Zaproszenie na inscenizację rozprawy sądowej pt. „O ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonków Joanny i Michała Zaszczuty nad małoletnią Moniką Zaszczuty – z urzędu”

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników dydaktycznych do udziału w inscenizacji rozprawy sądowej pt. „O ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonków Joanny i Michała Zaszczuty nad małoletnią Moniką Zaszczuty – z urzędu”, która odbędzie się 22 listopada 2016 r., w godzinach 13.30 – 15.15, do auli 0.102. Inscenizacja poprowadzona jest przez studentów II roku Polityki Społecznej i realizowana w ramach zajęć Polityka społeczna wobec rodziny (tekst przygotowała sędzia Ryszarda Stasiak na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka).

Poprzez inscenizację studenci pragną:

* po pierwsze, zrealizować cel poznawczy, czyli przekazać wiedzę na temat polskiego procesu cywilnego i procedur związanych ze sprawami rodzinno–opiekuńczymi. Udział w symulacji pomaga oczywiście zrozumieć rolę sądu w państwie prawa oraz na czym polegają role poszczególnych aktorów sądowych – sądu, stron i ich pełnomocników (adwokata, radcy prawnego, prokuratora, oskarżyciela prywatnego, świadków, biegłych itp.);

* po drugie, na kanwie tej inscenizacji pokazać, w jaki sposób realizuje się jedną z głównych zasad demokratycznego państwa prawnego – zasadę dobra dziecka. Najważniejszym elementem dla rozwoju dziecka jest jego życie w rodzinie biologicznej. Dlatego też w myśl konstytucyjnej zasady pomocniczości, gdy rodzina jest niewydolna powinno ją państwo i pomagać jej w stworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju dziecka. Jest to zadanie władz lokalnych, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz związków religijnych.

* po trzecie, inscenizacja ma również cel edukacyjny, gdyż symulacja rozpraw sądowych należy do tak zwanych interaktywnych metod nauczania, które zakładają nie bierne przyswajanie wiedzy, a aktywny udział w procesie dydaktycznym – uczenie się poprzez działanie, poprzez doświadczenie.

Data opublikowania: 17.11.2016
Osoba publikująca: Marcin Mich