dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Jednostka: Zakład Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi

e-mail: a.szczudlinskakanos@gmail.com

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi. Absolwentka kierunków: zarządzania i marketingu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z: samorządem terytorialnym, marketingiem politycznym oraz polityką społeczną.
 

WYBRANE PUBLIKACJE

 

Monografie:

 • A. Szczudlińska-Kanoś, Regionalne elity polityczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Marketing polityczny w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

 

Rozdziały w monografiach:

 • A. Szczudlińska-Kanoś, M. Kaczmarek –Śliwińska, Dyrektor szkoły jako lider w środowisku lokalnym, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, WUJ, Kraków 2015.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, M. Kaczmarek –Śliwińska, Dyrektor jako lider w zmieniającej się przestrzeni mediów, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu, WUJ, Kraków 2015.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, A. Noworól, Territorial development as an area of ​​multi-level cooperation, in: G. K. Takácsné (ed.), Changing, Adapting Agriculture and Countryside"  Károly Róbert College, Gyöngyös- Hungary 2014.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik, Polityka europejska wobec problemu starzejącego się społeczeństwa na przykładzie polskich ugrupowań politycznych w Parlamencie Europejskim VIII kadencji, [w:] A. Depta, (red.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Reprezentacja czy partycypacja- rola współczesnego lidera społecznego, [w:] A. K. Piasecki (red.), Lider społeczny XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Unconventional marketing in local elections, [w:] B. Nitschke, K. Glinka (red.) Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2012.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Kobiety na regionalnej scenie politycznej, [w:] A. Frątczak (red.), Kobiety wobec polityki -  kobiety w  polityce, Krakowska Akademia, Kraków 2009.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Internet jako czynnik konkurencyjności partii politycznych – wybory 2007, [w:] K. Pokorna – Ignatowicz, Wybory parlamentarne 2007. Media w kampanii wyborczej, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2008.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, B. Węglarz, Polityczne zróżnicowanie województw na przykładzie województwa małopolskiego,  [w:] M. Dajnowicz (red.), Oblicze polityczne regionów Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Wizerunek przywódcy w wyborach, na przykładzie rywalizacji Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska, [w:] A. K. Piasecki (red.), Model przywództwa, Profesja, Kraków 2006.

 

Artykuły naukowe:

 • A. Szczudlińska-Kanoś, Participatory democracy to the contemporary problems of Polish social policy, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, vol. 9 no 6/2015, p.1892 -1898, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Copenhagen 2015.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik, Polish pension system as a response to the problems of an aging society, „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy" Vol. 8. Issue 1/2015, s. 149-162, Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2015.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik, Young family as the subject of Polish social policy. Fiction or real support? „Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy", Hyperion University, Hyperion Research and Development Institute in Bucharest, Bucharest 2015 (w druku).
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik, Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, [w:] R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 391/2015, Wrocław 2015.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik, Young people in the labor market as a challenge for social policy in selected polish voivodoships, [w:] E. Sobczak, B. Bal-Domańska, A. Raszkowski (red.), Local and Regional Economy in Theory and Practice, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 394/2015, Wrocław 2015.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik, Problem starzejącego się społeczeństwa w dokumentach strategicznych wybranych polskich województw,  [w:] J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 348/2014, Wrocław 2014.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik Social issues in the program's documents of polish political parties in the elections to the European Parliament of the VIII term [w:]  J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 348/2014, Wrocław 2014.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, A. Noworól, Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju: analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego, „Polityka Społeczna" 11-12/2014.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, K. Peter- Bombik, Aktywizacja osób starszych na rynku pracy w programach ugrupowań politycznych, [w:] B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń (red.), Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Organizacje pozarządowe w marketingowej przyszłości, „Trzeci Sektor" 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna" 3/2013, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) .
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyd. WSO-WLąd, Wrocław 3/2013.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Polityczne uwarunkowania świadczenia usług społecznych, [w:] B. Iwankiewicz – Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Usług. Service Management, Szczecin 2012.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Marketing polityczny w polskim samorządzie regionalnym, „Studia Regionalne i Lokalne" nr 3/2009, Wyd. Scholar, Warszawa 2009.
 • A. Szczudlińska-Kanoś, Skuteczność list wyborczych w świetle elekcji z 2005 i 2006 roku, „Athenaeum Political Science", nr 17/2007, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

 

Zobacz również