Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencje

Web Content Display Web Content Display

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja wobec wyzwań współczesności” 6-7 czerwca 2024 r.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Instytut Spraw Publicznych UJ

Zakład Przywództwa i Zarządzania w Edukacji

wraz z Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym UJ    

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Edukacja wobec wyzwań współczesności”

Kraków, 6-7 czerwca 2024 r.

 

Zapraszamy badaczy i praktyków na konferencję „Edukacja wobec wyzwań współczesności”, która stanowi kontynuację serii konferencji organizowanych od 2010 roku przez Instytut Spraw Publicznych, WZiKS, UJ, dotyczących kluczowych aspektów edukacji, pod wspólnym tytułem „Dialog, współpraca, profesjonalizm”.

Wysiłek, związany z ciągłą refleksją nad warunkami sukcesu procesu uczenia się i nauczania, prowadzonego w szkołach i różnorodnych placówkach edukacyjnych, jest i powinien być stałym elementem „krajobrazu” systemu oświatowego. Dlatego, w sposób systematyczny i wytrwały mierzymy się z wyzwaniami współczesności zapraszając do współpracy podczas konferencji we wspólnym namyśle nad diagnozą rzeczywistości i sposobami rozwiązywania problemów.

Wierzymy, że w edukacji tkwi olbrzymi potencjał dla korzystnej zmiany, która nie ograniczy się do kolejnej manipulacji elementami systemu, ale da również szansę na transformację podejścia do edukacji, przemyślenia wartości i celów edukacji - stworzenia spójnej propozycji dla edukacji w XXI wieku.

Mamy w swoich rękach potężne narzędzia, przy pomocy których moglibyśmy odwrócić negatywne trendy, zaprojektować i wdrożyć, przynoszące korzyści wszystkim ludziom rozwiązania. Zastanówmy się więc wspólnie nad tym co dzisiaj jest najważniejszym zadaniem placówek oświatowych. Nad tym w jaki sposób działamy lub możemy działać na rzecz realizacji tych zadań, nad tym jak przygotować się do adekwatnej możliwej to przeprowadzenia transformacji naszych codziennych praktyk, podejść teoretycznych, założeń i celów.

Zapraszamy  gorąco do udziału!
Do zobaczenia w Krakowie
Organizatorzy

Harmonogram konferencji

 

Tak jak w przeszłości próbujemy budować przestrzeń dla rozmów i współpracy międzyobszarowej: świata uniwersyteckiego - badaczy oraz środowiska oświatowego - praktyków. Jesteśmy otwarci na wszystkie tematy, które prowadzą do odpowiedzi na pytanie o to, jak poprawiać  świat edukacji. Zapraszamy do dzielenia się pomysłami na przekraczanie granic, do inspirowania do współpracy i dyskusji, czekamy na innowacyjne rozwiązania.

Wątki konferencji:

 1. Zdrowie i dobrostan w szkole (kondycja psychofizyczna, podmiotowość, sprawczość, włączanie i wspieranie grup marginalizowanych społecznie, wsparcie uczniów, nauczycieli i przywódców edukacyjnych, krytyczne myślenie, empowerment, itp.).
 2. Polityka edukacyjna (diagnoza i perspektywa edukacji, uczenie się dla przyszłości, wizje rozwoju, nowe kompetencje, wyzwania i bariery, edukacja 2030 itp.). Różnorodność, odpowiedzialność i solidarność (uczenie się i nauczanie w zróżnicowanym kontekście, zapewnianie indywidualnego podejścia w zmieniającym się świecie, rola edukacji w budowaniu wspólnoty demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego itp.).
 3. Nowe metody dydaktyczne i technologie edukacyjne, szczególnie związane z AI (prezentacja konkretnych działań, możliwych do wdrożenia w praktyce).
 4. Zrównoważony rozwój w dobie kryzysu (kryzys gospodarczy, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i klimatyczny - wyzwania dla szkół i przywódców edukacyjnych, od kryzysu do szansy: współpraca i wsparcie w szkole, dobre praktyki w zakresie działań prośrodowiskowych itp.).
 5. Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania edukacyjne (prezentacja wyników w dowolnym obszarze, związanym z edukacją).
 6. Zarządzanie w edukacji i przywództwo edukacyjne (współczesne wyzwania dla organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, wyniki badań, rola jednostek samorządu terytorialnego itp.).
Ramowy program konferencji

 

 1. prezentacja referatu - max. 15 minut prezentacji + max. 15 minut dyskusji, 3 prezentacje podczas jednej sesji 1,5 godzinnej,
 2. przeprowadzenie warsztatu - w wymiarze 45 lub 90 minut,
 3. prezentacja w formie alternatywnej: poezja, grafika, film, klip z Youtube, blog z Internetu, krótka deklaracja lub wypowiedź, oświadczenie, interpelacja podczas sesji (5 minut) podczas sesji “Mój pomysł na szkołę” (w formularzu rejestracji należy opisać proponowaną formę wystąpienia, katalog form nie jest enumeratywny),
 4. uczestnictwo bez wystąpienia.Bardzo proszę w formularzu rejestracji opisać proponowaną formę wystąpienia, katalog form nie jest enumeratywny.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Nie planuje się udziału zdalnego ani hybrydowego uczestników.

Konferencja będzie miała charakter mobilny (ekspedycyjny) - sesje odbywać się będą w różnych miejscach i przestrzeniach Krakowa. Moduł badawczy i praktyczny konferencji umożliwią spotkanie teorii z praktyką oraz udział międzynarodowych uczestników.

 • 26 maja 2024 r. - termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów
 • 27 maja 2024 r. - informacja o przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu na konferencję
 • 15-30 maja 2024 r. - termin wnoszenia opłat konferencyjnych
 • 6-7 czerwca 2024 r. - konferencja
 • 31 lipca 2024 r. - termin przesyłania artykułów

 

Termin dla osób bez wystąpienia:

 • 15 maja 2024 r. - termin rejestracji
 • 30 maja 2024 r. - termin wnoszenia opłat konferencyjnych

 

Opłata konferencyjna wynosi:

 1. 650 zł - koszty uczestnictwa w konferencji, wyżywienie: obiady, napoje, pakiet konferencyjny i publikacja artykułu (możliwa publikacja dwóch artykułów).
 2. 450 zł - uczestnictwo bez wystąpienia i publikacji.
 3. 400 zł - opłata dla studentów i doktorantów, uwzględnia zakres jak powyżej.

 

30 maja 2024 r. to ostateczny termin wnoszenia opłat za konferencję.

 

Opłaty należy wnosić na nr konta bankowego WZiKS w Banku Pekao:

94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

tytułem: Konferencja „Edukacja wobec wyzwań współczesności” nr 2100389 + imię i nazwisko uczestnika

Formularz zgłoszeniowy na międzynarodową konferencję naukową „Edukacja wobec wyzwań współczesności”

 1. Artykuły należy przesłać do dnia 30 września 2024r. zgodnie z wymogami na stronie https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/, zakładka: informacje dla Autorów.
 2. Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Zarządzanie Publiczne ISSN 1896-0200, punkty MEiN: 20.
 3. Warunkiem opublikowania artykułu są pozytywne recenzje.

Regulamin konferencji "Edukacja wobec wyzwań współczesności"