prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Jednostka: Katedra Zarządzania Publicznego- funkcja kierownika

e-mail: grazynaps@onet.pl

Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy i członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education. W latach 1997-2007 dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Od 2010 reprezentuje Polskę w europejskiej sieci Recognition of Prior Learning i jest ekspertem Komisji Europejskiej - członkiem grupy roboczej Modernisation of Higher Education. Od 2006 r. z ramienia województwa małopolskiego jest członkiem Rady Naukowej Foundation of European Regions for Research in Education and Training (FREREF). Od początku lat 90. XX wieku zaangażowana w modernizację kształcenia uniwersyteckiego przygotowującego pracowników administracji oraz służb publicznych, a także w budowę systemu doskonalenia ich kompetencji zawodowych i wspierania kariery.

Specjalizuje się w nauce o zarządzaniu w sektorze publicznym oraz nauce o polityce publicznej. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: planowanie i zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, czynniki i instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych, efektywność instytucji pulicznych, zarzadzanie projektami w organizacjach publicznych, tożsamość regionalna, samorządowe polityki społeczne – kulturalna, rynku pracy, edukacyjna, polityka rozwoju. Ostatnio skupia się na badaniu: relacji uniwersytet – regionalna polityka innowacyjna, zarządzania przejściem z uniwersytetu na rynek pracy (w szczególności w odniesieniu do absolwentów studiów doktoranckich), europejskiej i narodowej polityki Lifelong Learning – zwłaszcza w odniesieniu do uznawania kwalifikacji zdobywanych poza systemami formalnej edukacji.

Wypromowała 15 doktorów.

Ostatnie projekty badawcze:

 • 2011-2013: University Recognition of Prior Learning Centres - Bridging Higher Education with Vocational Education and Training (Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation),
 • 2010-2011: Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. 2011: Kierunki zmian polityki kulturalnej miast w roku 2009.
 • 2007-2010: Transition from University to Labour Market – The PhD's Case Study, Ca'Foscari University of Venice, Leonardo da Vinci: 133802-LLP-2007-BE-LNW  (kordynacja i przeprowadzenie badań w Polsce).
 • 2007: Szkoły Jagiellońskie, EFS, MEN.
 • 2006-2007: Metodologia funkcjonowania Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Zarząd Województwa Małopolskiego (współkoordynator, współautor).
 • 2006-2007: Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy, EFS (koordynator projektu), Min. Pracy i Polityki Społecznej (koordynator projektu).

Wybrane publikacje:

 • 2011, Czynniki rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski (w:) M. Soja, A. Zborowski (red.) Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, IGiGP UJ, Kraków, 217-229.
 • 2011, Perspektywy rozwoju w Polsce uczenia się przez całe życie (w:) G. Prawelska-Skrzypek, M. Frankowicz (red.) Od standardów do jakości szkoleń w Małopolsce, WUP, Kraków, 41-62.
 • 2010, Management of the transition from university to professional life in the context of key doctoral students' competences, MCDN, Kraków, ss.202, (z G. Baran); także francuska i polska wersja językowa: La gestion de la transition de l'universite vers la vie professionnelle dans la contexte des competences cles des doctorants; Zarządzanie przejściem z uniwersytetu do życia zawodowego w kontekście kluczowych kompetencji doktorantów.
 • 2009, Regionalne zróżnicowanie polityki kulturalnej polskich miast, 2009, (w:) J. Sójka, P. Kaliszewski, P. Lansberg i M. Poprawski (red.) Instytucje kultury w czasach kryzysu, Studia Kulturoznawcze. Polityka kulturalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 23-36.
 • 2009, Jak wykorzystać potencjał Krakowa dla budowania jego metropolitalnej pozycji w XXI wieku? (w:) A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.) Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Małopolski Woj. Małopolskiego, Kraków, 91-98
 • 2007,  Vikliki i problemy upravlinnia u publicznemu sektori  Polszi, powjazani iż bhodrzienniam do Jevropiejskovo Sojuszu (w) Intiegracija – jevropiejskij napriamok pozvitku Ukrainy, MSZ, FRDL, Polishaid, Krakiv, 136-145.
 • 2007, Współczesne instrumenty zarządzania wspomagające proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy, Kraków, Wydawnictwo UJ, ss. 137
 • 2007, Przedmiot i metody badań w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarzadzaniu, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 1/2007, 17-24.
 • 2006, Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy (w:) J. Skalik (red.) Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja. Akademia Ekonomiczna Wrocław, 234-240 (z B. Kożuch).
 • 2006, Strategia zarządzania III Komisariatem Policji w Krakowie na tle Strategii Komendy Wojewódzkiej i programów operacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, 2, 89-104.
 • 2006, Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy (red.), Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, ss. 208
 • 2006, Sposoby zarzadzania projektami w organizacjach publicznych, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, 3/2006, 57-68,
 • 2006, Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim (red. z E. Bogacz-Wojtanowska), UMWM, Kraków.
 • 2006, Zarządzanie kulturą w kontekście zarządzania publicznego (w:) Barbara Jedlewska (red.) Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce, Zakład Pedagogiki Kultury UMCS, Lublin, 59-65,
 • 2005, Przemiany w kształceniu administracji publicznej w Polsce na tle tendencji zagranicznych, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 3/2005, 49-60.
 • 2004, Les nouvelles collectivites regionales a l'epreuve de la gestion. L'exemple de la Petite-Pologne (Małopolska) (w:) V. Rey, L. Coudroy de Lille et E. Boulineau, L'elargissement de l'Union Europeenne: reformes territoriales en Europe Centrale et Orientale, L'Harmattan, Paris, 207-218
 • 2003, Miejsce kultury w strategiach rozwoju województw i miast wojewódzkich (w:) Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa, 109-121
 • 2003,  Polityka kulturalna polskich samorzadów. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 258. (rec. A. Szpor, 2004, Samorząd Terytorialny XIV/5 73-74)
 • 2001, Współczesne oblicza regionalizmu: analiza przypadków w Polsce, Regiony Polski, 2 (3), 45-73 , "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ( z. R. Matykowskim).
 • 2000, Strategiczne płanuwannija ta uprawlinnija, Warszawa: Fond Rozwitku Misciewoj Demokratii, ss. 60 (współautor)(j. ukraiński)
 • 1999, Pervoja e Pushtetit Lokal ne Poloni, Warszawa: Fundacioni i Zhuillmit te Demokratise Lokale (współautor J. Regulski, M. Jefremienko, H. Wolska), ss. 147 (j. albański).

Zobacz również