Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Jej najnowsze badania dotyczą powstawania i rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce, wspólnot mieszkaniowych oraz innych form kooperatywnego, zorganizowanego działania. Prowadzi głównie badania jakościowe, w ramach paradygmatu interpretatywnego.

Dorobek naukowy obejmuje autorstwo pięciu monografii naukowych oraz ponad stu artykułów, opracowań i ekspertyz z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i publicznymi oraz problematyki ekonomii społecznej w Polsce.

Ewa Bogacz-Wojtanowska jest wieloletnim ekspertem Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultantem w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych, w szczególności: Collegium Civitas, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2014 roku jest członkiem interdyscyplinarnej Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.

Monografie:

 • Sukces i trwałość ekonomii społecznej w warunkach polskich, 2014, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, 2013, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, 2011, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Modele współpracy lokalnych instytucji a rozwiązywanie problemów rynku pracy, 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Artykuły:

 • Lokalizacja przedsiębiorstw społecznych- przymus czy wybór?, 2014, Ekonomia społeczna 1 (9), s. 20-28.
 • Niezamierzone konsekwencje działań organizacji pozarządowych, Zarządzanie w Kulturze, t. 15, nr 4, s. 335–347;
 • Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe, 2012, Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 28, s. 27- 37.
 • Problemy organizacji pozarządowych przekształcających się w podmioty ekonomii społecznej, 2012, Półrocznik Ekonomia Społeczna, nr 4, s. 33-42.
 • Innowacyjne i tradycyjne usługi publiczne jako wynik współpracy organizacji pozarządowych i publicznych, 2012, Kwartalnik Trzeci Sektor nr 26, s. 59-67 (z. D. Hoinkisem).
 • Innovative Public Services as a Result of Cooperation of Public and Non-government Organizations, 2011, Contemporary Management Quarterly, vol. 3, s. 105-114.
 • Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, 2010/2011, Kwartalnik Trzeci sektor, nr s., s.79-87.
 • Potencjał organizacji pozarządowej i obszary jego analizy, 2009, Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 18, s. 77-86.
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w otoczeniu, 2008, Kwartalnik Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 19-26.
 • Organizacje publiczne w relacjach z organizacjami pozarządowymi, 2007, Kwartalnik Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 109-118.
 • O etyce i odpowiedzialności w działaniach organizacji pozarządowych, 2007, Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 11, s. 61-68.
 • Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i ich wpływ na gospodarkę lokalną, 2007, [w:] D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1161, s. 229-237.

Opracowania w monografiach:

 • Partycypacja polityczna i społeczna. Niepełnosprawni obywatele w Polsce, 2014, [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Etyczne problemy w ramach procesów współpracy organizacji pozarządowych i publicznych, 2013, [w:] J. Zimmermann, P. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 365 – 384.
 • Współczesne problemy towarzyszące współdziałaniu organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, 2009, [w:] J. Parchomiuk, B. Uliasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 652-665.
 • Przesłanki współdziałania sektorów publicznego i prywatnego, 2009, [w:] R. Wisła (red.), Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 13-31 (z: R. Batko).
 • Zatrudnienie w trzecim sektorze: możliwości i perspektywy, 2009, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s.15-25.
 • Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych, 2009, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s.81-95.
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w trzecim sektorze, 2009, [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 161-181.
 • Forms of Employment of the Disabled in NGOs- Results of Empirical Research, 2008, [w] Social Economy, Non-Profit Sector and Social Policy: Poland and Europe, Special English Edition of the „Trzeci Sektor" Quarterly, Warszawa, s. 94-103.
 • Tworzenie sieci – budowanie Partnerstwa Gościniec, 2008, [w:] T. Kazimierczak, K. Hernik (red.), Społeczność lokalna w działaniu- kapitał społeczny –potencjał społeczny- lokalne governance, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 147-170.

Wybrane funkcje eksperckie:

 • kurator merytoryczny projektu (odpowiedzialna za przeprowadzenie badań, opracowanie i prezentację wyników) pn. Ogólnopolskie badanie losów zawodowych absolwentów uczelni artystycznych, realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (od 2014);
 • ekspert w ramach projektu systemowego pn. „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.", Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2013-2014);
 • ekspert w ramach projektu systemowego pn. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, (2011-2014);
 • członek zespołu badawczego pn. „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności", realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (2012-2014);
 • nadzór merytoryczny i ekspert w projekcie pn. „Urząd Gminny – sprawny i przyjazny" realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. rotm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, (2011-2014);
 • ekspert w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie w ramach projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych –wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy", realizowanego w partnerstwie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, (2009-2011);
 • główny ekspert i twórca koncepcji badań organizacji pozarządowych w województwie małopolskim pn. „Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych" realizowanego w projekcie pn. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I", Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (2009);
 • główny wykonawca w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wewnątrzorganizacyjne warunki sprawnego współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych w środowisku lokalnym", realizowanego przez zespół badawczy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierownictwem prof. B. Kożuch, (2008-2011);
 • członek międzynarodowego zespołu badawczego projektu pn. „NGOs‘ Influence on Decision-Making Processes in the Visegrad Group Countries", finansowanego przez The Sasakawa Peace Foundation (Sasakawa Central Europe Found), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, (2007);