dr hab. Grzegorz Baran

Jednostka: Zakład Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania

e-mail: gpbaran@gmail.com

Jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwent kierunków: zarządzania i marketingu na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie, socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzania i nauk społecznych w University of Teesside w Wielkiej Brytanii.

W latach 2008-2009 kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, w latach 2007-2008 kierownik zespołu ds. wdrożeń w projekcie „Szkoły Jagiellońskie" realizowanym przez Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji oraz Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się i prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania strategicznego i marketingowego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania projektami. Szczególnie jest zainteresowany procesami współtworzenia wartości wraz z klientami. Autor wielu publikacji naukowych, ekspertyz i raportów badawczych, w tym rozprawy doktorskiej pt. „Zarządzanie upowszechnianiem społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw", która została wyróżniona w Konkursie im. prof. Witolda Kuli Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada duże doświadczenie w dziedzinie badań marketingowych, w tym analizie danych. Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych oraz badawczo-wdrożeniowych w obszarze zarządzania w sektorach publicznym i biznesowym. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką ekspercką i doradczą.

Prowadził m.in.: badania w sektorze MŚP i organizacjach publicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, badania satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby przedsiębiorstw komercyjnych i organizacji publicznych (m.in. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie), badania pracodawców (m.in. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w projekcie „Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy"), badania potrzeb, motywacji i kompetencji (m.in. realizowane przez FREREF w ramach programu Leonardo da Vinci: „Przejście od kształcenia do zatrudnienia").

Konsultant, promotor lub recenzent ponad 200 prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, organizacjami publicznymi i pozarządowymi (w tym prac z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu).

Wykładowca i trener z zakresu m.in.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, społeczna odpowiedzialność biznesu, marketing, badania marketingowe, analiza rynku, konwersatorium biznesowe w j. angielskim, socjologia biznesu, efektywność realizacji zadań publicznych, technologie informacyjne.

Obecnie jest ekspertem w międzynarodowym projekcie „RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość" koordynowanym ze strony polskiej przez Agencję Rozwoju Pomorza przy współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Pomorską Izbą Rzemieślniczą.

Wybrane publikacje w ostatnich latach:

 • 2011, Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR: Analiza wyników i rekomendacje,w: A. M. Nikodemska-Wołowik, RespEn: Odpowiedzialna przedsiębiorczość, www.responsiblesme.eu (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2011 (ISBN: 978-83-932564-0-2), s. 50 – 71.
 • 2011, Społeczna odpowiedzialność jako składowa strategii konkurencyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: A. M. Nikodemska-Wołowik, RespEn: Odpowiedzialna przedsiębiorczość, www.responsiblesme.eu (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2011 (ISBN: 978-83-932564-0-2), s. 33 – 45.
 • 2010, Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji w świetle teorii strukturacji Anthony Giddensa (z J. Bąk), Przegląd organizacji 9/2010, s. 12 – 15.
 • 2010, Management of the transition from university to professional life in the context of key doctoral students' competences, MCDN, Kraków, ss.202, (z G. Prawelska-Skrzypek); także francuska i polska wersja językowa: La gestion de la transition de l'universite vers la vie professionnelle dans la contexte des competences cles des doctorants; Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów.
 • 2009, Raportowanie jako ważny element powiązania społecznej odpowiedzialności ze strategią organizacji, (w:) A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2009, s. 102–115.
 • 2009, Rola wizerunku powiatowych urzędów pracy w zarządzaniu relacjami z przedstawicielami sektora biznesu, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, Nr 1(5)/2009, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 71-85.
 • 2008, Wybrane sposoby rozwiązywania ważnych problemów i kwestii społecznych, (w:) G. Prawelska-Skrzypek (red.), Rozwój przez partnerstwo, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 25–40.
 • 2007, Wykorzystanie zarządzania projektami w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych, (w:) A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2007, s. 282–293.
 • 2007, Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy. Kształtowanie relacji powiatowych urzędów pracy z pracodawcami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 94 strony.
 • 2006, Istota i rola marketingu społecznego, (w:) G. Prawelska–Skrzypek (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, s. 140­–158.
 • 2006, Sektor komercyjny jako potencjalny partner międzysektorowej współpracy w województwie małopolskim, (w:) E. Bogacz-Wojtanowska, G. Prawelska-Skrzypek (red.), Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006, s. 48–61.
 • 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, (w:) Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, nr 6, lato 2006, s. 104–112.
 • 2005, Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, (w:) A. Nalepka (red.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumenta, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Nowy Sącz 2005, s. 13–26.
 • 2004, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument marketingu, (w:) A. Nalepka, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2004, s. 360–385.
 • 2003, Komunikacyjna redukcja ryzyka w społeczeństwie informacyjnym, (w:) Społeczeństwo Informacyjne. Wiedza – Praca – Rozwój, Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2003, s. 17–26.
 • 2002, Organizacja ucząca się a rozwój jednostki, (w:) Elżbieta Walkiewicz (red.), Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy, Gdańsk 2002, s. 123–132.
 • 2002, Wiedza jako instrument marketingu przedsiębiorstw (współautor z W. Sewera), Konsument – Firma – Rynek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002, 73–84.
 • 2002, Poszukiwania wiedzy w nowoczesnej gospodarce – implikacje dla polityki regionalnej (współautor z G. Prawelska-Skrzypek) (w:) Fedyna R. (red.), Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002, 99–112.
 • 2001, Kapitał intelektualny a innowacyjność organizacji (współautor z W. Sewera), (w:) Waszkielewicz W. (red.), Zarządzanie firmą – teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2001, s. 387–394.
 • 2000, Metoda trój – wskaźnikowa analizy asortymentu sprzedaży (współautor z J. Bąk), XXI  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Tom: Zarządzanie i Marketing, Zielona Góra 2000, 10 stron.
 • 1999, Wykorzystanie metod portfelowych do analizy asortymentu sprzedaży przedsiębiorstwa (współautor z J. Bąk), Metallurgy and Foundry Engineering, vol. 25, No. ¾, 1999, 10 stron.

Zobacz również