Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy

Dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na  dwa 5-miesięczne stypendia na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy,
(1.10.2012-28.02.2013 oraz 1.04.-31.08.2013)


O stypendia mogą się ubiegać studenci UJ:

 • posiadający obywatelstwo polskie,
 • wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem studentów kierunków medycznych
 • będący obecnie na II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich uzupełniających lub II-IV roku studiów jednolitych
 • nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w ramach Programu ERASMUS na rok 2012/2013
 • nie korzystali wcześniej ze stypendiów ogłaszanych przez DWM i w ramach Programu Erasmus (nie dotyczy kursów wakacyjnych w Heidelbergu)


Stypendium obejmuje:

 • kwotę 400,- euro miesięcznie


Stypendium nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, które studenci muszą sami pokryć.

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do DWM w języku polskim (z motywacją)
 • opinię opiekuna roku, promotora lub innego wykładowcy (w jęz. polskim)
 • średnią ważoną ocen z wszystkich lat studiów – wymagana średnia powyżej 4.0 (zaświadczenie wystawia Instytut/Wydział) oraz kopię dyplomu licencjatu (studenci studiów magisterskich)
 • zaświadczenia o ukończonych kursach niemieckiego na poziomie co najmniej Mittelstufe (B2) i/lub zaświadczenie od lektora jęz. niemieckiego (nie dotyczy studentów germanistyki)


Termin i miejsce składania dokumentów:

 • od 1 – 30 marca  2012 (godz. 9.00-15.30)
 • Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Collegium Novum, pok. 8b, dr Maria Kantor


Wyboru studentów na stypendia dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Ogłoszenie wyników – 4 kwietnia 2012 (tablica DWM w Collegium Novum)

 Osoby zakwalifikowane na stypendia proszone są o zgłoszenie się do DWM celem wypełnienia formularzy zgłoszeniowych w dniach 10-20.04.2012.
Osoby nie zakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 15 maja 2012, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Data opublikowania: 02.03.2012
Osoba publikująca: Katarzyna Cieślik