dr hab. Anna Lubecka, prof. UJ

Jednostka: Zakład Międzykulturowej Komunikacji Społecznej

e-mail: lubecka@vp.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji interkulturowej oraz wielokulturowości i ich roli w zarządzaniu organizacjami międzykulturowymi, szczególnie w budowaniu tożsamości organizacji, tworzeniu produktu-marki i niekonwencjonalnego języka reklamy, szczególnie w krajach post-komunistycznych. Jej dorobek naukowy zawiera się w około 60 artykułach publikowanych w języku polskim, angielskim, francuskim i portugalskim) i trzech książkach, z których książka pt.: Requests, invitations, apologies and compliments in American English and Polish: a cross-cultural perspective, otrzymała w 2001r. Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, a ostania pt.: Tożsamość kulturowa Bergitka Roma nagrodę Rektora UJ w 2005r.
Liczne kontakty z ośrodkami naukowymi poza krajem (Univeristy of Coimbra, Universita per gli Starnieri di Perugia, School of Design w Brighton, University of Storrs i Bloomsburg University w USA) i czynny udział w wielu konferencjach w Polsce i poza jej granicami, (np. SIETAR Europa, GASI (USA), Munich, Baths, Brussels itd.) pozwala jej na wymianę doświadczeń zawodowych. Była także sama współorganizatorem kilku konferencji, którym patronował Instytut Spraw Publicznych, np. „Zarządzanie kulturą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" (2000r.) „Eureka" – alternatywne formy finansowania inicjatyw kulturalnych" (1998), oraz konferencji Intercultural Communication Institute z Amsterdamu (2000r.).
Od roku 2004 jest kierownikiem Zakładu Międzykulturowej Komunikacji Społecznej w ISP UJ, a od roku 2001 pełni funkcję dyrektora „Programu Ambasador" w ISP UJ. W latach 2001 – 2004 była współredaktorem dwóch serii wydawniczych „Wykłady o kulturze" i „Dialog międzykulturowy", które towarzyszą temu wydarzeniu, a od roku 2005 jest ich redaktorem. Ponadto w latach 1995 – 2004 była współredaktorem Biuletynu Glottodydaktycznego wydawanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2004 stworzyła program w języku angielskim dla obcokrajowców studiujących na UJ pt.: Courses in Business and Communication i jest jego kierownikiem. Również od 2004r. jest członkiem Rektorskiej Rady ds. Rozwoju Dydaktyki.
Jest członkiem licznych organizacji polskich i międzynarodowych np. GASI International - od 1993r.; Programme Officer w latach 1994 – 1996, IPrA - International Pragmatics Association - od 1996, IIC – Institute for Intercultura Communication - od 1988, członek Advisory Circle od 2000, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" – od 2002r., Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – od 2005r., Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej –od 2008r., wice-przewodniczący sekcji Komunikacji międzykulturowej.
Jej prywatne zainteresowania to teatr, opera, muzyka, podróże pozwalające na kontakt z etnicznymi kulturami.

Zobacz również