dr Joanna Kołodziejczyk

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: joanna.1.kolodziejczyk@uj.edu.pl
 

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Prowadzi badania w obszarach związanych głównie z ewaluacją edukacyjną, komunikacją perswazyjną, przywództwem i zarządzaniem w edukacji, współpracą szkoły z rodzicami uczniów.

W latach 2007-2008 – członkini zespołu projektu edukacyjnego „Szkoły Jagiellońskie”, od 2009 do 2015 roku zaangażowana w realizację projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. W latach 2014-2015 – ekspertka w projekcie: Przywództwo i zarządzanie w oświacie. Do 2016 roku sekretarz naukowy czasopisma „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ”. Od 2017 roku kieruje studiami podyplomowymi – Zarządzanie i przywództwo w oświacie.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Tradycja pedagogiczna i uwarunkowania systemu oświaty dla zarządzania partycypacyjnego szkołą (razem z J. Kołodziejczykiem), S. Banaszak, K. Doktór (red. naukowa), w: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009
 • Recepcja procesu ewaluacji zewnętrznej w szkołach i placówkach edukacyjnych w: G. Mazurkiewicz (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 • Cenniejsza niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji (razem z I. Starypan) w: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, WUJ, Kraków 2012
 • Społeczne konsekwencje marketingu w edukacji w: B. Iwankiewicz-Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Zeszyty Naukowe, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 95, Uniwersytet Szczeciński Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 315-324
 • Rodzice – partnerzy szkoły? Perspektywa ewaluacyjna (razem z: B. Walczakiem, T. Kasprzakiem); w: Michał Federowicz, M. Sitek, A. I. Brzezińska (red.), Polityka Społeczna, Polityka edukacyjna: wyzwania i zagrożenia, Nr/Issue 1, 2012, s. 33-36
 • Jak szkoły promują wartość uczenia się?, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Instytutu Spraw Publicznych UJ, 3/2012; s. 123-137,
 • Beetween Evaluation and Assessment – the Concept of External Evaluation at Polish Schools, ICERI2013 Proceedings, 2013, ss. 4088-4095, (Proceedings of ICERI2013 Conference 18th-20th November 2013, Seville, Spain),
 • Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły. Potencjał i bariery jej zastosowania, w: Pawlak M. (red),  Nowe tendencje w zarządzaniu- uwarunkowania finansowe i organizacyjne, tom III, Wydawnictwo KUL, 2013, ss.143-153
 • Promoting the value of education as a challenge to the contemporary school, The European Conference on Education 2013; The International Academic Forum, 2013
 • Rodzice o swoim zaangażowaniu w edukację szkolną dzieci w: A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2013-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014, ss. 187-200
 • Rodzice w szkole – ramy instytucjonalne i charakterystyka zaangażowania, (razem z B Walczakiem), Trzeci Sektor, 2014, Numer 33, 3/2014, ss.26-36; 
 • Making use of the external evaluation report in school’s work improvement, Mafalda Carmo (ed.), END 2015, International Conference on Education and New Developments27-29 June. Porto Portugal. Proceedings; ss.436-439; World Institute for Advanced Research and Science
 • Marketing communication as an element of public communication at schools, Athens Journal of Business and Economics; Vol.1, Issue 3, July 2015, ss.209-220;
 • Wizytatorzy o swojej pracy w kontekście ich nowej roli zawodowej w: Mazurkiewicz G. (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie; (razem z Jakubem Kołodziejczykiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 143-168
 • Istota promowania wartości edukacji, w: Mazurkiewicz G. (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 379-394
 • Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca (razem z Jakubem Kołodziejczykiem), Forum Oświatowe, 27 (2), 2015, ss. 115–130.
 • Zaangażowanie rodziców w edukację szkolną dzieci. Przegląd literatury, (razem z B. Walczakiem), „Ruch Pedagogiczny”, 2/2016, s. 41-53
 • Values Contained in the National Requirements for Schools as a Determinant of the Concept of Educational Leadership in Poland w: T. Hurley&E.O’Connor, Leadership for Future Focused Education and Learning for All, Drumcondra Education Centre, Dublin 2016
 • Value Driven Change Leadership – Perspective from Poland, (razem z: Romanem Dorczakiem, Jakubem Kołodziejczykiem, Grzegorzem Mazurkiewiczem, Martą Shaw), w: T. Hurley&E.O’Connor, Leadership for Future Focused Education and Learning for All, Drumcondra Education Centre, Dublin 2016
 • Metaphors of leadership in polish education, Proceedings of EDULEARN17 Conference, 3rd-5th July 2017, Barcelona, Spain, ss. 3535-3540
 • Management and education during the times of interregnum, (razem z G. Mazurkiewiczem) w: Jałocha B., Lenart-Gansiniec R., Bogacz-Wojtanowska E., Prawelska-Skrzypek G., (red.),The comlex identity of public management: aims, attitudes, approaches, Jagiellonian University Insitute of Public Affairs, Kraków 2017, ss. 149-158

Zobacz również