademickich. Studia kończą się przygotowanie pracy dyplomowej, której celem jest rozwiązanie wybranego problemu w zarządzaniu jednostką.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Opłata za studia wynosi 4900 zł.

Rekrutacja na studia prowadzona jest w systemie IRK:

https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/PODYP_PC_24/programme/zarz.szk.wyzsz.mened_pod_PC/

 

Zajęcia trwają dwa semestry, odbywają się w formule mieszanej zazwyczaj w jeden weekend w miesiącu w godz. 8:45-17.00. Część zajęć jest realizowana zdalnie na platformie Teams, część stacjonarnie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.

Rok akademicki 2024/2025

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2024/2025

Rok akademicki 2023/2024

Harmonogram zajęć na rok akademicki 2023/2024

Wszystkie zajęcia semestrze letnim odbywają się w sali 3.201 (3 piętro).
Zajęcia komputerowe z dr. Januszem Sasakiem odbywają się w sali 3.104 (3 piętro).
 
Słuchacz wybiera obowiązkowo jedną specjalność.
Seminarium dyplomowe jest ustalane indywidulanie przez prowadzącego.

Sprawy programowe:
dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ - Kierownik studiów
mail: justyna.maciag@uj.edu.pl

Sprawy administracyjne:
mgr Marcin Mich
mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel.: 12 664 55 47

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ
ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków