Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia podyplomowe

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Podyplomowe - Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Podyplomowe - Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych" wprowadza w struktury sądownictwa tzw. menadżera sądowego. Idea profesjonalnego zarządzania sądami wyraża się poprzez zmianę dotychczasowego modelu podziału kompetencji pomiędzy prezesów i dyrektorów sądów i dopełnienie kompetencji tego ostatniego organu o wykonywanie pozostałych zadań związanych z zapewnieniem organizacyjno-technicznego zaplecza dla realizowania podstawowych zadań sądu.

Celem studiów jest zatem zapoznanie kadry kierowniczej sądów oraz osób aplikujących na stanowiska kierownicze w wymiarze sprawiedliwości z szeroko pojętą problematyką funkcjonowania sądów, przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do sprawnego kierowania kadrą sądów, z mechanizmami efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zaznajomienie słuchaczy z psychologicznymi aspektami zarządzania w wymiarze sprawiedliwości, z problematyką budowania zespołu czy zagadnieniami etyki pracy i kultury organizacyjnej.

Program studiów

Program studiów, w wymiarze 168 godzin dydaktycznych, obejmuje 3 moduły tematyczne:

Moduł kształcenia Organizacja i zarządzanie

podstawy zarządzania 6 h

zarządzanie strategiczne 6 h

zarządzanie instytucją publiczną 6 h

zarządzanie jakością 6 h

przywództwo w zarządzaniu 6 h

zarządzanie zmianą 6 h

prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania instytucji publicznych 6 h

informatyczne narzędzia zarządzania 6 h

Moduł kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach wymiaru sprawiedliwości

etyczny wymiar zarządzania 6 h

komunikacja interpersonalna 6 h

kultura organizacyjna 6 h

rozwiązywanie konfliktów, negocjacje 8 h

zarządzanie procesami kadrowymi 10 h

budowanie zespołu jako zadanie menadżerskie 10 h

Moduł kształcenia Praktyczne aspekty zarządzania instytucjami wymiaru sprawiedliwości

kontrola zarządcza 8 h

elementy prawa cywilnego 8 h

prawo pracy 8 h

bezpieczeństwo w obiektach publicznych 6 h

rachunkowość 10 h

specyfika instytucji wymiaru sprawiedliwości 8h

współpraca sądu z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego 8 h

zamówienia publiczne 8h

zarządzanie nieruchomościami 10 h

Opłaty

3800 zł (płatne w dwóch ratach)

Warunki przyjęcia na studia

  • wymagane dokumenty: kwestionariusz zgłoszeniowy, ksero dowodu osobistego, zdjęcie, odpis dyplomu.

Kontakt

Sprawy programowe: dr Halszka Kurleto - Kierownik studiów, kurleto@epf.pl

Sprawy administracyjne: mgr Stanisława Jung-Konstanty, sjungkonstanty@gmail.com

Telefon: 12 6645590 / 519-347-405

Adres:

Instytut Spraw Publicznych UJ
ul. prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków