dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

Jednostka: Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

e-mail: grzegorz.mazurkiewicz@uj.edu.pl

 

Grzegorz Mazurkiewicz pracuje w Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach związanych z edukacją (Szkoły – szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, Departament Edukacji Stanu Ohio, Uniwersytety Stanowe w Columbus i w Bowling Green w Ohio-USA, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej). Jest socjologiem (absolwentem Uniwersytetu Śląskiego), ukończył również studia z zakresu zarządzania oświatą na Ohio State University w USA.

Kierował różnymi projektami edukacyjnymi dotyczącymi wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brał udział, w roli badacza i eksperta, w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania.

Badając edukację i sposoby usprawniania procesów edukacyjnych nie ogranicza się do jakiegoś fragmentu szkolnej rzeczywistości, ale przygląda się problemom w możliwie jak najszerszej perspektywie wychodząc z założenia, że niemożliwa jest zmiana w edukacji bez zmiany społecznej.

Przedmiotem badawczych poszukiwań są przywództwo edukacyjne, polityka edukacyjna, zarządzanie w oświacie, jakość edukacji, równość szans edukacyjnych (zwłaszcza w perspektywie nierówności między płciami), edukacja interkulturowa oraz postawy i zachowania nauczycieli. Równolegle do badań nad polityką edukacyjną krytycznej refleksji poddaje zawód nauczyciela – jego specyfikę, motywacje, drogi rozwoju i założenia teoretyczne.

Głównym przedmiotem zainteresowania i badań byli i są ludzie w sytuacjach społecznych oraz instytucje jakie dzięki tym interakcjom powstają. Zdobywając doświadczenie badawcze i budując perspektywę teoretyczną badał również duże zbiorowości powstające w wyniku aktywności związanych ze sportem i turystyką. Praca magisterska, a później doktorat i kilka artykułów badawczych traktowały o tworzeniu rzeczywistości społecznej przez interakcje kibiców piłkarskich oraz interakcje turystów i gospodarzy w popularnych destynacjach turystycznych.

Wśród kluczowych w pracy dydaktycznej przedmiotów wymienić należy „Globalny i europejski wymiar edukacji", „Polski system oświatowy i oświata w Unii Europejskiej", „Analiza jakości pracy w instytucji oświatowej", „Przywództwo w zarządzaniu oświatą" oraz „Badanie w działaniu jako strategia dla sfery publicznej". Jego  studenci biorą udział w badaniach i działaniach różnych programów, w które jest zaangażowany. Główna zasada, którą kieruje się prowadząc zajęcia dydaktyczne jest podnoszenie zaangażowania studentów oraz łączenie teorii z praktyką.

Od roku 2009 jest koordynatorem i kierownikiem merytorycznym projektu Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły (prowadzonego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Erą Ewaluacji), którego celem jest zmiana systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce (dotyczy 35 000 szkół i placówek).

Wcześniej, w latach 1999-2006 kierował programem Szkoła Ucząca Się prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym wspierano szkoły w budowaniu systemu zapewniania jakości na podstawie autoewaluacji i dzięki współpracy nauczycieli.

W 2012 roku zakończył projekt badawczy „Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych", w którym badał założenia dyrektorów szkół wobec edukacji i przywództwa.

W 2007 roku uczestniczył w projekcie badawczym dotyczącym uczenia się dorosłych finansowanym przez Komisję Europejską a prowadzonym przez PLATO na Uniwersytecie w Leiden (ALPINE – Adult Learning Professions in Europe. A study of the current situation, trends and issues., a w 2008 roku w projekcie badawczym skoncentrowanym na kadrze trenerskiej pracującej w sektorze nieformalnego kształcenia zawodowego prowadzonym przez tą samą instytucję (VET trainers in public and private training institutions. Research voor Beleid, PLATO University Leiden).

W latach 2006-2007 pełnił funkcję konsultanta w programie PHARE w Rumunii gdzie odpowiadał za model rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników ośrodków doskonalenia (White Young Green Consultant in PHARE program: Technical Assistance to Support the National Centre for Staff Training in Pre-University Education (NCTPE) – Wsparcie i restrukturyzacja Narodowego Centrum Edukacyjnego dla personelu systemu oświatowego.

W latach 2003-2004 prowadził indywidualny projekt badawczy Płeć w edukacji, zajmując się na mechanizmach tworzenia ról płciowych wśród nastolatków w szkołach. Projekt finansowany był przez Biuro Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State).

W latach 2002-2003 był członkiem zespołu badawczego zajmującego się rolą instytucji centralnych w zarządzaniu edukacją w zdecentralizowanych systemach Europy Środkowej. Projekt pod nazwą Local Government Initiative  koordynowany był przez Open Society Institute w Budapeszcie.

Również w latach 2002-2003 prowadził indywidualny projekt badawczy dotyczący postaw nauczycieli wobec ich profesji finansowany przez Biuro Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State).

Wśród ważnych publikacji warto wymienić:

Publikacje w roku 2012                                                                                                                                                         

Książki

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Rozdziały w książkach

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne: kierunki myślenia o roli dyrektora, w: G. Mazurkiewicz (Red.) Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Artykuły

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Bartłomiej Walczak, Obedience, Sabotage, Autonomy: power games within the educational system, w: Power and Education, Volume 4 Number 1 2012, ISNN 1757-7438, s. 73-82.

Redakcja

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Publikacje w roku 2011

Książki

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Reforma nadzoru pedagogicznego jako projekt cywilizacyjny, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: refleksja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 15-35.
 2. Grzegorz Mazurkiewicz, Educational leadership with eyes and hearts wide open. W Townsend, T. and MacBeath, J. (Red) International Handbook on Leadership for Learning, New York: Springer, 2011.
 3. Grzegorz Mazurkiewicz, Przywództwo dla uczenia się. Jak wyjść poza schemat? W: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, I. Nowosad (red), Diffin, Warszawa 2011.
 4. Grzegorz Mazurkiewicz, Równość szans zaprzepaszczona: nowi obywatele i „starzy" nauczyciele, w: Bartosz, B. (red.) Kobiecość i męskość. Komunikacja. Relacje. Społeczeństwo, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011.
 5. Grzegorz Mazurkiewicz, Edukacja w czasach globalizacji: niespełniona obietnica likwidacji nierówności, w: Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji, E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 6. Grzegorz Mazurkiewicz,  Ewaluacja zewnętrzna w kształtowaniu celów działania, systemu wartości i kultury organizacyjnej szkoły, w: E. Augustyniak (red.), Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwo AGH, s. 259-265.
 7. Grzegorz Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Model i system wartości, w: Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy, B. Niemierko, K. Szmigiel (red.), XVII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 23-25 września 2011, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, s. 311-321.

Artykuły

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Educational leadership. Key elements supporting teaching and learning,  w: Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 2/2011, ISNN 1643-5494, s. 84-88.
 2. Grzegorz Mazurkiewicz, Bartłomiej Walczak, Evaluace jako diskurz. Komunikace a/versus kontrola v novem modelu skolni inspekce w Polsku, w: Studia Paedagogica, rocnik 16/cislo 2/ rok 2011, Masarykova Univerzita Filozoficka Fakulta
 3. John Fischer and Grzegorz Mazurkiewicz, Expeditionary Teaching and Learning: One Means of Authentic Education, w: The Social Educator, Volume. 29 Number. 2 October 11, Journal of the Social Educators' Association of Australia, p. 5-12.

Redakcja

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: refleksje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

 

Publikacje w roku 2010

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, w: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, J. Michalak, M. Kwiatkowski (Red.), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 119-135.
 2. Grzegorz Mazurkiewicz, Joanna Berdzik, Modernizowanie nadzoru pedagogicznego: ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 9-17.
 3. Grzegorz Mazurkiewicz, Joanna Berdzik, System ewaluacji oświaty: model i procedura ewaluacji zewnętrznej, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 13-25.
 4. Grzegorz Mazurkiewicz, Po co szkołom ewaluacja? w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: autonomia,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 9-19.

Redakcja

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 2. Grzegorz Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: odpowiedzialność, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 3. Grzegorz Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: autonomia,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

 

Publikacje w roku 2009

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Zarządzanie szkołą w zmieniającej się rzeczywistości, w: Humanistyka i Zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, Górski, P. (Red), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 2. Grzegorz Mazurkiewicz, Edukacja wielokulturowa elementem rozwoju, czyli o pożytkach wyjścia ze szkoły, w: Między kulturami. Edukacja wielokulturowej rzeczywistości, Dąbrowa, E., Markowska – Manista, U. (Red.), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009, s. 26-37.
 3. Grzegorz Mazurkiewicz, William Armaline, Kathy Farber, In Search of Democratic Education. Creating Myth, False Promise or Bright Future?, w: United States and the World: from Imitation to Challenge, Mania, A., Wordliczek, Ł. (Red.), Jagiellonian University Press Krakow 2009, s. 47-59. 
 4. Grzegorz Mazurkiewicz, Education – a forgotten art, w: Mazurkiewicz, G., Fischer, J. (red.), Designing authentic education for democracy, Expedition Inside Culture, Kraków, Bowling Green 2009
 5. Grzegorz Mazurkiewicz, Re-introducing Leadership, w: Mazurkiewicz, G., Fischer, J. (red.), Designing authentic education for democracy, Expedition Inside Culture, Kraków, Bowling Green 2009

