Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w różnego rodzaju wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego potrzebną w pracy osób kierujących tymi instytucjami na różnych szczeblach. Słuchacze po ukończeniu studiów mają aktualną wiedzę w dziedzinie zarządzania w służbach sfery porządku i bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawiciele jednostek sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego, posiadający wysokie kwalifikacje i udokumentowany dorobek praktyczny z zakresu zarządzania w tego typu instytucjach.

Studia są przeznaczone dla zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach Policji, Straży Miejskich, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych instytucjach tego typu oraz dla kandydatów na te stanowiska.

Program studiów

Administracja publiczna 12 h

Zarządzanie w sektorze publicznym 12 h

Zarządzanie personelem w instytucji sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego 12 h

Podstawy prawne ochrony osób i mienia 12 h

Ochrona informacji niejawnych 12 h

Podstawy Kryminalistyki 12 h

Podstawy zarządzania projektami 12 h

Zamówienia publiczne 12 h

Zarządzanie kryzysowe 12 h

Public Relations – kreowanie wizerunku instytucji, autoprezentacja, wystąpienia 12 h

Wybrane zagadnienia prawa pracy 12 h

Organizacja pracy instytucji sfery bezpieczeństwa i porządku - praktyczne aspekty 12 h

Etyczny wymiar zarządzania w instytucjach sfery porządku i bezpieczeństwa 12 h

Kierowanie działaniami z zakresu prewencji i profilaktyki społecznej 12 h

Seminarium dyplomowe 22 h

Opłaty

3200 zł (płatne w dwóch ratach)

Warunki przyjęcia na studia

  • termin rekrutacji: od 03.06.2019 r. do 25.10.2019 r. , decyduje kolejność zgłoszeń.
  • wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy (pdf, doc) wraz z załącznikiem, zdjęcie, odpis dyplomu.

 

Dokumenty można złożyć w sekretariacie Instytutu (pok. 3.323) lub przesłać pocztą na adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ
ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
z dopiskiem: Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Kontakt

Sprawy programowe: dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ - Kierownik studiów, kontakt: roman.dorczak@uj.edu.pl

Sprawy administracyjne: mgr Marcin Mich, marcin.mich@uj.edu.pl

Telefon: 12 6645585

Adres:
Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków