dr Mateusz Lewandowski

Jednostka: Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego

e-mail: mateusz.lewandowski@uj.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą projektowania usług publicznych i innowacji, modeli biznesowych, zarządzania efektywnością, a także gospodarki obiegu zamkniętego. Dorobek naukowy obejmuje autorstwo dwóch monografii naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 30 prac naukowych, opublikowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA.  Pracuje także jako konsultant w projektach wdrożeniowych w sektorze publicznym. Jest członkiem Rad Programowych i Redakcji kilku międzynarodowych czasopism naukowych. Jest członkiem The European Academy of Management (EURAM) oraz The International Research Society for Public Management (IRSPM). Jako recenzent współpracuje z takimi czasopismami jak np. European Management Journal, Journal of Organizational Change Management, Sustainability.

 

Profile internetowe

http://jagiellonian.academia.edu/MateuszLewandowski

https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Lewandowski2

 

Monografie autorskie

 • Lewandowski, M., (2013), Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Wydawnictwo Con Arte, Katowice.
 • Lewandowski, M., (2011), Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury, Wydawnictwo Con Arte, Katowice.

 

Monografie współautorskie

 • Kożuch, B. Kożuch, Ł. Sułkowski,  E. Bogacz-Wojtanowska, M. Lewandowski,  K. Sienkiewicz-Małyjurek, A.Szczudlińska-Kanoś S.Jung-Konstanty (2016), Obszary Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.

 

Redagowane monografie

 • Lewandowski, M., & Kożuch, B. (2017) (eds.). Public Sector Entrepreneurship and the Integration of Innovative Business Models (pp. 1-309). Hershey, PA: IGI Global.

 

Recenzowane artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach

2017

 

2016

 • Lewandowski, M., Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the Conceptual Framework, Sustainability 8 (1), 43
 • B. Kożuch M. Lewandowski, Współczesny humanizm organizacyjny – zarys problematyki [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu,ISP UJ, Kraków.
 • Lewandowski, M. Kierunki zastosowania innowacji w usługach kulturalnych jako innowacji społecznych, w: E. Wszendybył-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty, TNOIK, Toruń 2016.

 

2015

 • Kożuch, B., Karna, W., Lewandowski, M., (2015) Modele kompetencyjne pracowników jako narzędzie doskonalenia ZZL w organizacjach publicznych. W: (K. Krukowski, M. Siemiński, red.) Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Lewandowski, M.(2015), Types of Innovations in Cultural Organizations. International Journal of Contemporary Management, 14(1):67-78
 • Lewandowski, M.(2015), Effects of Innovations with Regard to Cultural Services Across Cultural Institutions, Forum Scientiae Oeconomia, 3(1).

 

2014

 • Lewandowski, M., Kożuch, B., Karna, W. (2014), Bariery we wdrażaniu systemu rozwoju kompetencji kadr w urzędach gminy, [w] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 222-229.
 • Lewandowski, M., Innowacje usługach instytucji kultury, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Usługi 2014. Tom 3. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, nr 335, s. 264-278
 • Jabłoński, T., Lewandowski, M., (2014), Role menedżerskie koordynatora projektów unijnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, Zarządzanie Publiczne, nr 2/2014.
 • Lewandowski M., (2014), Czynniki utrudniające samodzielne opracowywanie planów strategicznych przez pracowników instytucji kultury. W: Ł. Wróblewski (red.) Zarządzanie w instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa 2014. s. 61-70.
 • Lewandowski M., (2014), Operacjonalizacja modelu sprawności w zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury. W: Ł. Wróblewski (red.) Zarządzanie w instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa 2014. s. 71-80.

 

2013

 

2011

 • Lewandowski, M., (2011), Korzyści wdrażania innowacji organizacyjnych w publicznych instytucjach kultury, Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych nr 3(15)/2011, s. 25-37.
 • Lewandowski, M., (2011), Sprawność zarządzania z perspektywy humanistycznej, „Współczesne Zarządzanie", nr 1/2011, s.106-115.

 

2010 i wcześniej

 • Lewandowski, M., (2010), Corporate serfdom as a consequence of global development, [w:] Proceedings of the 19th Annual Conference-Globalization: The Challenge of Prosperity and Inequality, Global Awareness Society International, Bloomsburg 2010, document elektroniczny, dostępny na http://orgs.bloomu.edu/gasi/2010%20Proc%20papers/LEWANDOWSKI_GASI_2010_PAPER.pdf
 • Lewandowski, M., (2010), Prospołeczne aspekty zastosowania strategicznej karty wyników w organizacjach, „Współczesne Zarządzanie", nr 2/2010, s. 141-149.
 • Lewandowski, M., (2010), W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą, "Zarządzanie w kulturze", Tom 11, 2010, s. 19-30.
 • Lewandowski, M., (2008), An exploration of the possible uses of strategic management tools for art and cultural activities focused on disadvantaged groups at Krakow City History Museum, [w:] J. Laycock (red.), Enabling the creators, Oxford Brookes University, Oxford, 2008, s. 116-151.
 • Lewandowski, M., (2008), Schemat kariery artysty jako narzędzie w planowaniu strategicznym na przykładzie Fundacji Artots, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ", Seria Ekonomia i Zarządzanie, zeszyt 2/2008 (5), Kraków 2008, s. 23-34.
 • Lewandowski, M., (2006), Zmiany w sposobach zarządzania a pomiar efektywności zarządzania w instytucjach kultury, Zarządzanie w kulturze, Tom 7, 2006, s. 107-112.

 

Zobacz również