Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studia I stopnia

Polityka społeczna

Web Content Display Web Content Display

Polityka społeczna - studia I stopnia

Studia realizowane do roku akademickiego 2022/2023

Studia wyróżnione w 2017 roku certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością".

Studia wyróżnione w 2017 roku certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością".

POLITYKA SPOŁECZNA to nowy i perspekty­wiczny kierunek o profilu praktycznym, na którym kształcimy liderów społecznych, samorządowców oraz pracowników organizacji publicznych i pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych o charakte­rze krajowym i międzynarodowym (ewentualnie lokalnym i globalnym). Problemy te dotyczą takich obszarów jak: rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, migracje, mieszkalnic­two, wykluczenia społeczne, rodzina, bezpieczeństwo publiczne, czy pomoc społeczna.

 • Chcesz pracować na sta­nowisku kierowniczym lub doradczym w strukturach Unii Europejskiej, minister­stwie, powiatowym urzę­dzie pracy, ośrodku polityki społecznej lub centrum pomocy rodzinie? Na­uczymy Cię opracowywać diagnozy społeczne, analizy statystyczne, programy ak­tywizujące, strategie rozwoju i rozwiązywania problemów społecznych.
   
 • Chcesz zostać samorządow­cem lub działaczem lokalnym? Nauczymy Cię identyfikować i badać potrzeby społeczności lokalnych oraz włączać obywateli do wspólnego działa­nia.
   
 • Chcesz założyć pogotowie opiekuńcze lub peł­nić rolę rodziny zastępczej? Nauczymy Cię, jak zmierzyć się z problemami wychowawczo-opiekuńczymi i formalno­-prawnymi.
   
 • Chcesz pracować na własny rachunek? Podpowiemy Ci, jak założyć przedsiębiorstwo społeczne i skutecznie nim zarządzać.
   
 • I co bardzo ważne! Wiedzę pozyskasz nie tylko na uczelni, ale także biorąc udział w rozwiązywaniu realnych problemów w ramach praktyk w instytucjach publicznych i pozarządowych.

Absolwent uzyskuje wiedzę o przyczynach oraz przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach prowadzenia spraw publicznych, a także instrumentach prawnych, finansowych oraz zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej oraz funkcjonowania instytucji sfery społecznej (ISS). W trakcie studiów nabywa umiejętności takie jak: gromadzenie i analiza informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielanie pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, opracowywania projektów i zarządzania nimi, ewaluacja interwencji różnych podmiotów; realizacja podstawowych funkcji zarządzania w ISS.

Jest przygotowany do wykonywania zadań operacyjnych i administracyjnych z zakresu polityki społecznej realizowanych na samodzielnych stanowiskach pracy w urzędach i instytucjach rządowych, strukturach samorządowych i organizacjach obywatelskich oraz do pracy w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i wykorzystania instrumentów zarządzania pomocą społeczną, a także do pełnienia funkcji menedżera/kierownika organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów i kwestii społecznych, w tym – do integrowania działań społecznych z lokalnymi uwarunkowaniami o charakterze gospodarczym i przestrzennym, szczególnie w kontekście potrzeb obszarów o charakterze kryzysowym. Tym samym potrafi podjąć się roli tzw. operatora rewitalizacji, niezależnie od organizacyjnego umiejscowienia tego podmiotu. Otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Rok akademicki:

2020/2021 - Aplikacja Sylabus UJ

2019/2020 - studia stacjonarne / Aplikacja Sylabus UJ

2018/2019 - studia stacjonarne

2017/2018 - studia stacjonarne

2016/2017 - studia stacjonarne

2015/2016 - studia stacjonarne

2014/2015 - studia stacjonarne / niestacjonarne

2013/2014 - studia stacjonarne / niestacjonarne

2012/2013 - studia stacjonarne / niestacjonarne