Dr hab. Roman Dorczak

Jednostka: Zakład Rozwoju Społecznego

e-mail: roman.dorczak@interia.pl

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych UJ do spraw dydaktycznych od 2010 do 2016 roku. Kierownik Zakładu Rozwoju Społecznego. Magister psychologii, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stypendysta Farmington Institute w Manchester-Harris College, University of Oxford w roku 1995. W latach 2008-2012 Kierownik Studium Pedagogicznego PWSZ w Oświęcimiu. Od początku lat 90 –tych uczestniczył w licznych projektach i programach zajmujących się reformą edukacyjną, m in: Międzynarodowy Projekt TEMPUS „Developing schools for democracy in Europe" ; program TERM „Trans European Reform of Management";  „Szkoły Jagiellońskie"; Międzynarodowy projekt „Opening Minus"; Program Wzmocnienia Efektywności  Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkół".

Współpracuje od lat z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) współorganizując wraz ze stowarzyszeniem wiele konferencji i kongresów poświęconych sprawom zarządzania w edukacji.

Specjalizuje się w nauce o zarządzaniu w edukacji. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: kultura organizacyjna instytucji edukacyjnych i jej transformacja, przywództwo edukacyjne, psychologiczne aspekty zarządzania w organizacjach publicznych, rozwój indywidualny w kontekście organizacji, współpraca instytucji edukacyjnych z innymi instytucjami służb publicznych oraz ewaluacja w edukacji. Ostatnio skupia się w badaniach na transformacji kultury organizacyjnej szkół oraz na zagadnieniach specyfiki zarządzania i przywództwa edukacyjnego.

Ważniejsze publikacje:

  1. Dorczak, R. ( 1996 ) Chapter A new model of Moral Education for Polish Schools, [ w: ] Osler, A., Rathenow F-H., Starkey H. (eds ) Teaching for Citizenship in Europe, Trentham Books,
  2. Dorczak, R. ( 1995 ) Paper: A New Model of Initial Teacher training: Chances for Development of Polish Schools.[ w: ] Sayer J. (ed.) Developing Schools for Democracy in Europe: an example of trans –European co-operation in education, Oxford Studies in Comparative Education, Vol. 5, 1995
  3. Dorczak, R., Szyjewski A. ( 1995 ) Paper Where the Reform of the Polish Education System is Going: between ideology and economic limitations, .[ w: ] Sayer J. (ed.) Developing Schools for Democracy in Europe: an example of trans –European co-operation in education, Oxford Studies in Comparative Education, Vol. 5, 1995
  4. Dorczak R., (2007)Psychologiczne aspekty wdrażania zmian w PUP, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  5. Dorczak R., (2009),Zarządzanie w edukacji – wyzwania i możliwości, w: Zarządzanie publiczne nr 2(6)/2009, str. 11-27
  6. Dorczak R. (2011), Cechy kultury organizacyjnej szkoły w aspekcie reformy nadzoru pedagogicznego, w: Augustyniak E.,(red.) Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwo AGH, Kraków, str. 265-272
  7. Dorczak R., (2011), Reforma systemu nadzoru pedagogicznego a kultura organizacyjna szkół, w: Mazurkiewicz G. (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Wydawnictwo UJ, Kraków
  8. Dorczak R.,(2011) School organisational culture and inclusive educational leadership, in: Contemporary Management Quarterly, 2011, vol. 2 pp. 45-56
  9. Dorczak R.,(2012), Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym w: Mazurkiewicz G. (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  10. Dorczak R., (2012), Inclusion Through the Lens of School Cultur, in: Mac Ruairc G., Ottesen E., Precey R., Leadership for inclusive education, Sense Publisher Rotterdam/Boston/Taipei, str. 47-60

 

Zobacz również