Schola - a mentoring for educators to value a Volunteering

Projekt realizowany w ramach konkursu Strategic Partnerships Erasmus +.
Czas trwania projektu: 1.10.2016-31.08.2018

Główne cele projektu:

  • Opracowanie narzędzi do identyfikowania i oceny umiejętności oraz kompetencji nabywanych przez młodzież w trakcie wolontariatu.
  • Opracowanie narzędzi i metod dla nauczycieli i wychowawców, które będą ich wspierać w pracy z młodzieżą zagrożoną przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.
  • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli i wychowawców w zakresie przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji, oferowanie strategii do walki z tym zjawiskiem.
  • Budowa sieci wsparcia w pięciu krajach, których przedstawiciele uczestniczą w projekcie, w celu gromadzenia informacji zwrotnych od uczestników i wypracowywania adekwatnych metod i narzędzi radzenia sobie z problemem przedwczesnego opuszczania systemu edukacji.

Projekt Schola jest realizowany w wymiarze transnarodowym, co daje szanse ponadnarodowe porównania i analizy, które posłużą do promowania i wdrażania polityk edukacyjnych w danym państwie. Projekt jest realizowany jest przez pięciu partnerów (Francja, Polska, Słowenia, Belgia, Włochy), koordynatorem jest Benjamin Arino z Francji. W projekcie biorą zatem udział kraje o zróżnicowanej specyfice edukacyjnej, w których odmiennie traktuje się uczenie pozaformalne i nieformalne: takie jak Francja i Belgia, gdzie  wzmocniono rolę uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz Polska, Włochy i Słowenia, gdzie formalne uczenie się jest wciąż głównym punktem odniesienia dla oceny efektów kształcenia uczniów/ studentów.

W projekcie, oprócz wypracowania narzędzi w obrębie danego państwa partnerskiego, będą odbywały się także spotkania oraz konferencje międzynarodowe, w ramach których przewidziane jest stworzenie podsumowującej książki, która stanowić będzie pomoc pedagogiczną w opracowaniu strategii działania dla szkół.

Koordynator: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Data opublikowania: 03.04.2017
Osoba publikująca: Marcin Mich