Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Jednostka: Katedra Zarządzania Publicznego - funkcja kierownika

e-mail: grazyna.prawelska-skrzypek@uj.edu.pl

Wizytówka USOSweb

Nauka Polska

 

Profesor nauk humanistycznych, dyscyplina nauk o zarządzaniu. Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych UJ, dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w sektorze publicznym oraz nauce o polityce publicznej. Autorka ponad 230 publikacji naukowych. Wypromowała 20 doktorów. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych, krajowych i międzynarodowych. Od 2011 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU. Członek Prezydium Komisji Naukoznawstwa PAN. 1997-2007 dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ, 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentowała Polskę w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy, w Radzie Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education, w europejskiej sieci Recognition of Prior Learning in Higher Education (2010-2016) oraz jako ekspert Komisji Europejskiej, w grupie roboczej Modernisation of Higher Education. W latach 2013-1017 wiceprezydent Foundation of European Regions for Research in Education and Training (FREREF). Od początku lat 90. XX wieku zaangażowana w modernizację kształcenia uniwersyteckiego przygotowującego pracowników administracji oraz służb publicznych, a także w budowę systemu doskonalenia ich kompetencji zawodowych i wspierania kariery. Autorka podstaw programowych kształcenia na specjalności zarządzanie w administracji publicznej i współautorka - zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi oraz polityka społeczna (w tym definiowanie efektów uczenia się, przygotowanie sylabusów przedmiotów).

Książki:

 • 2018, Zarządzanie jakością usług rekreacyjnych w mieście i gminie, Monografie i Studia ISP UJ, Kraków, ss. 284, (współautorstwo z Justyna Maciąg, Joanna Kantyka) ISBN: 978-83-65688-21-7, ISBN: 978-83-65688-22-4 (e-book)

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • 2017, Czynniki sukcesu wdrażania centrów usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII, 2, III, (red.) Bartłomiej Stopczyński, Michał Turniak  Strategia Jednostki samorządu terytorialnego w realiach współczesnego otoczenia, 189-206 (z G. Baran). ISNN 2543-8190. 2.              
 • 2016, Uniwersytet wobec wyzwań innowacyjności na przykładzie kształcenia doktorantów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII, 7, 1 – Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, 111-128  (z G. Baran), ISSN 1733-2486
 • 2016, Réseaux pour l’apprentissage tout au long de la vie en tant que forme de coordination d’activités des politique publiques au niveau régional dans ce domaine, Comparaison Plurielle: Formation et Developpement, 2016,1, 79-94, (z M. Wiekiera-Michou), ISBN 978-2-7539-0397-5.
 • 2016, Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miejskiego w obszarze oświaty, Zarządzanie Publiczne, 2016, 2 (34), 85-97 (z G. Baran), DOI 10.4467/20843968ZP.17.013.5177.
 • 2014, Situation and Perspectives of the Next Generation of Scientists in Germany or The management of the Transition to the Professional way in Polonia (in:) Simonetta Ulivieri, Ivana Padoan, Loredana Perla (ed.) La via europea del Dottorato alla qualità, all’internazionalizzazione e all’occupabilità, Il Pedagogia Oggi 1/2014, SIPED - Società Italiana di Pedagogia, 243-255.  ISSN. 1827-0824.
 • 2014, Projektyzacja Sektora Publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego, Zarządzanie Publiczne 3 (27)2014, 273-284 (z B. Jałocha). ISSN 1896-0200, e-ISNN 2084-3968. doi: 10.4467/20843968ZP.14.023.2767.
 • 2014, Key Competences of Public Sector Project Managers, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 119, 19 March 2014, 247-257,  ELSEVIER, (z Beata Jałocha,   Hans Petter Krane, Anandasivakumar Ekambaram). doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.029.

Rozdziały w monografiach:

 • 2017, Główne nurty krytyki ewaluacji polityki naukowej i innowacyjnej oraz sposoby jej doskonalenia na przykładzie wybranych krajów (w:) G. Prawelska-Skrzypek (red.) Ewaluacja w procesie tworzenia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej, Polska Akademia Nauk, Komitet Naukoznawstwa, Warszawa, 303-384 (z Justyna Maciąg) ISBN: 978-83-63305-46-8
 • 2017, Public Policies and projectification processes (w:) B. Jałocha, R. Lenart-Gansiniec, E. Bogacz-Wojtanowska, G. Prawelska-Skrzypek (red.) The Complex Identity of Public Management: Aims, Attitudes, Approaches, Jagiellonian University, Institute of Public Affairs, Kraków (z B. Jałocha), 135-148. ISBN 978-83-65688-16-3, ISBN 978-83-65688-17-0 (e-book)
 • 2016, Problems and Prospects of Academic Carreers in Poland (in:) R. Cavallo Perin, GM. Racca, C. Barbati (ed.) IL Reclutamento Universitario in Europa, The Academic Recruitment in Europe, Editoriale Scientifica Napoli, 167-202, (z W. Mikułowski),  ISBN 978-88-6342-971-8 , także wydanie elektroniczne: 2015, Problems and Prospects of Academiv Carreers in Poland, IUS Publicum Network Review, november 2015, 2 www.ius-publicum.com (1-43) z W. Mikułowski
 • 2015, Zarządzanie humanistyczne w ujęciu funkcjonalnym, systemowym i pozytywnym (w:) B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.) Zarządzanie humanistyczne, Wyd. UJ, 91-105) (z M. Lenartowicz). ISBN 978-83-233-3982-3.
 • 2014, Lifelong Learning Policy for Europe as a Challenge for Teacher Training in Poland (in:) T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (ed.) Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective, CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton, London, New York, 1067-1076.
 • 2014, Les standards regionaux des prestations en matiere de formation comme une etape a la mise en oeuvre de la VAE en Malopolska (en:) Pascal Lafont (ed.) Institutionnalisation et internationalization des dispositifs de reconnaissance et de validation des acquis de l’experience, vecteur de renouvellement des relations entre univers de formation et de travail? Tom II – Politiques publiques et privees pour la mis en oeuvre des dispositifs de validation des acquis de l’experience et leur internationalization, Editions Publibook Universite, Collection Sciences Humaines et Social, Paris 2014, 261-278 (z M. Wiekiera)., 2014 ISBN 978-2342-02564-4, ISSN 1950-6856.

 • 2017, Publikacja zwarta „Ewaluacja w procesie tworzenia polityki naukowej i innowacyjnej”, Polska Akademia Nauk PAN/362/BUPr
 • 2017-2018, Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL) 0146/DLG/2017/10
 • 2017-2019, „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” Innohuman. POWR.04.01.00-00-IH02/16
 • 2017-2018, Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w społecznościach lokalnych, lider Fundacja MIS, koordynator ze strony partnera UJ, 1 I 2017 – 30  VI 2018, WND-POWR.02.14.00-00-1020/16
 • 2015, pilotaż projektu IBE “Budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji”, lider WUP w Krakowie (ekspert)
 • 2011-2013, University Recognition of Prior Learning Centres – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training, LdV Transfer Innowacji 2011-1-Pl-1-LEO05-19897 (koordynator projektu międzynarodowego).