Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Studenci

formularze do pobrania

Web Content Display Web Content Display

szlifujemy talenty od 1997 roku

Web Content Display Web Content Display

Podania studenckie

Podania należy składać w postaci elektronicznej poprzez USOSweb

UWAGA! W wersji papierowej obowiązują wnioski wymagające własnoręcznego podpisu

Zakładka
DLA STUDENTÓW

Podania

 

 

Instrukcja składania podań w USOSweb

Student applications in USOSweb 

 

 1. DEKLARACJA O ZAMIARZE WYKORZYSTANIA URLOPU STUDENCKIEGO
 2. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZENIESIENIA NA INNĄ UCZELNIĘ
 3. REZYGNACJA Z ZADEKLAROWANEGO PRZEDMIOTU Z POWODU ZMIANY HARMONOGRAMU ZAJĘĆ
 4. PODANIE O AWANS (WPIS NA KOLEJNY ROK STUDIÓW W TYM SAMYM ROKU AKADEMICKIM)
 5. PODANIE O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KOMISYJNEGO
 6. PODANIE O UDZIELENIE URLOPU DZIEKAŃSKIEGO
 7. PODANIE O USPRAWIEDLIWIENIE NIEPRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
 8. PODANIE O UZYSKANIE WPISU WARUNKOWEGO NA KOLEJNY ROK STUDIÓW
 9. PODANIE O WPIS PO URLOPIE DZIEKAŃSKIM/STUDENCKIM
 10. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 11. PODANIE O WYMIANĘ ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 12. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYWANIE STUDIÓW WG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
 13. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PONOWNE POWTARZANIE ROKU
 14. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA POWTARZANIE ROKU STUDIÓW
 15. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZENIESIENIE I UZNANIE PUNKTÓW ECTS
 16. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z WYŻSZYCH LAT STUDIÓW
 17. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU W TRAKCIE TEGO SAMEGO ROKU AKADEMICKIEGO
 18. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW NIEOBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW/ REALIZACJĘ CZĘŚCI PROGRAMU STUDIÓW NA INNYCH UCZELNIACH, W TYM TAKŻE ZAGRANICZNYCH
 19. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
 20. PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYK STUDENTOM, KTÓRZY POSIADAJĄ UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE ODPOWIADAJĄCE CELOM I EFEKTOM PRAKTYKI
 21. PODANIE O INDYWIDULANY PLAN STUDIÓW
 22. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ W JĘZYKU OBCYM
 23. WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO DORĘCZEŃ
 24. WNIOSEK O ZMIANĘ NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
 25. WNIOSEK O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW ZE STACJONARNYCH NA NIESTACJONARNE
 26. WNIOSEK O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW Z NIESTACJONARNYCH NA STACJONARNE

Wniosek o zmianę waruków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty)

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rezygnacja ze studiów

Wznowienie studiów

Wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS

Wniosek ogólny do Z-cy Dyrektora ISP UJ ds. dydaktycznych

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o IPS

Wzór Formularza Zasad Realizacji Przedmiotów

Link do formularza

https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/ 

Uwaga! W przypadku braku wykładowcy lub przedmiotu w elektronicznym formularzu należy wykorzystać wzór formularza w pliku word i przesłać go bezpośrednio (z wypełnioną metryczką) na adres mailowy prowadzącego przedmiot z uzasadnieniem.

Schemat działania:

Student: 

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  
 2. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS 
 3. Z dostępnych list wybiera: 
  • kierunek studiów 
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot 
  • nazwę przedmiotu 
 1. Zaznacza rodzaj studiów i rok 
 2. Zaznacza semestr i rok akademicki 
 3. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie” 

Wykładowca: 

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 
Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres.

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza:

https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4 

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni lub zmiany kierunku studiów

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych na wniosek pracodawcy

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej

Informacja o wskazaniu pełnomocnika do doręczeń w kraju