Artykuły

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Adult educators: an example of the new approach to lifelong learning in Poland, w: European Journal of Education, Research, Development and Policy, Vol. 44, No. 2, 2009, s. 243-255, ISSN 0141 8211.
 2. Lucian Ciolan, Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, Shades of grey: teachers beliefs and the shaping of democratic education, w: Reperere. Revista de stiintele educatiei, Anul II, nr 2/2009, Editura Universitatii din Bucuresti (Wydawnictwo Uniwersytetu w Bukareszcie), Bukareszt 2009, ISSN 1844 5101.
 3. Grzegorz Mazurkiewicz, How do teachers understand democratic education, equal opportunities and their roles in school?, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 4/2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, ISSN 1896 0200.
 4. Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, What might it mean to democratize school reform?, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 4/2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, ISSN 1896 0200.
 5. Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, William Armeline, Conversation, dialog and deliberation: leaders moving towards the democratization of school reform, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 4, 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, ISSN 1896 0200.
 6. Grzegorz Mazurkiewicz, Odpowiedzialne zarządzanie szkołą, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 6/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.

Redakcja

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 4, 2008, Reforming Education: Linking Schools, Universities and Communities for Democratic School Reform, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.
 2. Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, Designing authentic education for democracy, Expedition Inside Culture, Kraków, Bowling Green 2009
 3. Jan Łuczyński, Grzegorz Mazurkiewicz, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe ISP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 2, 2009, Zagadnienia zarządzania w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.

 

Publikacje w roku 2008

Rozdziały w książce

 • Lucian Ciolan, Grzegorz Mazurkiewicz, John Fischer, Facing two direction at once: Romanian, Polish and Midwestern US teachers beliefs about efficacy and their work with less capable and bright students, w: Education facing contemporary world issues, proceedings of the International Conference EduWorld 2008, Pitesti, 5-8 June 2008. ISSN: 1844-6264, University of Pitesti Press.

Artykuły

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Droga do zawodu. Szkolne wyzwania a proces stawania się nauczycielem, w: Zarządzanie Publiczne Zeszyt nr 3/ 2008, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.

 

Publikacje w roku 2007

Książki

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Szkoła dla rozwoju. Orange dla Ziemi, Ekspedycja w Głąb Kultury. Warszawa – Zabrze 2007.

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Bezradność szkoły. Jakich szkół potrzebuje społeczeństwo wiedzy?, w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie. K. Piech, E.Skrzypek (red.) Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 294-311.

Artykuły

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, J.M. Fischer, Z. Kellough, J. Preslan Building Connections and Community: The Roles Expeditionary Learning Can Play in Tolerance and Democratic Education, w: Social Education, Volume 71, Number 3, April 2007, (s.146-152).
 2. Grzegorz Mazurkiewicz, Szkolne metafory. Jak nauczyciele widzą szkołę?, w: Ruch Pedagogiczny 1-2, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa 2007.

 

Publikacje w roku 2006

Książki

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Kształcenie dziewcząt i chłopców. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja?, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2006.

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Gender Issues in Textbooks and Class Activity. The Polish Case, w: Current and Future Challenges in Curriculum Development: Policies, Practices and Networking for Change, A. Crisan (red), Editura Educatia 2000+ & Humanitas Educational, Bucharest 2006.

Artykuły

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Edukacja dla demokracji. Jak uczyć tolerancji?, w: Forum Europejskie, nr 11, wiosna 2006, Kraków, s. 27-42.

 

Publikacje w roku 2005

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Inequality and teachers' beliefs: the reality of equal opportunities in Polish schools, w: Teaching Citizenship, A. Ross (red.), CICE Publication, London 2005.

 

Publikacje w roku 2004

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Strategy and Quality in Education: Poland. W: Decentralization and the Governance of Education. The State of Education Systems in Bosnia and Herzegovina, Poland and Romania. P. Rado (red.), Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute, Budapest 2004, s. 39-67.
 2. A. Niemczyński, J. Łuczyński, Grzegorz Mazurkiewicz, How to support new citizens in the new Europe: research student access to mobility, w: Experience of Citizenship. A. Ross (red.), Children's Identity and Citizenship in Europe, London 2004, s. 333-343.
 3. Grzegorz Mazurkiewicz, Hidden curriculum in boys' and girls' education; Are we really preparing "new" citizens? W: Experience of Citizenship. A. Ross (red.), Children's Identity and Citizenship in Europe, London 2004, s. 299-309.

