Katedra Zarządzania Rozwojem i Rewitalizacji

Katedra prowadzi badania z zakresu: zarządzania jednostkami terytorialnymi - zarządzania terytorialnego (w tym: zarządzania w samorządach terytorialnych: regionalnym i lokalnym), rozwoju lokalnego i regionalnego oraz instrumentów rozwoju, monitorowania usług publicznych, rewitalizacji obszarów miejskich, regionalizmów i tożsamości regionalnej we współczesnej Polsce, polityki kulturalnej miast i regionów, analiz efektywności i źródeł finansowania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa publicznego, funkcjonowania państwa i prawa oraz administracji publicznej. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne: rozwój lokalny i regionalny, instrumenty rozwoju terytorialnego, zarządzanie w samorządzie terytorialnym, zarządzanie rozwojem, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, polityka przestrzenna i gospodarowanie przestrzenią, zarządzanie strategiczne, postępowanie administracyjne, polityki publiczne, podstawy państwa i prawa, bezpieczeństwo publiczne. Większość pracowników Zakładu posiada - poza kwalifikacjami naukowymi - doświadczenie w praktyce działalności publicznej lub/i gospodarczej.

Kierownik:

prof. dr hab. Aleksander Noworól

 

Pracownicy Zakładu:


Profesor nadzwyczajny:
prof. dr hab. Aleksander Noworól

Profesor nadzwyczajny:
dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

St. Wykładowca:
dr Halszka Kurleto

Adiunkt:
dr Laura Koba

dr Janusz Sasak

Asystent:
mgr Paweł Hałat