Szkoły Jagiellońskie

Projekt "Szkoły Jagiellońskie" realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (Sektorowy program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 2.1: Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, schemat A: "Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem", Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Projekt realizował Uniwersytet Jagielloński, działający poprzez Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ we współpracy z Wszechnicą UJ oraz Studium Pedagogicznym UJ.

Projekt "Szkoły Jagiellońskie" skierowany był do szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, do których uczęszczają w przeważającej mierze uczniowie ze środowisk o niskim statusie edukacyjno-społecznym. Ta sytuacja często uniemożliwia dzieciom i młodzieży pełny rozwój ich indywidualnych uzdolnień i możliwości. Niejednokrotnie niskie budżety szkół utrudniają kadrze nauczycielskiej efektywną pracę z uczniami z zastosowaniem odpowiednich pomocy, materiałów dydaktycznych.

Poprzez udział w projekcie szkoły uzyskają możliwość poprawy jakości swojej pracy, co przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych ich uczniów. Równocześnie szkoły te staną się autentycznymi centrami edukacyjno-kulturowymi w swoich środowiskach, co pozwoli wzmocnić ich pozycję na lokalnym rynku edukacyjnym. Wartością dodaną projektu będzie scalenie środowisk lokalnych w dążeniach do zapewnienia dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju i dostępu do wiedzy.

Osoby prowadzące projekt to w przeważającej mierze praktycy, którzy rozumieją, że młodzi, zdolni ludzie są wszędzie i tylko trzeba stworzyć im możliwości rozwoju. Dlatego też Uniwersytet Jagielloński zgodnie ze swoją wielowiekową tradycją pragnie poprzez realizację projektu, podjąć pracę właśnie z tymi, którzy obiektywnie mają najtrudniejszą sytuację.

Projekt, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany był do szkół położonych na obszarach wiejskich i w małych miastach województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Po I etapie projektu ze 100 szkół wyłoniono 54, które przedstawiły najbardziej interesujące propozycje projektów inicjujących. Szkoły, które otrzymały środki finansowe na realizację swoich projektów przez kilka miesięcy wdrażały różnorakie inicjatywy edukacyjne, nauczyciele doskonalili swe umiejętności zawodowe (w czasie szkoleń oferowanych w ramach projektu) i opracowywali program rozwoju szkoły na najbliższe lata.

W dniach 7-8 marca 2008 r. odbyło się I Forum "Szkół Jagiellońskich", będące zakończeniem i podsumowaniem projektu "Szkoły Jagiellońskie" opracowanego i wdrażanego przez trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, Wszechnicę UJ oraz Studium Pedagogicznego UJ. W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych, dyrektorzy oraz nauczyciele - zarówno ze szkół, wdrażających projekty inicjujące, jak i tych, które dofinansowania nie otrzymały. Na konferencji realizatorzy projektu przyznali tytuł i statuetkę "Szkół Jagiellońskich" 25 szkołom.

Data opublikowania: 21.12.2012
Osoba publikująca: Marcin Mich