 

Publikacje w roku 2003

Książki

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, Odcienie szarości. Nauczyciele – doświadczenia i postawy wobec zawodu. Raport z badań, Zabrze 2003.

Rozdziały w książce

 1. Grzegorz Mazurkiewicz, How professional dialogue prevents burnout, w: Keeping Good Teachers. M. Scherer (red.), Association for Supervision and Curriculum Development 2003, s. 169-176.

Artykuły

 • Grzegorz Mazurkiewicz, Społeczne rezultaty rozwoju  turystyki, w: Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego. I. Jędrzejczyk & W. Mynarski (red.), AWF, Katowice 2003, s.46-60.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Kultura pracy a wyzwania wspólnej Europy. Co można i należy zmienić w polskiej szkole?, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Poznań 2003, s. 83-97.
 • Grzegorz Mazurkiewicz, Zarządzanie oświatą jako element rozwoju regionalnego,  w: Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju, praca zbiorowa. A. Zachorowska i H. Kościelniak (red.), Politechnika Częstochowska 2003, s. 79-85.

Raporty z badań i ewaluacji

 1. ALPINE – Adult Learning Professions in Europe. A study of the current situation, trends and issues. Final report. (współautor) Study financed by the European Commission. Project number: B3276. Research voor Beleid, PLATO University Leiden, Zoetermeer, April 6 2008.
 2. VET trainers in public and private training institutions. Final report. (współautor) Study financed by the European Commission. Project number: B3237. Research voor Beleid, PLATO University Leiden, Leiden/Zoetermeer, March 19, 2008.
 3. Ewaluacja międzynarodowego programu Transit w ramach Leonardo da Vinci dla Uniwersytetu w Lyonie (Evaluation Report of Transit: European Mobility Training Program). (2004) We współpracy z Uniwersytetem w Bukareszcie, Lucian Ciolan.
 4. Ewaluacja reformy szkolnej podjętej w programie Szkoła Ucząca Się dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji.  (2004) We współpracy z  College of Education and Human Development, Bowling Green State University, John M. Fischer oraz Dennies Wolf – Palmer, Harvard University.

Artykuły popularno-naukowe

 1. Alicja z krainy czarów w krainie zarządzania, w: KnowHow, Kwartalnik Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Numer 4, 2009, ISSN 1899 4024.
 2. Przywództwo edukacyjne jako szansa na nową jakość w oświacie , w: Sedno. Magazyn dyrektora szkoły, 2009
 3. Kiedy liderzy edukacyjni pomagają się uczyć innym? w: KnowHow, nr 2 czerwiec – sierpień 2008, kwartalnik Wszechnicy UJ.
 4. Dobra szkoła – mobilność zamiast stagnacji. w: KnowHow, nr 1 kwiecień – maj 2008, kwartalnik Wszechnicy UJ.
 5. Persönliche Erfahrung und Reflexion als Voraussetzung für wirkliches Lernen. Erleben & Lernen, w: Internationale Zeitschrift fur handlungsorientiertes Lernen,(Experience & learning), 1/2008.
 6. W pogoni za jakością, w: Jakość w szkole nr 1, kwiecień 2006, s.4-8.
 7. Jakość komunikacji między nauczycielami a uczniami, w: Jakość w szkole, nr 3, czerwiec 2006, s. 9 –12.
 8. Dobra szkoła, szkołą jakości, (Grażyna Czetwertyńska – współautorka), w: Jakość w szkole, nr 2/2006 maj, s.6-9.
 9. Szkoła Ucząca się, czyli pomysł na ciągłe poprawianie jakości, (Grażyna Czetwertyńska – współautorka), w: Jakość w szkole, nr 2/2006 maj, s.11-12.
 10. Kim Harry byłby bez Hogwartu? Społeczne funkcje oświaty a wyrównywanie szans edukacyjnych, w: Świat po Harrym Potterze. Red. P.J. Śliwiński, A. Regiewicz. Wydawnictwo „M", Kraków 2002.
 11. Most do zrozumienia innych. Pomysł na działanie pedagogiczne, w: Flâneur na moście. Red. P.J. Sliwiński, A. Regiewicz. Przestrzeń Słowa 2001.
 12. Dyskoteka – w obronie przed dorosłością, w: Journal of Urban Ethnology, Vol. 4: 2001.
 13. Jak będę duża zostanę „strażaczką", w: Feminizm. Kobiecy aspekt kultury, Materiały IX sesji popularnonaukowej Pracowników Naukowych, Studentów i Uczniów Klubu Myśli Humanistycznej, Zabrze 2001.

 

 

Zobacz również