Zmarł Prorektor UJ Profesor Michał du Vall

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Prof. dr hab. Michał du Vall, od 2008 roku Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, były Dziekan i Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Był ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Urzędu Patentowego.

Pozostawił żonę oraz dwoje dzieci.

 

Profesor Michał du Vall, urodził się w 1952 r. w Jaśle w rodzinie prawniczej. Tutaj ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Równolegle ukończył Szkoły Muzyczne: I Stopnia w Krośnie i II Stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu.

W 1971 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ, jednocześnie pracując w Szkole Muzycznej I Stopnia w Jaśle jako nauczyciel gry na fortepianie. Na Wydziale Prawa i Administracji uzyskał w 1983 r. stopień naukowy doktora, w 1991 r. doktora habilitowanego, zaś w 2009 r. tytuł profesora. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych. Od czasu ukończenia studiów pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej; w latach osiemdziesiątych był jego Sekretarzem Naukowym, a ostatnio kierownikiem Katedry Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji.

Po utworzeniu w 1996 r. Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (do którego został włączony Instytut Prawa Własności Intelektualnej), był przez dwie kadencje Prodziekanem ds. Studenckich oraz przez kolejne dwie kadencje Dziekanem tego Wydziału, a następnie rozpoczął pełnienie funkcji Prorektora UJ.

Zainteresowania naukowe Profesora Michała du Valla koncentrowały się na problematyce prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji. Był autorem (lub współautorem) przeszło 200 publikacji z tego zakresu. Książka „Prawo własności przemysłowej" (współaut.: E. Nowińska, U. Promińska) została wydana pięciokrotnie, a „Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (współaut.: E. Nowińska) – siedmiokrotnie. W 2008 r. opublikował obszerną książkę „Prawo patentowe", stanowiącą podsumowanie jego dorobku z zakresu objętego tytułem. Wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji i Włoszech. Kierował projektami badawczymi, w tym trzyletnim IPR-Helpdesk w ramach którego była świadczona (przy użyciu sieci Internet) pomoc prawna dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkół wyższych z zakresu własności intelektualnej.

Brał czynny udział w dostosowaniu polskiego prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego do standardów wspólnotowych. Był współautorem projektów ustaw oraz opinii projektów aktów prawnych na różnym szczeblu prac legislacyjnych. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. Był syndykiem największego upadłego przedsiębiorstwa państwowego Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu, doprowadzając do pełnego zagospodarowania mienia i jego prywatyzacji. Do czasu rozpoczęcia pełnienia funkcji prorektora był wspólnikiem krakowskiej kancelarii adwokatów i radców prawnych.

Published Date: 10.03.2012
Published by: Wiesław Bracha